Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1209 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 5907
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1680
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 1992
Thedal Kavithai Usha Giridhar 806
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2601
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2082
Pirappu Kavithai Kvg 2088
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1689
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1604
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 1793
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1627
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1733
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3121
Vilagal Kavithai Palani 1928
Vithai Kavithai Thainis A 2126