Tamil Poem - Tamil Kavithai

2012 nallavazhigal thirakkattum

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/3/2012
Viewed 1961 Times

ftpij - Poem

2012..y;
ey;y topfs; jpwf;fl;Lk;
ek;gpf;ifg; gazk; njhlul;Lk;


,e;jpaNd!
Ntz;lhk;
rhjpneUg;gpy; vhpAk;
rkj;Jt vz;zq;fs;!

vy;iyapy;yh G+kpapy;
vy;iyf;fhf Nghuhl;lq;fs;!

tphpe;j ,e;jpahtpy;
gphpe;J thOk; tho;f;if!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
ePUf;fhfg; Nghuhl;lk;!
epyj;jpw;fhfg; Nghuhl;lk;!
cz;zh tpujq;fs;!
cz;Zk; tpujq;fs;!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
fhe;jpapd; mfpk;ir
M....fpk;irahf khwWtJ!

,e;jpaNd
Ntz;lhk;
nkhop Ngjk;!
epwNgjk;!
kjNgjk;!

,iwth! vq;fSf;F..
kz;iz tpOq;Fk;
kio Ntz;lhk;!
kuj;ijr; rha;f;Fk;
Gay;Ntzlhk;
kdpjidf;nfhy;Yk;
Neha; Ntz;lhk;

,e;jpaNd
2011d; typfis kwg;Nghk;
2012y; ey;y topfisj; jpwg;Nghk;
ekJ ek;gpf;ifg; gazj;ijj; njhlUNthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2624
Kadhal Kavithai karthikeyan 1871
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1770
Aayul Kavithai Swasthika 2571
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1114
Muthal iravu Kavithai NASAR-AMT 5497
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1449
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1632
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4462
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1679
Pennu Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1657
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 893
Software Life Kavithai vijay.S 1930
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1586
Kanneer Kavithai Vimal 1786