Enna Seiya Mana Nilaiyai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enna Seiya Mana Nilaiyai

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1845 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;a kd epiyia
ehd; Nahrpj;J ghu;j;NjNd!
ce;jd; trk; tpOe;jgpd;Nd
kdk; vd;dplk; Vd; ,y;iy?
vd;d nra;a njupatpy;iy
ve;j epiyapYk; epiyg;gJkpy;iy
nrhy;yp nrhy;yp Gupatpy;iy
ehd; cd;dplk; je;Njd; vd;id............

fhj;jpUg;gJ kpf kpf nfhbJ
ehis vd;gJ ntF ntF njhiyT
ehis Ntz;lhk;> ,d;Nw NghJk;
th .........Ngryhk; ................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk;> ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa ..................

ntg;g fhw;W gl;Lg; gl;L
Ntu;j;j thdpd; new;wpg; nghl;L mq;Nf................
<u kio ghu;j;J fhj;J
epw;Fk; epyk; Nghy ehDk; ,q;Nf ..............

cd;id vjpu;ghu;j;jgb
vd; ,U tpop topfSk; tpupAk;
cd; epidT epiyj;jpUf;Fk;
vd; ,jaj;jpd; fjTfs; %Lk;tiu .........

tpopj;jpUf;Fk; nghOJfs; KOJk;
cwq;Fk;nghOJk;> eP vd; epidtpy;
vq;Fk; vjpYk; ce;jd; cUtk;
fz; ghu;f;FNj .............

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk; ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa...................>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 2039
Thavam Kavithai Tharanimohan 2110
Naalidhazh Kavithai Thainis A 2000
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2330
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2663
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1884
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2342
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 2172
Happy Christmas Kavithai ts raj 7505
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2364
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 2113
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 2053
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 2040
Sumaithangi Kavithai Divya 2335
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 2007