Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vayakatil oru uzhavan

Author : Tricks
Added On : 12/27/2007
Viewed 3041 Times

ftpij - Poem

Nghl rl;l ,y;yhkg; nghOJ Nghr;rpJ
nghz;[hjp nfhz;L te;jf; fQ;rpf; $l Njdh Urpr;rpJ
taNyhuk; < uf; fhw;wpd; thrk; tPRJ
kiof;Ff; fhj;Jf; fhj;J ePy thdk; njfl;bg; Nghr;rpJ
ntWk; tpau;itj; Jsp kl;Lk; kioaha; nghopAJ

el;Ltr;r fUk;ngy;yhk; ,dpg;gha; ,Uf;FJ --- nghq;fy;
te;jhy; $l vq;f tho;T frg;gha; ,Uf;FJ
Jd;gk; te;j NtisapYk; kdR Jk;igg; G+g;Nghy; ,Uf;FJ
Mdhy; rpl;b kf;fs; neQ;rpy; < uk; vq;Nfh Nghr;rpJ
vq;f tho;(i)f gh(i)j kl;Lk; ,d;Dk; khwtpy;iyNa
fld; nfhLj;jhd; neQ;rpy; rw;Wk; < uk; ,y;iyNa

gLk; ghl;ilg; ghf;f Kbahk cd; Mj;jh capu kha;r;rpJ
vdf;Nfh tho;tpy; ,Ue;j gpbAk; Nghr;rpJ
cd; topnay;yhk; Ks;sha; ,Uf;FJ
eP ,g;NghNj eil gay NtZklh vd; kfNd
ij gpwe;jh ekf;Nfhu; GJ tho;T fhj;Jf; nflf;FJ

[y;yp fl;Lf; fhis Nghyj; Js;sp Xllh
tUk; jilnay;yhk; ePAk; Kl;bj; js;slh - eP
rupj;jpuj;jpy; ,lk; gpbf;f NtZklh nry;y kfNd
,e;j G+kp cd;id Rw;wp tu NtZklh nry;t kfNd!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1709
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 5114
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 1668
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 1625
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1778
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1467
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 6955
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 1997
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1895
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 787
Un Ninaivu Kavithai Kavi 1935
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 5943
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1956
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2333
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1504