Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam

Author : Chemmozhi
Added On : 5/25/2010
Viewed 4278 Times

ftpij - Poem

gpwg;nghf;Fk; vy;yh capu;f;Fk;
gpwe;j gpd;du;
ahJk; CNu ahtUk; Nfspu; !!!!
cz;gJ ehop cLg;gJ ,uz;Nl
ciwtplk; vd;gJ xd;Nwnad
ciuj;J tho;e;Njhk;-
cioj;J tho;Nthk;
jPJk; ed;Wk; gpwu; ju thuh vDk;
ed;nkhopNa ek; nghd;nkhopahk; !!
Nghiug; Gwk; js;sp
nghUis nghJthf;fNt
mikjp top fhl;Lk;
md;G nkhop
ma;ad; ts;Stupd; tha; nkhopahk;!!
XuwpT Kjy; MwwpT capupdk; tiuapNy
czu;e;jpLk; clyikg;ig gFj;Jf; $Wk;
xy;fhg;Gfo; njhy;fhg;gpaKk;
xg;gw;w Fws; $Wk; cau; gz;ghL
xypf;fpd;w rpyk;Gk; NkfiyAk;
rpe;jhkzpAlNd tisahgjp Fz;lyNfrpAk;
nrk;nkhopahd ek; jkpo; nkhopahk; !!!
mfnkd;Wk; Gwnkd;Wk; tho;it
mofhf tFj;jspj;J
Mjp me;jkpyhJ ,Uf;fpd;w ,dpa nkhop -
Xjp tsUk; capuhd cyf nkhop -
fk;g ehl;lho;thUk;
ftpaurp mt;it ey;yhSk;
vk;kjKk; Vw;W Gfo;fpd;w
vj;jidNah Mapuk; ftpij nea;Nthu;-jUk;>
Gj;jhil midj;Jf;Fk;
tpj;jhf tpsq;Fk; nkhop !!
ek; nkhop -ek; nkhop-mJNt
nrk;nkhop - nrk;nkhop- ek; jkpo; nkhopahk;!!
thopa thopaNt !!thopa thopaNt!!thopa
thopaNt!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vetridam Kavithai Neelam 2237
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1816
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1952
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3791
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1904
Swasam Kavithai kumaran 2052
Panbu Nalangal Kavithai Atri 3266
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1992
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1919
Roja Kavithai David 3205
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1757
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 2179
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1415
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2264
Iraivan vs Manithan Kavithai Sathish Pondicherry 2853