Vayakatil oru uzhavan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vayakatil oru uzhavan

Author : Tricks
Added On : 12/27/2007
Viewed 3512 Times

ftpij - Poem

Nghl rl;l ,y;yhkg; nghOJ Nghr;rpJ
nghz;[hjp nfhz;L te;jf; fQ;rpf; $l Njdh Urpr;rpJ
taNyhuk; < uf; fhw;wpd; thrk; tPRJ
kiof;Ff; fhj;Jf; fhj;J ePy thdk; njfl;bg; Nghr;rpJ
ntWk; tpau;itj; Jsp kl;Lk; kioaha; nghopAJ

el;Ltr;r fUk;ngy;yhk; ,dpg;gha; ,Uf;FJ --- nghq;fy;
te;jhy; $l vq;f tho;T frg;gha; ,Uf;FJ
Jd;gk; te;j NtisapYk; kdR Jk;igg; G+g;Nghy; ,Uf;FJ
Mdhy; rpl;b kf;fs; neQ;rpy; < uk; vq;Nfh Nghr;rpJ
vq;f tho;(i)f gh(i)j kl;Lk; ,d;Dk; khwtpy;iyNa
fld; nfhLj;jhd; neQ;rpy; rw;Wk; < uk; ,y;iyNa

gLk; ghl;ilg; ghf;f Kbahk cd; Mj;jh capu kha;r;rpJ
vdf;Nfh tho;tpy; ,Ue;j gpbAk; Nghr;rpJ
cd; topnay;yhk; Ks;sha; ,Uf;FJ
eP ,g;NghNj eil gay NtZklh vd; kfNd
ij gpwe;jh ekf;Nfhu; GJ tho;T fhj;Jf; nflf;FJ

[y;yp fl;Lf; fhis Nghyj; Js;sp Xllh
tUk; jilnay;yhk; ePAk; Kl;bj; js;slh - eP
rupj;jpuj;jpy; ,lk; gpbf;f NtZklh nry;y kfNd
,e;j G+kp cd;id Rw;wp tu NtZklh nry;t kfNd!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3696
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 1983
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1987
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 2048
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2309
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 2107
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2042
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1928
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 3042
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3360
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2182
Eppadi Kavithai Kodai 2412
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2260
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2354
Baalapaadam Kavithai ts raj 1975