Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enna Seiya Mana Nilaiyai

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1434 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;a kd epiyia
ehd; Nahrpj;J ghu;j;NjNd!
ce;jd; trk; tpOe;jgpd;Nd
kdk; vd;dplk; Vd; ,y;iy?
vd;d nra;a njupatpy;iy
ve;j epiyapYk; epiyg;gJkpy;iy
nrhy;yp nrhy;yp Gupatpy;iy
ehd; cd;dplk; je;Njd; vd;id............

fhj;jpUg;gJ kpf kpf nfhbJ
ehis vd;gJ ntF ntF njhiyT
ehis Ntz;lhk;> ,d;Nw NghJk;
th .........Ngryhk; ................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk;> ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa ..................

ntg;g fhw;W gl;Lg; gl;L
Ntu;j;j thdpd; new;wpg; nghl;L mq;Nf................
<u kio ghu;j;J fhj;J
epw;Fk; epyk; Nghy ehDk; ,q;Nf ..............

cd;id vjpu;ghu;j;jgb
vd; ,U tpop topfSk; tpupAk;
cd; epidT epiyj;jpUf;Fk;
vd; ,jaj;jpd; fjTfs; %Lk;tiu .........

tpopj;jpUf;Fk; nghOJfs; KOJk;
cwq;Fk;nghOJk;> eP vd; epidtpy;
vq;Fk; vjpYk; ce;jd; cUtk;
fz; ghu;f;FNj .............

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk; ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa...................>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Poi Kavithai R. Kanirajan 1743
Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu Kavithai R. Kanirajan 1831
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4012
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1651
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1341
Pirappu Kavithai Kvg 1946
Iravu Kavithai Sharatha 2062
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1780
Thaai Kavithai nizhal 1871
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2411
Suyam Kavithai Manibharathi 1517
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 1885
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3427
Unnalllll.... Kavithai supriya 1389
Nidharsanam Kavithai Chitra 717