Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nichaya Kathal

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 1528 Times

ftpij - Poem

fy;Yhup fhyj;jpy; vd; kdJ
filf;fz; ghu;itf;F Vq;ftpy;iy..
fd;dp gUtj;jpYk; fhjy; mUk;gtpy;iy
fy;ahz Nfhyj;jpYk; tutpy;iy fhjy;
kidtpapd; mUfhikapYk; tutpy;iy vdf;F
Mdhy; vd; Kjpu; fhyj;jpy; vd; Ngudpd;
fy;Yhup gbg;gpw;fhf ehd; me;j fy;Yhupf;F
nrd;w NghJ ghu;j;jJk; vd; kdjpy;
Js;spaJ fhjy;...
ghu;j;j epkplj;jp;y; gutrk; mile;Njd;..
ms;sp vLj;J nfhs;s Mty; ngUfpaJ..
mLj;jtu; ghu;g;ghnud ftiy nfhs;stpy;iy..
kdk; glglf;f.. mUfpy; nrd;Nwd;..
nrhy;y kdk; Jbj;jJ... nrhy;yhky; ,Uf;f
taJ jLj;jJ... MapDk; Mir $baJ...
gf;fj;jpy; epd;W nfhz;Nld;...
ifNgrpapy; Gifg;glk; vLj;J itj;Njd;..
vd; mtNs... vd $tpaJ kdJ..
th mUfpNy vd iftpupf;f Njhd;wpaJ..

Nahrpj;J epw;ifapNy... mUfpy; te;jhs;..
vd;id njupfpwjh?... Nfs;tp vd;dplk;...
,y;iy vd gjpy; nrhd;Ndd;..

vd;Dld; gbj;j... mkpu;jk;.. mts; ngau;..
xU jiyaha; vd;id fhjypj;j mts; kdJ
,d;Dk; Kjpu; fd;dpaha;...
vd;idNa epidj;J... tho;e;J tUk; mts;..
jdp kukha; epd;w vdf;F ,d;W mts; jhd;
vy;yhkha;...

vd; tho;tpd; Njhopaha;... vd;Dld;..
Gupe;jJ vdf;F...
fhjy; Njhw;gJ ,y;iy...
taJ fle;jhYk; ntw;wp epw;rak;..
,d;Dk; Gupe;jJ... fhjy; vdf;F
tuhky; ehd; Vd; fhj;jpUe;Njd; vd;W..

Mjyhy;... fhj;jpUq;fs; .. fhjy; tUk; tiu
fhj;jpUq;fs;.. fhjy; nty;Yk; tiu..

gUtk; fhjYf;F ,y;iy vd
czUq;fs;.....
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 1701
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1528
Allah! Atha! Kavithai Ismail 1768
Un Ninaivu Kavithai Kavi 1909
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1577
Un Thevai En Anbu Kavithai Usha Giridhar 648
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1500
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1593
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2797
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1488
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5048
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2761
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1657
Malligai Kavithai cillajenny 1851
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1477