Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 754 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1645
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1976
Anbu Kavithai Easwari 3502
Paambu Kavithai ts raj 1951
Life Kavithai Farhan Kariapper 2347
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1640
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1852
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1824
Aval Kavithai I3aa_I3aa 2057
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1694
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1772
Varam Kavithai PADMA 1994
Vilagal Kavithai Palani 1951
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1655
Muran Kavithai Thanippiravi 1708