Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2363 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 1834
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1617
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1469
Ilaatha Pothu Kavithai Kavithalayan 1482
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 1959
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2053
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 731
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1627
Paadam Kavithai R. Kanirajan 1916
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6861
Aval Kavithai I3aa_I3aa 1870
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2387
Kaathal Kavithai living4_friends 1688
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1570
Anbu Kavithai Hawwa 3021