Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 983 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3577
My Love Kavithai yaki.bala 1743
Palan Kavithai R. Kanirajan 1635
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 2781
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2702
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2265
nilavu pen Kavithai ts raj 2102
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1948
Thadumaatram Kavithai PADMA 1784
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3527
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 1795
Deivame Kavithai ts raj 1642
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1465
unakkaha............ Kavithai madesh 1445
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 1814