Aasaii Aasaiyai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 3138 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1908
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2113
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1832
Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 2207
Iniya Magal Kavithai ts raj 2193
Kadhal Kavithai Corus 2363
anuman - seethai Kavithai ts raj 2085
Kaathiruntha nodigal Kavithai Bagavathy 2231
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 2079
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2662
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2326
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1907
Marathi Kavithai Corus 2360
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6435
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2315