Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enna Seiya Mana Nilaiyai

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1622 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;a kd epiyia
ehd; Nahrpj;J ghu;j;NjNd!
ce;jd; trk; tpOe;jgpd;Nd
kdk; vd;dplk; Vd; ,y;iy?
vd;d nra;a njupatpy;iy
ve;j epiyapYk; epiyg;gJkpy;iy
nrhy;yp nrhy;yp Gupatpy;iy
ehd; cd;dplk; je;Njd; vd;id............

fhj;jpUg;gJ kpf kpf nfhbJ
ehis vd;gJ ntF ntF njhiyT
ehis Ntz;lhk;> ,d;Nw NghJk;
th .........Ngryhk; ................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk;> ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa ..................

ntg;g fhw;W gl;Lg; gl;L
Ntu;j;j thdpd; new;wpg; nghl;L mq;Nf................
<u kio ghu;j;J fhj;J
epw;Fk; epyk; Nghy ehDk; ,q;Nf ..............

cd;id vjpu;ghu;j;jgb
vd; ,U tpop topfSk; tpupAk;
cd; epidT epiyj;jpUf;Fk;
vd; ,jaj;jpd; fjTfs; %Lk;tiu .........

tpopj;jpUf;Fk; nghOJfs; KOJk;
cwq;Fk;nghOJk;> eP vd; epidtpy;
vq;Fk; vjpYk; ce;jd; cUtk;
fz; ghu;f;FNj .............

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk; ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa...................>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Kavithai Soulz 1963
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3980
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1729
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3095
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 1770
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2747
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1695
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2583
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 1997
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2903
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1792
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1651
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1972
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1757
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2350