Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1153 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1566
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1712
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1802
Nilavil Neer Kavithai Kannan 3086
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2815
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2012
Idhayam Kavithai Corus 1867
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1581
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1757
Aathangam Kavithai Kavi 1765
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 1855
Ilaignane Kavithai BALA 1641
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1482
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 1796
Sumaithangi Kavithai Divya 1966