Vaazhkai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1208 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
kaathal vali Kavithai Bala 3517
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 2137
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 2047
wealth Kavithai ts raj 2204
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 5209
Vaakalikkum Tharunam Kavithai R. Kanirajan 2112
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2777
Natpu Kavithai Amsa 5347
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1988
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2579
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2191
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 2048
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 2152
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2494
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 2241