Muthumai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2902 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1740
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2370
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 2027
Yen Kavithai Farhan Kariapper 2389
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1951
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1906
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2172
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 1977
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1782
Amma Kavithai C.Mohana 16327
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 1431
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2461
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1747
Nambikkai Kavithai sarayu 3130
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2534