Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam Vendum Parasakthi

Author : Manibharathi
Added On : 9/1/2013
Viewed 1268 Times

ftpij - Poem

ghuhrf;jpNa ehd; ghuhrf;jpNa - tuk; Ntz;Lk;

gpwf;Fk; Kd; cs;s ey;y cs;sk; Ntz;Lk;...
cs;stJ vy;yhk; cau;Ts;sy; Ntz;Lk;.

re;jpf;f Jbf;Fk; ez;gu;fs; Ntz;Lk;...
rhjpf;f Jbf;Fk; czu;T N;Lk;.

capu; nfhLj;F khz;l je;ij Ntz;Lk;...kPz;Lk;
ce;Jjy; ju mtu; iffs; Ntz;Lk;.

rpe;jpf;f njupe;j Jiz N;Lk;...
fz;Zf;F kzpahf gps;isfs; Ntz;Lk;.

kdk; MOfpa kdpju;fsplk; mfy;T Ntz;Lk;...
rhjid nry;tu;fspd; nrhe;jk; Ntz;Lk;.

,dpa re;jpg;G jpdKk; Ntz;Lk;
,dp vy;yhk; ,dpikahf Ntz;Lk; ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2238
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 1527
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 1982
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1739
Muran Kavithai R. Kanirajan 1624
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 1693
Natpu Kavithai ts raj 4270
Punnagai Kavithai Damodaran 2459
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1408
Yean Kavithai Laxmi 1436
Ithalvali Kavithai Rasmy 1311
amma Kavithai vijay 3700
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1609
Pathasuvadu Kavithai Kirthika Devi 1342
Kathal Kavithai cellisudha 2052