Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idaivelai

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1588 Times

ftpij - Poem

J}q;f kWj;j tpopfs;
J}Rfs; tpOe;J tpl;lJ
vd; fz;fSf;Fs;
mtSila epidTfs;
J}Rfsha; khwptpl;ld

epidTfshy; gjpe;Jtpl;l
gr;rpsk; gl;rpfshf - mts;
epynthsp ghu;it - vd;
euk;GfSf;Fs; CryhLfpwJ

ghl kWj;J tpl;l - vd;
Fuy;tsaj;jpd; rg;jq;fs;
fdj;j xspapdhy; cs;Sf;Fs;Ns
Ngr njhlq;fpaJ
mg;ghitia

nrt;tpopahs; vd;id
rPz;bg;ghu;j;j RtLfs;
vd;id
rpjwpabf;f itf;fpwJ
rpe;jidfshf

vd;
clk;Gf;Fs; vNjh
Cryhl;lk; - mtspdhy;
Mtpahf tyk; tUfpwJ - vd;
kdrhl;rpfshf

fpl;bGs;spdhy; ---- mtis
ftu;e;Jtpl;l vd;
fpR fpRf;fs; ,d;dKk;
fpupnfl;Lf;fshy;
kwe;J NghapUf;fpwJ

Fr;R IRk;
KWf;F jPdpAk;
ghz; Jz;LfSk; - mts;
Klq;fp fplf;fpw
FJ}fyq;fs;

md;W - vd; tPl;L
Fg;gp tpsf;Ffs;
$l
md;nwdf;F fhtyd;
Vd;
fhjy; fbjq;fis
fpUf;Ftjl;F

tup tupaha;
trg;gLjpdhYk;
trpakhd
mts; Fuy;fs;
mjid
ntw;wp ngw;W tpLk;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 1974
Azhagu Kavithai Manibharathi 2226
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 2263
Aval Kavithai Bagavathy 2242
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1947
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2644
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1632
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1886
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1687
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1670
Love Kavithai Sashi 2513
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1631
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2399
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1521
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1626