Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 657 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nila Kavithai Nandhini.R 2788
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 1993
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1490
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2372
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1369
Varadatchanai Kavithai Lalgudi Ponraj 1305
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 592
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 3643
Aasaigal Kavithai Abirami 2044
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1684
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1435
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1482
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1642
Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 1482
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4488