Vayakatil oru uzhavan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vayakatil oru uzhavan

Author : Tricks
Added On : 12/27/2007
Viewed 3393 Times

ftpij - Poem

Nghl rl;l ,y;yhkg; nghOJ Nghr;rpJ
nghz;[hjp nfhz;L te;jf; fQ;rpf; $l Njdh Urpr;rpJ
taNyhuk; < uf; fhw;wpd; thrk; tPRJ
kiof;Ff; fhj;Jf; fhj;J ePy thdk; njfl;bg; Nghr;rpJ
ntWk; tpau;itj; Jsp kl;Lk; kioaha; nghopAJ

el;Ltr;r fUk;ngy;yhk; ,dpg;gha; ,Uf;FJ --- nghq;fy;
te;jhy; $l vq;f tho;T frg;gha; ,Uf;FJ
Jd;gk; te;j NtisapYk; kdR Jk;igg; G+g;Nghy; ,Uf;FJ
Mdhy; rpl;b kf;fs; neQ;rpy; < uk; vq;Nfh Nghr;rpJ
vq;f tho;(i)f gh(i)j kl;Lk; ,d;Dk; khwtpy;iyNa
fld; nfhLj;jhd; neQ;rpy; rw;Wk; < uk; ,y;iyNa

gLk; ghl;ilg; ghf;f Kbahk cd; Mj;jh capu kha;r;rpJ
vdf;Nfh tho;tpy; ,Ue;j gpbAk; Nghr;rpJ
cd; topnay;yhk; Ks;sha; ,Uf;FJ
eP ,g;NghNj eil gay NtZklh vd; kfNd
ij gpwe;jh ekf;Nfhu; GJ tho;T fhj;Jf; nflf;FJ

[y;yp fl;Lf; fhis Nghyj; Js;sp Xllh
tUk; jilnay;yhk; ePAk; Kl;bj; js;slh - eP
rupj;jpuj;jpy; ,lk; gpbf;f NtZklh nry;y kfNd
,e;j G+kp cd;id Rw;wp tu NtZklh nry;t kfNd!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1858
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 2110
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2372
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 2971
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2868
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 2951
Happy Christmas Kavithai ts raj 7420
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1761
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2350
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1929
Natpu Kavithai ts raj 4875
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1712
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 1998
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2058
Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 2874