Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 786 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Amsa 4931
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2001
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1726
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1995
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2104
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1612
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1623
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 2979
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1616
Kaadhal Por Kavithai Nilavan 1922
amma Kavithai R.Neelakandan 2856
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2057
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2376
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2104
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1688