Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vayakatil oru uzhavan

Author : Tricks
Added On : 12/27/2007
Viewed 2834 Times

ftpij - Poem

Nghl rl;l ,y;yhkg; nghOJ Nghr;rpJ
nghz;[hjp nfhz;L te;jf; fQ;rpf; $l Njdh Urpr;rpJ
taNyhuk; < uf; fhw;wpd; thrk; tPRJ
kiof;Ff; fhj;Jf; fhj;J ePy thdk; njfl;bg; Nghr;rpJ
ntWk; tpau;itj; Jsp kl;Lk; kioaha; nghopAJ

el;Ltr;r fUk;ngy;yhk; ,dpg;gha; ,Uf;FJ --- nghq;fy;
te;jhy; $l vq;f tho;T frg;gha; ,Uf;FJ
Jd;gk; te;j NtisapYk; kdR Jk;igg; G+g;Nghy; ,Uf;FJ
Mdhy; rpl;b kf;fs; neQ;rpy; < uk; vq;Nfh Nghr;rpJ
vq;f tho;(i)f gh(i)j kl;Lk; ,d;Dk; khwtpy;iyNa
fld; nfhLj;jhd; neQ;rpy; rw;Wk; < uk; ,y;iyNa

gLk; ghl;ilg; ghf;f Kbahk cd; Mj;jh capu kha;r;rpJ
vdf;Nfh tho;tpy; ,Ue;j gpbAk; Nghr;rpJ
cd; topnay;yhk; Ks;sha; ,Uf;FJ
eP ,g;NghNj eil gay NtZklh vd; kfNd
ij gpwe;jh ekf;Nfhu; GJ tho;T fhj;Jf; nflf;FJ

[y;yp fl;Lf; fhis Nghyj; Js;sp Xllh
tUk; jilnay;yhk; ePAk; Kl;bj; js;slh - eP
rupj;jpuj;jpy; ,lk; gpbf;f NtZklh nry;y kfNd
,e;j G+kp cd;id Rw;wp tu NtZklh nry;t kfNd!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Love Kavithai Dineshvinitha 2017
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1429
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1314
Life Kavithai Farhan Kariapper 2119
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 1612
Valigal Kavithai Usha Giridhar 628
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1439
Aathangam Kavithai Kavi 1534
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 1779
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 1804
Sol Kavithai R. Kanirajan 1405
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1367
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1558
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1469
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1464