Tamil Poem - Tamil Kavithai

Muthumai

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/29/2010
Viewed 2453 Times

ftpij - Poem

KJik

kdpjd;
Gwg;gl;l ,lk; Nehf;fp
Gwg;gLk; gazk;!

kdpjDf;F
kPz;Lk; xU
Foe;ijg; gUtk;!

kdpjd;
tho;f;ifg; ghlj;ij
Ghpe;J thoj;njhlq;Fk;
fhyk;!

kdpj
ve;jpuj;jpy;
Nja;khd ntspg;ghL!

kdpjd;
tPL Kbe;J
fhL nry;y vz;zg;gLk;
'fTz;l;lTd;'
ehl;fspd; Muk;gk;!

gps;isfSf;Fg;
ngw;Nwhh; gps;isahFk;
glyk;!

KJik..
Kbe;E Nghd
,sikf;fhf
Vq;Fk;!
Kd;dhy; epw;Fk;
,wg;ig vz;zp
fyq;Fk;!

KJikapy;..
mwpT mofhFk;!
moF mopthFk;!
cUtk; nkypthFk;!
cs;sk; njspthFk;!

ele;J te;j ghijapy;
elj;jp Kbj;j rhjidfisAk;
fle;J te;j nrhjidfisAk;
kdpjd;
jd; kdJf;Fs; mirNghl;L
mikjpg;gLk;
Mde;j epiy!

kdpjdpd;
kdk; KJikahdhy;
,sikapYk;
KJik Vw;gLtJ
cz;ik!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 1555
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2440
Old Man Love Kavithai Raavanan 2300
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2320
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3327
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2353
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1687
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2249
T.Nagar Kavithai Silver 1577
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 3452
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2109
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1573
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1879
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1623
Aasai Kavithai Soulspecter 2324