Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enna Seiya Mana Nilaiyai

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1571 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;a kd epiyia
ehd; Nahrpj;J ghu;j;NjNd!
ce;jd; trk; tpOe;jgpd;Nd
kdk; vd;dplk; Vd; ,y;iy?
vd;d nra;a njupatpy;iy
ve;j epiyapYk; epiyg;gJkpy;iy
nrhy;yp nrhy;yp Gupatpy;iy
ehd; cd;dplk; je;Njd; vd;id............

fhj;jpUg;gJ kpf kpf nfhbJ
ehis vd;gJ ntF ntF njhiyT
ehis Ntz;lhk;> ,d;Nw NghJk;
th .........Ngryhk; ................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk;> ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa ..................

ntg;g fhw;W gl;Lg; gl;L
Ntu;j;j thdpd; new;wpg; nghl;L mq;Nf................
<u kio ghu;j;J fhj;J
epw;Fk; epyk; Nghy ehDk; ,q;Nf ..............

cd;id vjpu;ghu;j;jgb
vd; ,U tpop topfSk; tpupAk;
cd; epidT epiyj;jpUf;Fk;
vd; ,jaj;jpd; fjTfs; %Lk;tiu .........

tpopj;jpUf;Fk; nghOJfs; KOJk;
cwq;Fk;nghOJk;> eP vd; epidtpy;
vq;Fk; vjpYk; ce;jd; cUtk;
fz; ghu;f;FNj .............

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP gpupe;J Nghdhy;
ehDk; ehDk; ,y;iyNa...................

ve;jd; fdNt fiyahNj
ve;jd; epidNt tpyfhNj
md;Ng> eP ,y;yhJ Nghdhy;
tho;tpy; mu;j;jk; ,y;iyNa...................>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vendiyathai Kel - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1521
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1462
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 4672
Varam Kavithai R. Kanirajan 1825
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1627
Yean Kavithai Laxmi 1730
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1568
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 1901
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1523
Gunabalan Kavithai R. Kanirajan 1645
Vidumurai Kavithai saranyan 2631
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2187
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1624
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1788
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 1956