Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1324 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1723
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1960
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2525
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1899
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1737
Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2304
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2308
Kathal Kavithai cellisudha 2092
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1789
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1959
Friends Kavithai ameer ali sifan 3525
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3369
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2376
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2183
unakkaha............ Kavithai madesh 1611