Kavithai Sollavaa??

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Sollavaa??

Author : M Rufinas
Added On : 12/3/2009
Viewed 2528 Times

ftpij - Poem

tpupe;j thdk;..
xspUk; el;rj;jpuk;..
ftpij nrhy;fpwJ.

Jhuj;J epyT..
Rw;wp Xu; xsptl;lk;..
ftpij nrhy;fpwJ.

xw;iwf;fhy; njd;id..
xbe;j Xiy..
Kw;wj;J Nuh[h..
Kd;dpuTg;gdp..

tpupe;jfly;..
gue;jjiu..
KwpAk; miy..

fpof;Fthdk;..
Gjpa #upad;..
Fapypd; fPjk;..

XLk; MW..
ghLk; $ohq;fy;..
Fjpf;Fk; kPdpdk;..

kQ;rs;thdk;..
Jz;LNkfk;..
kiwtha; xU #upad;..
ftpij nrhy;fpwJ.

ntw;Wj;jpUNthL..
Ntjid nrhy;Yk; fz;fs;..
ek;gpf;ifapoe;j tho;f;if..
mtd;
ftpij nrhy;fpwhd;.

G+rpa Kfk;..
cile;j moF..
Xahj ciog;G...
mtSk;
ftpij nrhy;fpwhs;.

fz;fs; NgRk; nksdk;..
njhl;LtpLk; Jhuk;..
njhlj;Jbf;Fk; ,jak;..
ftpij nrhy;fpwJ
fhjy;.

ePz;l Jhuk;..
nkJthd uhfk;..
njhl;Lr;nry;Yk; njd;wy;..
ftpij nrhy;fpwJ
filrp g];.

Xq;fp xypj;j ghujp..
jj;Jtk; nrhd;d gl;Lf;Nfhl;il..
fhjy; nrhd;d fz;zjhrd;..
fye;J nrhd;d ituKj;J..
Gupahjtiu..
,it nrhy;Yk; ftpij Gupahjtiu..

vd;d Nfl;lPu;fs;?
ftpij vOJtJ vg;gb vd;wh?

xU "ftpQd;"..
xU jiyg;G..
xU fhfpjk;..
xU Ngdh..
,Ue;jhy; kl;Lk;
ftpij vOj ,ayhJ.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kadhal Katral Kavithai Babloo 2101
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4642
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2608
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2108
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2274
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2260
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1981
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2288
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 4378
Roja Kavithai David 3351
Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2655
Iniya indru Kavithai PADMA 2201
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 2060
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1814
Kadhal Kavithai karthikeyan 2275