Tamil Poem - Tamil Kavithai

Birthday Greetings

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/13/2011
Viewed 3164 Times

ftpij - Poem

gpwe;j ehs; tho;j;J
(Foe;ijfSf;F)


ghrKs;s............!
eP
G+kpf;F te;jehs;!
GJ cyfk; fz;l ehs;!
fz;thry; jpwe;j ehs;!
kz;thrk; Efh;e;j ehs;!

cdJ
GJf;Fuy; xypj;j ehs;!
GJ];ghprk; fpilj;j ehs;!

cd;idg;
ngw;w ehq;fs;
"ngw;Nwhh;'Md ehs;!

cd;dhy;
Mapuk; cwTfs;
tuthfpa ehs;!

cd;dhy;
ehq;fs;
'FLk;gk;" vd;w nrhy;ypd;
nghUs; njhpe;j ehs;!

cdf;F
tho;fifapd;
mh;j;jk; fw;Wj;jug; NghFk; ehq;fs;
cd;dhs;
mh;j;jKs;s tho;f;ifia
mwpe;J nfhz;l ehs;!

,dp
tho;f;ifapy; cdf;F
xt;nthU ehSk;
gpwj;j ehNs!
Gjpjha;!
,dpjha;!
nghpjha;!
cah;tha;!
eP
tho;e;Jau
thoj;Jfpd;Nwhk;
cskhu!

,g;gbf;F

cdJ ghrj;jpw;Fhpa

mg;gh
mk;kh>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1604
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1616
Vettri Naal Kavithai Naughty 1939
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 639
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 1714
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2759
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1387
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 2553
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2240
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1341
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 583
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1398
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1684
Amma Kavithai C.Mohana 13561
Viralgal Kavithai Raji Kannan 1265