Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 919 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1424
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1730
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1459
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1561
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1711
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2217
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1389
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1444
Ninaivuhal Kavithai Tonyjesus 1690
Therinthu Kollungal Kavithai R. Kanirajan 1997
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1435
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2717
Radham Kavithai Saranyan 1745
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1586
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1508