Nichaya Kathal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nichaya Kathal

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2110 Times

ftpij - Poem

fy;Yhup fhyj;jpy; vd; kdJ
filf;fz; ghu;itf;F Vq;ftpy;iy..
fd;dp gUtj;jpYk; fhjy; mUk;gtpy;iy
fy;ahz Nfhyj;jpYk; tutpy;iy fhjy;
kidtpapd; mUfhikapYk; tutpy;iy vdf;F
Mdhy; vd; Kjpu; fhyj;jpy; vd; Ngudpd;
fy;Yhup gbg;gpw;fhf ehd; me;j fy;Yhupf;F
nrd;w NghJ ghu;j;jJk; vd; kdjpy;
Js;spaJ fhjy;...
ghu;j;j epkplj;jp;y; gutrk; mile;Njd;..
ms;sp vLj;J nfhs;s Mty; ngUfpaJ..
mLj;jtu; ghu;g;ghnud ftiy nfhs;stpy;iy..
kdk; glglf;f.. mUfpy; nrd;Nwd;..
nrhy;y kdk; Jbj;jJ... nrhy;yhky; ,Uf;f
taJ jLj;jJ... MapDk; Mir $baJ...
gf;fj;jpy; epd;W nfhz;Nld;...
ifNgrpapy; Gifg;glk; vLj;J itj;Njd;..
vd; mtNs... vd $tpaJ kdJ..
th mUfpNy vd iftpupf;f Njhd;wpaJ..

Nahrpj;J epw;ifapNy... mUfpy; te;jhs;..
vd;id njupfpwjh?... Nfs;tp vd;dplk;...
,y;iy vd gjpy; nrhd;Ndd;..

vd;Dld; gbj;j... mkpu;jk;.. mts; ngau;..
xU jiyaha; vd;id fhjypj;j mts; kdJ
,d;Dk; Kjpu; fd;dpaha;...
vd;idNa epidj;J... tho;e;J tUk; mts;..
jdp kukha; epd;w vdf;F ,d;W mts; jhd;
vy;yhkha;...

vd; tho;tpd; Njhopaha;... vd;Dld;..
Gupe;jJ vdf;F...
fhjy; Njhw;gJ ,y;iy...
taJ fle;jhYk; ntw;wp epw;rak;..
,d;Dk; Gupe;jJ... fhjy; vdf;F
tuhky; ehd; Vd; fhj;jpUe;Njd; vd;W..

Mjyhy;... fhj;jpUq;fs; .. fhjy; tUk; tiu
fhj;jpUq;fs;.. fhjy; nty;Yk; tiu..

gUtk; fhjYf;F ,y;iy vd
czUq;fs;.....
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2807
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2341
Rasithen Kavithai Easwari 2512
Marathi Kavithai Corus 2612
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 2184
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 2210
anuman - seethai Kavithai ts raj 2350
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 2204
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 4245
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1995
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 2123
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3312
KK Kavithai Yaroo 2662
Aandavan Alitha Parisu Kavithai R. Kanirajan 2572
Poda Kavithai PADMA 2720