Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vayakatil oru uzhavan

Author : Tricks
Added On : 12/27/2007
Viewed 2936 Times

ftpij - Poem

Nghl rl;l ,y;yhkg; nghOJ Nghr;rpJ
nghz;[hjp nfhz;L te;jf; fQ;rpf; $l Njdh Urpr;rpJ
taNyhuk; < uf; fhw;wpd; thrk; tPRJ
kiof;Ff; fhj;Jf; fhj;J ePy thdk; njfl;bg; Nghr;rpJ
ntWk; tpau;itj; Jsp kl;Lk; kioaha; nghopAJ

el;Ltr;r fUk;ngy;yhk; ,dpg;gha; ,Uf;FJ --- nghq;fy;
te;jhy; $l vq;f tho;T frg;gha; ,Uf;FJ
Jd;gk; te;j NtisapYk; kdR Jk;igg; G+g;Nghy; ,Uf;FJ
Mdhy; rpl;b kf;fs; neQ;rpy; < uk; vq;Nfh Nghr;rpJ
vq;f tho;(i)f gh(i)j kl;Lk; ,d;Dk; khwtpy;iyNa
fld; nfhLj;jhd; neQ;rpy; rw;Wk; < uk; ,y;iyNa

gLk; ghl;ilg; ghf;f Kbahk cd; Mj;jh capu kha;r;rpJ
vdf;Nfh tho;tpy; ,Ue;j gpbAk; Nghr;rpJ
cd; topnay;yhk; Ks;sha; ,Uf;FJ
eP ,g;NghNj eil gay NtZklh vd; kfNd
ij gpwe;jh ekf;Nfhu; GJ tho;T fhj;Jf; nflf;FJ

[y;yp fl;Lf; fhis Nghyj; Js;sp Xllh
tUk; jilnay;yhk; ePAk; Kl;bj; js;slh - eP
rupj;jpuj;jpy; ,lk; gpbf;f NtZklh nry;y kfNd
,e;j G+kp cd;id Rw;wp tu NtZklh nry;t kfNd!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Kavithai Francis 1905
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1420
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2724
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 3580
Daanam Kavithai kindu 1701
Arasiyalvaadhi Kavithai Beggyyy 1526
Kaathal Kavithai living4_friends 1715
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1555
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3278
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1840
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1326
Unakaaga Innum Kavithai Fahath A.Majeed 1471
Eppothu Varuvai Kavithai Aarthi 2381
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1563
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1446