Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 2806 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalangathe nanba Kavithai nikajo 2032
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1602
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1727
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1544
Thedal Kavithai Andda 2595
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 767
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3580
Aasai Kavithai Baskaran 2317
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1549
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2879
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1802
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1715
En kadhal Kavithai Vengadesh 8732
Kadavule! Kavithai Padma 2113
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1719