Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam

Author : Chemmozhi
Added On : 5/25/2010
Viewed 3771 Times

ftpij - Poem

gpwg;nghf;Fk; vy;yh capu;f;Fk;
gpwe;j gpd;du;
ahJk; CNu ahtUk; Nfspu; !!!!
cz;gJ ehop cLg;gJ ,uz;Nl
ciwtplk; vd;gJ xd;Nwnad
ciuj;J tho;e;Njhk;-
cioj;J tho;Nthk;
jPJk; ed;Wk; gpwu; ju thuh vDk;
ed;nkhopNa ek; nghd;nkhopahk; !!
Nghiug; Gwk; js;sp
nghUis nghJthf;fNt
mikjp top fhl;Lk;
md;G nkhop
ma;ad; ts;Stupd; tha; nkhopahk;!!
XuwpT Kjy; MwwpT capupdk; tiuapNy
czu;e;jpLk; clyikg;ig gFj;Jf; $Wk;
xy;fhg;Gfo; njhy;fhg;gpaKk;
xg;gw;w Fws; $Wk; cau; gz;ghL
xypf;fpd;w rpyk;Gk; NkfiyAk;
rpe;jhkzpAlNd tisahgjp Fz;lyNfrpAk;
nrk;nkhopahd ek; jkpo; nkhopahk; !!!
mfnkd;Wk; Gwnkd;Wk; tho;it
mofhf tFj;jspj;J
Mjp me;jkpyhJ ,Uf;fpd;w ,dpa nkhop -
Xjp tsUk; capuhd cyf nkhop -
fk;g ehl;lho;thUk;
ftpaurp mt;it ey;yhSk;
vk;kjKk; Vw;W Gfo;fpd;w
vj;jidNah Mapuk; ftpij nea;Nthu;-jUk;>
Gj;jhil midj;Jf;Fk;
tpj;jhf tpsq;Fk; nkhop !!
ek; nkhop -ek; nkhop-mJNt
nrk;nkhop - nrk;nkhop- ek; jkpo; nkhopahk;!!
thopa thopaNt !!thopa thopaNt!!thopa
thopaNt!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1585
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1450
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1798
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1783
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1738
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1424
Pongal Kavithai Padma 2369
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1525
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 2631
Life Kavithai Farhan Kariapper 2167
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 1763
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 1576
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2642
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2178
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1823