Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam

Author : Chemmozhi
Added On : 5/25/2010
Viewed 3960 Times

ftpij - Poem

gpwg;nghf;Fk; vy;yh capu;f;Fk;
gpwe;j gpd;du;
ahJk; CNu ahtUk; Nfspu; !!!!
cz;gJ ehop cLg;gJ ,uz;Nl
ciwtplk; vd;gJ xd;Nwnad
ciuj;J tho;e;Njhk;-
cioj;J tho;Nthk;
jPJk; ed;Wk; gpwu; ju thuh vDk;
ed;nkhopNa ek; nghd;nkhopahk; !!
Nghiug; Gwk; js;sp
nghUis nghJthf;fNt
mikjp top fhl;Lk;
md;G nkhop
ma;ad; ts;Stupd; tha; nkhopahk;!!
XuwpT Kjy; MwwpT capupdk; tiuapNy
czu;e;jpLk; clyikg;ig gFj;Jf; $Wk;
xy;fhg;Gfo; njhy;fhg;gpaKk;
xg;gw;w Fws; $Wk; cau; gz;ghL
xypf;fpd;w rpyk;Gk; NkfiyAk;
rpe;jhkzpAlNd tisahgjp Fz;lyNfrpAk;
nrk;nkhopahd ek; jkpo; nkhopahk; !!!
mfnkd;Wk; Gwnkd;Wk; tho;it
mofhf tFj;jspj;J
Mjp me;jkpyhJ ,Uf;fpd;w ,dpa nkhop -
Xjp tsUk; capuhd cyf nkhop -
fk;g ehl;lho;thUk;
ftpaurp mt;it ey;yhSk;
vk;kjKk; Vw;W Gfo;fpd;w
vj;jidNah Mapuk; ftpij nea;Nthu;-jUk;>
Gj;jhil midj;Jf;Fk;
tpj;jhf tpsq;Fk; nkhop !!
ek; nkhop -ek; nkhop-mJNt
nrk;nkhop - nrk;nkhop- ek; jkpo; nkhopahk;!!
thopa thopaNt !!thopa thopaNt!!thopa
thopaNt!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 1799
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1554
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 1938
Aasaigal Kavithai Abirami 2269
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1899
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1691
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 1973
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1650
Appa Kavithai Sharatha 3005
Pongal Kavithai Corus 3267
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2678
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2272
Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1479
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1983
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1493