Tamil Poem - Tamil Kavithai

2012 nallavazhigal thirakkattum

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/3/2012
Viewed 2038 Times

ftpij - Poem

2012..y;
ey;y topfs; jpwf;fl;Lk;
ek;gpf;ifg; gazk; njhlul;Lk;


,e;jpaNd!
Ntz;lhk;
rhjpneUg;gpy; vhpAk;
rkj;Jt vz;zq;fs;!

vy;iyapy;yh G+kpapy;
vy;iyf;fhf Nghuhl;lq;fs;!

tphpe;j ,e;jpahtpy;
gphpe;J thOk; tho;f;if!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
ePUf;fhfg; Nghuhl;lk;!
epyj;jpw;fhfg; Nghuhl;lk;!
cz;zh tpujq;fs;!
cz;Zk; tpujq;fs;!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
fhe;jpapd; mfpk;ir
M....fpk;irahf khwWtJ!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
nkhop Ngjk;!
epwNgjk;!
kjNgjk;!

,iwth! vq;fSf;F..
kz;iz tpOq;Fk;
kio Ntz;lhk;!
kuj;ijr; rha;f;Fk;
Gay;Ntzlhk;
kdpjidf;nfhy;Yk;
Neha; Ntz;lhk;

,e;jpaNd
2011d; typfis kwg;Nghk;
2012y; ey;y topfisj; jpwg;Nghk;
ekJ ek;gpf;ifg; gazj;ijj; njhlUNthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1705
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2089
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1687
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2018
Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 1625
Engum Nee Kavithai Vijaynimi 1871
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2256
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2103
Varuga Kavithai Vettarattai 1897
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1652
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1904
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1636
Sahi Kavithai Thanippiravi 1887
Pasi Kavithai Silver 2308
Muyarchi Kavithai Thainis A 3591