Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 775 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1459
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1452
paattu Kavithai ts raj 1450
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 1244
Kaamam Kavithai ts raj 3378
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2154
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3444
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 1692
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 705
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 1836
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1524
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1480
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1463
Nambikkai Kavithai sarayu 2532
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1502