Nichaya Kathal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nichaya Kathal

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 1805 Times

ftpij - Poem

fy;Yhup fhyj;jpy; vd; kdJ
filf;fz; ghu;itf;F Vq;ftpy;iy..
fd;dp gUtj;jpYk; fhjy; mUk;gtpy;iy
fy;ahz Nfhyj;jpYk; tutpy;iy fhjy;
kidtpapd; mUfhikapYk; tutpy;iy vdf;F
Mdhy; vd; Kjpu; fhyj;jpy; vd; Ngudpd;
fy;Yhup gbg;gpw;fhf ehd; me;j fy;Yhupf;F
nrd;w NghJ ghu;j;jJk; vd; kdjpy;
Js;spaJ fhjy;...
ghu;j;j epkplj;jp;y; gutrk; mile;Njd;..
ms;sp vLj;J nfhs;s Mty; ngUfpaJ..
mLj;jtu; ghu;g;ghnud ftiy nfhs;stpy;iy..
kdk; glglf;f.. mUfpy; nrd;Nwd;..
nrhy;y kdk; Jbj;jJ... nrhy;yhky; ,Uf;f
taJ jLj;jJ... MapDk; Mir $baJ...
gf;fj;jpy; epd;W nfhz;Nld;...
ifNgrpapy; Gifg;glk; vLj;J itj;Njd;..
vd; mtNs... vd $tpaJ kdJ..
th mUfpNy vd iftpupf;f Njhd;wpaJ..

Nahrpj;J epw;ifapNy... mUfpy; te;jhs;..
vd;id njupfpwjh?... Nfs;tp vd;dplk;...
,y;iy vd gjpy; nrhd;Ndd;..

vd;Dld; gbj;j... mkpu;jk;.. mts; ngau;..
xU jiyaha; vd;id fhjypj;j mts; kdJ
,d;Dk; Kjpu; fd;dpaha;...
vd;idNa epidj;J... tho;e;J tUk; mts;..
jdp kukha; epd;w vdf;F ,d;W mts; jhd;
vy;yhkha;...

vd; tho;tpd; Njhopaha;... vd;Dld;..
Gupe;jJ vdf;F...
fhjy; Njhw;gJ ,y;iy...
taJ fle;jhYk; ntw;wp epw;rak;..
,d;Dk; Gupe;jJ... fhjy; vdf;F
tuhky; ehd; Vd; fhj;jpUe;Njd; vd;W..

Mjyhy;... fhj;jpUq;fs; .. fhjy; tUk; tiu
fhj;jpUq;fs;.. fhjy; nty;Yk; tiu..

gUtk; fhjYf;F ,y;iy vd
czUq;fs;.....
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1893
Friends Kavithai ameer ali sifan 3720
kaathirukindren Kavithai Meera 4760
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 941
Paasa malar Kavithai Kuthub G 3211
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2687
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2488
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2445
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2115
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2377
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1417
You can win the life Kavithai Kingmartine 2563
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2278
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3775
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1482