Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 542 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1475
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 4514
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1255
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1758
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 25343
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2245
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1480
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 1521
Thirudan Kavithai R. Kanirajan 1351
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5180
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1346
Kathal Kavithai cellisudha 2071
munna Kavithai mubeen begum 1640
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3008
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1325