Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 667 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 1578
abimanyu Kavithai ts raj 1578
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 1957
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 1607
Palan Kavithai R. Kanirajan 1661
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1547
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1489
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 1949
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 1917
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1926
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 668
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3248
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1639
Nila Kavithai Nandhini.R 2942
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 1669