Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை

Author : Mani Meganathan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1055 Times

ftpij - Poem

ngj;jtNs....
tpj;jpahrkhd Mir vdf;F....
cd; kbapy; cwf;fk;...
capu; gpupifapy;...
fuq;fs; jl;b vOg;gDk;..
vd; Njfj;ij ...
capu; gpupe;jJ njupahky;.
Cu; $b mOifapy....
eP mOfhJ...
jhyl;L ghlDk;...
Njfk; cd; khug;gpy; rha;e;J.....
eP..>
xU if vz;nz vLj;J..
rPtf;fha;>kQ;rs; fye;J...
xU Flk; jz;zpy...
Fspf;fZk;...cd; ifahy...
vd; koio epidT...
kdrhl;rp epidf;fDk;..
me;j jUdj;jpy; $l...
tPL tpl;L ...>
fhL nry;ifapy...
G+khiy Cu;tyk; Njitapy;iy>...
cd; Nriy njhl;by; NghJk;...
kz;zpy; Gije;j gpd; ..$l ....
cd; fUtiw tho;f;if...
Njit vdf;F..>
cd;...
khu;gf ghy; Njit...
kz;zpy; Gije;j gpd;...
gUfpa kfpo;r;rpapy;....
nrhu;f;fNyhfk; nry;Ntd; ....
,J jhd; ....
ehd; Nfl;gJ.... >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2787
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2814
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1508
Kadan Kavithai R. Kanirajan 1886
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2550
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1806
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 1753
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2625
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1703
Remix of love Kavithai M Rufinas 1709
Muran Kavithai MULLAINATHAN 1683
Inikattum.. kanavugal Kavithai ts raj 1608
Viralgal Kavithai Raji Kannan 2138
Tamilan Kavithai Tamildasan 2805
Ettappan Kavithai ts raj 1723