Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 2774 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Salippu Kavithai R. Kanirajan 1822
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2308
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1590
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 1720
Varuga Kavithai Vettarattai 1923
kaathirukindren Kavithai Meera 4498
Remix of love Kavithai M Rufinas 1770
Kaakkai Kavithai SURYA 1779
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2112
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1530
Kaathal Kavithai Soulz 1703
Anbu Thaai Kavithai Silver 2688
Semippu Kavithai Padma 2337
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 1843
Archanai Kavithai Balameena 1554