Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idaivelai

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1618 Times

ftpij - Poem

J}q;f kWj;j tpopfs;
J}Rfs; tpOe;J tpl;lJ
vd; fz;fSf;Fs;
mtSila epidTfs;
J}Rfsha; khwptpl;ld

epidTfshy; gjpe;Jtpl;l
gr;rpsk; gl;rpfshf - mts;
epynthsp ghu;it - vd;
euk;GfSf;Fs; CryhLfpwJ

ghl kWj;J tpl;l - vd;
Fuy;tsaj;jpd; rg;jq;fs;
fdj;j xspapdhy; cs;Sf;Fs;Ns
Ngr njhlq;fpaJ
mg;ghitia

nrt;tpopahs; vd;id
rPz;bg;ghu;j;j RtLfs;
vd;id
rpjwpabf;f itf;fpwJ
rpe;jidfshf

vd;
clk;Gf;Fs; vNjh
Cryhl;lk; - mtspdhy;
Mtpahf tyk; tUfpwJ - vd;
kdrhl;rpfshf

fpl;bGs;spdhy; ---- mtis
ftu;e;Jtpl;l vd;
fpR fpRf;fs; ,d;dKk;
fpupnfl;Lf;fshy;
kwe;J NghapUf;fpwJ

Fr;R IRk;
KWf;F jPdpAk;
ghz; Jz;LfSk; - mts;
Klq;fp fplf;fpw
FJ}fyq;fs;

md;W - vd; tPl;L
Fg;gp tpsf;Ffs;
$l
md;nwdf;F fhtyd;
Vd;
fhjy; fbjq;fis
fpUf;Ftjl;F

tup tupaha;
trg;gLjpdhYk;
trpakhd
mts; Fuy;fs;
mjid
ntw;wp ngw;W tpLk;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1774
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1918
Idhayam Kavithai Corus 1867
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2624
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1900
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1489
Amma Kavithai Nila 5539
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1564
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 1986
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1566
Pirivu Kavithai easwari 2889
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1559
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2263
Koovam Kavithai Silver 1806
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1741