Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 603 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2521
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1536
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2181
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1542
Neethaan! Kavithai M Rufinas 1657
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2155
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1550
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1552
Nijam Kavithai G B 2052
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1501
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1437
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 1991
Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 2462
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1454
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 1589