Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1253 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

NATPU...POO Kavithai supriya 2054
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1710
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1625
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2464
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 1009
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 1842
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2506
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3587
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1583
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2044
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 1187
Natpu Kavithai Renu 2492
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 2005
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1716
Poi Kavithai Chandru 2260