Enna Seiya Mana Nilaiyai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enna Seiya Mana Nilaiyai

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1898 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;a kd epiyia
ehd; Nahrpj;J ghu;j;NjNd!
ce;jd; trk; tpOe;jgpd;Nd
kdk; vd;dplk; Vd; ,y;iy?
vd;d nra;a njupatpy;iy
ve;j epiyapYk; epiyg;gJkpy;iy
nrhy;yp nrhy;yp Gupatpy;iy
ehd; cd;dplk; je;Njd; vd;id............

fhj;jpUg;gJ kpf kpf nfhbJ
ehis vd;gJ ntF ntF njhiyT
ehis Ntz;lhk;> ,d;Nw NghJk;
th .........Ngryhk; ................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk;> ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa ..................

ntg;g fhw;W gl;Lg; gl;L
Ntu;j;j thdpd; new;wpg; nghl;L mq;Nf................
<u kio ghu;j;J fhj;J
epw;Fk; epyk; Nghy ehDk; ,q;Nf ..............

cd;id vjpu;ghu;j;jgb
vd; ,U tpop topfSk; tpupAk;
cd; epidT epiyj;jpUf;Fk;
vd; ,jaj;jpd; fjTfs; %Lk;tiu .........

tpopj;jpUf;Fk; nghOJfs; KOJk;
cwq;Fk;nghOJk;> eP vd; epidtpy;
vq;Fk; vjpYk; ce;jd; cUtk;
fz; ghu;f;FNj .............

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk; ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa...................>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Azhagu Kavithai Manibharathi 2650
PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 2036
Daanam Kavithai kindu 2228
Minnal Mugam Kavithai ts raj 2431
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2939
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3595
Vithi Kavithai Kavi 2321
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2164
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 1901
Maranam Kavithai Manibharathi 2871
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2417
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2610
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2113
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 3132
Natpu Kadhal Kavithai supriya 2299