Tamil Poem - Tamil Kavithai

2012 nallavazhigal thirakkattum

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/3/2012
Viewed 1933 Times

ftpij - Poem

2012..y;
ey;y topfs; jpwf;fl;Lk;
ek;gpf;ifg; gazk; njhlul;Lk;


,e;jpaNd!
Ntz;lhk;
rhjpneUg;gpy; vhpAk;
rkj;Jt vz;zq;fs;!

vy;iyapy;yh G+kpapy;
vy;iyf;fhf Nghuhl;lq;fs;!

tphpe;j ,e;jpahtpy;
gphpe;J thOk; tho;f;if!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
ePUf;fhfg; Nghuhl;lk;!
epyj;jpw;fhfg; Nghuhl;lk;!
cz;zh tpujq;fs;!
cz;Zk; tpujq;fs;!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
fhe;jpapd; mfpk;ir
M....fpk;irahf khwWtJ!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
nkhop Ngjk;!
epwNgjk;!
kjNgjk;!

,iwth! vq;fSf;F..
kz;iz tpOq;Fk;
kio Ntz;lhk;!
kuj;ijr; rha;f;Fk;
Gay;Ntzlhk;
kdpjidf;nfhy;Yk;
Neha; Ntz;lhk;

,e;jpaNd
2011d; typfis kwg;Nghk;
2012y; ey;y topfisj; jpwg;Nghk;
ekJ ek;gpf;ifg; gazj;ijj; njhlUNthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mounam Kavithai Thanippiravi 2372
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2432
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1548
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1575
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2173
Mounam Kavithai Vimal 1704
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1729
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2155
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1816
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1472
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1672
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1712
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1706
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 717
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1420