Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thalaivaa 49 O Thalaivaa

Author : Manibharathi
Added On : 4/10/2011
Viewed 1704 Times

ftpij - Poem

jiyth "49 X" ....jiyth

fiy cyfpy; jiy vLj;jtu;fs; vy;yhk;
jiytu;fs; ,d;W !
jiytDf;F jl;L ghNlh vd;dNth....
jkpofj;jpy; ?

cd; ,dpa jiytu;fs; - jpiuf;F gpd;dhy;
jpl;lkpl;Nl gofpatu;f;s; !
Nju;jypy; njspthf nrhy;yptpL cd;
jpl;lj;ij mtDf;F...

mtd; nfhLf;Fk; rpy;yiuf;F nra;Ak; xl;L -
cd; tUqfhy re;jjpf;F eP fl;Lk; fy;yiw

cd; jiytu;fspd; juk;nfl;l jiyikapy; -
jkpofpj;jpd;
-- ngupahW ngha;j;jpLk;
-- itif tw;wptpLk;
-- jhkpugudp juk; ,of;Fk;
-- neha;ay; tp\khFk;
-- fhntup tUlk; xUKiwAk; tu kWf;Fk;
-- tpuhdk; tPLfl;l tpw;gidf;F tUk;

,ij vy;yhk; ,ytrkha; nra;jpapy;
Nfl;Ltpl;L...
khdhl kapyhl ghu;j;J cwq;fp tplhNj !!

,sT tPl;by; vd;da;ah ,ytrk; Njitfplf;F
,ytrk; vd;gJ tp\k; - jkpofj;jpw;F
,ytrk; NjLtJ ,Of;F - jkpOf;F

cd; ghrkpF jiytu;fs; fz;lJ Nfhbfs;
,dp tUk; jiytu;fs; Ntz;LtJk; gy Nfhbfs;
cd; tapw;wpy; kl;Lk; tWikapd; rptg;G
NfhLfs; !!!

,e;jKiu "X" NghL ... 49 "X"
mLj;j Kiw cd; ghrkpF jiytd; (capUld;
,Ue;jhy;)
cd; topf;F tUthd;...

,g;gbf;F
cd;id Nghy; xUtd; (MAjk; Ve;jp)
"49 X">Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thozhamai Kavithai kumbakarnann 1942
Varadatchanai Kavithai Lalgudi Ponraj 1424
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1724
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7348
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 6233
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1566
Aasaigal Kavithai Abirami 2162
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 1789
Antha oru mani neram Kavithai Thanippiravi 2126
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 2822
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 1572
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1501
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1488
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1692
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1486