Vaazhkai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhkai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1288 Times

ftpij - Poem

tpjpapd; ifapy; tho;f;if vd;why
tp]dj;j;Jld; tpk;kp vd;d gad;
kjpahy; tpjpia nty;y KbAkh ?
gupfhuq;fs; gpwtp gad; jUkh?
ghtq;fs; jhd; jPu;f;Fkh ?
Gupahj Gjpuhd tho;f;if.
ngUik cld; Ntjhe;jk; Ngryhk;
vg;gpbAk; tho Ntz;LNk
rpupj;J jhd; tho;e;J tpL.
tpuf;jp vd khw;whd; epidj;J
mDjhg ghu;itfSf;F gae;J
rpupj;j Nghyp rpupg;Gk; $l typf;fpwNj.
mOJ vd;d fz;lha; vd mwpTiuAk; Nfl;f
Vw;W nfhs; vd;fpwJ kjp.
nkhj;jj;jpy; Fok;gp Nghd kdk;
kTdj;jpy; jdpj;J fiue;J ciwe;J
Nghf mg;nghOJk; ghuhl;L
Qhdpahfp tpl;Nld; vd!
Ntbf;ifahd cyfklh >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2649
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 3342
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2711
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 3051
Varadatchanai Kavithai Lalgudi Ponraj 2030
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2919
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2669
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2556
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2362
Ninaivugal Kavithai Uma 3403
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2482
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3640
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2808
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 2628
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2212