Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2531 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2004
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2228
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2699
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 744
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1973
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1978
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 1989
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1625
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1390
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1966
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1530
Kaamam Kavithai ts raj 3565
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1910
Aayul Kavithai Swasthika 2673
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2507