Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 721 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Paasa malar Kavithai Kuthub G 2951
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3297
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7022
Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1473
anuman - seethai Kavithai ts raj 1614
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2017
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1560
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 1980
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1626
En maranam Kavithai surenthiran 2449
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 19226
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2550
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2674
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1835
Poi Kavithai R. Kanirajan 1910