Vaa Vaa ILainjane

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaa Vaa ILainjane

Author : Kumbakarnann
Added On : 1/29/2008
Viewed 2100 Times

ftpij - Poem

New;W eP rpWtd; ,d;Nwh ,isQd;
ehis Kjpatd; MfptpLKd;
miy flyha; nghq;fpnaO ,isQNd!!

njhiyNehf;F ghu;it nfhz;L
,r; rKjhak; #upadha; gpufhrpf;f
rthy;fis rpjwbj;J
GJ rfhg;jk; gilf;f th th ,isQNd!!

cd; tpau;it Jspfs; gl;L
Gtp tpisal;Lk; nkd;NkYk; tsul;Lk;
,Us; tpyfl;Lk; xsp gutl;Lk;
jpf;nfl;Lk; eP Gwg;gL ,isQNd!!

rhFk;Kd; rupj;jpuk; gilj;j
rj;jpa rPkhd;fis kdjpy; epWj;jp
cd; Gj;jp $u;ik nfhz;L
$u; ths; Ve;Jk; vjpupfis
GwKJfpl;L Xlr; nra; ,isQNd!!

fz; vjpupy; fhZk; nfhLikia
Gayha; rPwp gha;e;J tpul;bab
Xa;twpah fbfhu nehb Kl;fs; Nghy;
cd; ciog;ghy; cau;j;jpl th ,isQNd!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2584
Deepavali Kavithai Nivetha 4581
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1896
Avalam Kavithai R. Kanirajan 2056
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2265
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1905
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1995
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2344
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1885
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7356
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1854
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2067
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2677
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 2249
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4009