Rakshabanthan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rakshabanthan

Author : ts raj
Added On : 8/6/2009
Viewed 1763 Times

ftpij - Poem

kdrpd; $l;il tpl;L
tpLjiyahjy; rpwf;Fk; jtk;..!
,dpf;Fk; md;gpd; fl;by;
mlq;fpapUj;jy; Mde;j Rfk;..!

tpl;L tpLjiyahfp.. md;ghfp Mde;jkhfp..
RankhspUk; Re;juf; fz;zz;..

"md;nwhU ehs;
mb gl;l ifapy; ,uj;jk; topa epd;whd; ..

ghu;j;j ghQ;rhyp..
Jb Jbj;jhs;.. XNlhb te;jhs;..
Jau; ePq;f Jzp nfhz;L md;GlNd fl;bl;lhs;..!

"fl;byhjtd; ehd;.. epd; md;gpd; fl;Lf;Fs;.. fl;Lg;gl;Nld;..
Njitf;F Nrit nra;tij tpl rpwg;G NtNwJ..??
rpwg;gpd; Nrit fz;Nld;.. rpe;ij kfpo;e;Njd;..!

,dpAd; fz;zpaj;jpw;Ff; fhty; ehd;..
cd;wd; cau;tpDf;Ff; fhg;G ehd;.."
vd;Nw fl;bak; nrhd;dhd;.. fz;zd;..


rpwg;ghd ,d;dpfo;it epidtpUj;jp..
ctg;GlNd ,d;Wk; nfhz;lhLfpNwhk;..
"uf;\h ge;jd;" vd;Dk; cd;dj jpUtpoh.
Mk;.. "uf;\h ge;jd;".. vd;gJ..

rNfhjudpd; eyk; Nru;f;Fk;
rNfhjupapd; "md;Gf; fl;L"

rNfhjupapd; cau;T fhf;Fk;
rNfhjudpd; "fhg;Gf; fl;L" ..!


M`h..
..
thdj;jpd; "trPfuj; Jhwy;" mts; ..
fhdj;jpd; ,dpikr; rhuy;...mts;
md;gpy; kzf;Fk; ke;jpu kyuts;..
gz;gpy; ,dpf;Fk; ru;f;fiu epytts;
ez;ghy; vdf;Fk; fl;b itj;jhs; ,dpats;..

fl;b itj;jts; Nfl;Lk; itj;jhs; cupikr; rpwg;ghf..
",l;L ita;Nad; jk;gp.. xU ftpij guprhf..
eyk; Nru;f;Fk; "uf;\h ge;jd;" jiyg;ghf.."

vl;b vl;b mb itf;Fk; rpd;dQ;rpWtd; ehd;..
tpl;L tpLNtdh.. Kaw;rp ngupnjd;whYk;..
njhl;L njhl;Lr; Nru;j;J itj;Njd;.. gbAq;fNsd;..
fl;Lg; gl;ltd; fl;b itj;j.. "ftpijf; Nfhapy;";..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1651
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2236
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1766
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2165
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1733
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3619
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 2080
Love Kavithai Amarnath 2398
Natppu Kavithai Anitha 4105
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1641
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2372
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3621
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2519
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 2004
Neeyaha Naaan Kavithai silver 1651