Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2384 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1406
Ninaivugal Kavithai Uma 2336
Kavalaiyai Vidu Kavithai ts raj 1479
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1426
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 14824
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1560
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1618
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2528
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1514
Aattam Kavithai ts raj 1547
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1730
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 1847
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3804
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2884
EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 5008