Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 2697 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1598
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 991
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 2933
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2083
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1751
Kaathal Kavithai G B 1946
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2617
Life Kavithai Corus 7718
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1515
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 1972
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2608
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1678
Pongal Kavithai Padma 2445
Pookal Kavithai Sathish 3471
Kaathal Kavithai Soulz 1628