Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2416 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 1714
Kaadhal Thunbam Kavithai silver 1690
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 1931
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 1623
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4454
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1455
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2354
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1712
Potti Kavithai Vimal 1683
Malare Kavithai Govindarajoo 1768
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1757
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1760
Neethaan! Kavithai M Rufinas 1692
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5015
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2481