Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 451 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Siragugal Kavithai Supriya 2394
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 1849
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1245
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1265
Natpu Kavithai vettiarattai 1954
Natppu Kavithai Anitha 3665
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 1658
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1262
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1391
Katrathalum Purithalum Kavithai R. Kanirajan 1187
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 20734
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 1268
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3332
Archanai Kavithai Balameena 1230
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 1409