Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1742 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 2048
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1999
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 1942
adadaa.. adadaa..! Kavithai ts raj 1859
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 2074
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2581
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1865
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4925
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 2399
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1863
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1824
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1930
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 2098
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7782
Thavikkiren Kavithai Malar 4807