Aasaii Aasaiyai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 3285 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1982
Pongal Kavithai Corus 3758
Thaai Kavithai R. Kanirajan 3175
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 2166
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2450
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1758
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2848
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 3203
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2091
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2264
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 3345
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1823
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3210
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 2124
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5475