Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaii Aasaiyai

Author : Karthika AK
Added On : 3/10/2014
Viewed 2747 Times

ftpij - Poem

cd; fz;fs; fz;Nld;
vd; ,ikfs; gwpNghdJ !

eP rpupj;jha; >
Ngr;rpoe;Njd;!

cd; ,jo; gpupahg;
Gd;idif ,bj;Jtpl;lJ
vd; kdf; fl;Lg;ghLfis !

kjp ,oe;J NghNdd;
kd;dtdpd; epoy;
fz;lNghnjy;yhk; !

ahUk; mwpah
nghf;fp\nkd G+l;b
itj;Njd;> vd;
neQ;Rf; $l;by;
ce;jd; jpUKfj;ij !

cd; ghijapy;
ftdkha; ,Uf;fpNwd; >
vd; top kwe;J !

ep[q;fis tpl
cd;idg; gw;wpa epidTfNs
kpf mofpa jUzq;fs;
vd; fdhf;fspy; !

cd;id Neupy;
ghu;j;jhYk;
epidtpy; fz;lhYk;
NtWghby;iy!

Mir Miraha;
fhjypf;fpNwd; >mUfpy;
eP ,d;wpg; NghdhYk;
tpop %b mjpy;
cd;id itj;J !!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2426
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 2917
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 1884
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1660
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 4011
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1825
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1638
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1642
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2311
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 19166
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1703
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 1995
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1662
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1642
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1915