Rakshabanthan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rakshabanthan

Author : ts raj
Added On : 8/6/2009
Viewed 2022 Times

ftpij - Poem

kdrpd; $l;il tpl;L
tpLjiyahjy; rpwf;Fk; jtk;..!
,dpf;Fk; md;gpd; fl;by;
mlq;fpapUj;jy; Mde;j Rfk;..!

tpl;L tpLjiyahfp.. md;ghfp Mde;jkhfp..
RankhspUk; Re;juf; fz;zz;..

"md;nwhU ehs;
mb gl;l ifapy; ,uj;jk; topa epd;whd; ..

ghu;j;j ghQ;rhyp..
Jb Jbj;jhs;.. XNlhb te;jhs;..
Jau; ePq;f Jzp nfhz;L md;GlNd fl;bl;lhs;..!

"fl;byhjtd; ehd;.. epd; md;gpd; fl;Lf;Fs;.. fl;Lg;gl;Nld;..
Njitf;F Nrit nra;tij tpl rpwg;G NtNwJ..??
rpwg;gpd; Nrit fz;Nld;.. rpe;ij kfpo;e;Njd;..!

,dpAd; fz;zpaj;jpw;Ff; fhty; ehd;..
cd;wd; cau;tpDf;Ff; fhg;G ehd;.."
vd;Nw fl;bak; nrhd;dhd;.. fz;zd;..


rpwg;ghd ,d;dpfo;it epidtpUj;jp..
ctg;GlNd ,d;Wk; nfhz;lhLfpNwhk;..
"uf;\h ge;jd;" vd;Dk; cd;dj jpUtpoh.
Mk;.. "uf;\h ge;jd;".. vd;gJ..

rNfhjudpd; eyk; Nru;f;Fk;
rNfhjupapd; "md;Gf; fl;L"

rNfhjupapd; cau;T fhf;Fk;
rNfhjudpd; "fhg;Gf; fl;L" ..!


M`h..
..
thdj;jpd; "trPfuj; Jhwy;" mts; ..
fhdj;jpd; ,dpikr; rhuy;...mts;
md;gpy; kzf;Fk; ke;jpu kyuts;..
gz;gpy; ,dpf;Fk; ru;f;fiu epytts;
ez;ghy; vdf;Fk; fl;b itj;jhs; ,dpats;..

fl;b itj;jts; Nfl;Lk; itj;jhs; cupikr; rpwg;ghf..
",l;L ita;Nad; jk;gp.. xU ftpij guprhf..
eyk; Nru;f;Fk; "uf;\h ge;jd;" jiyg;ghf.."

vl;b vl;b mb itf;Fk; rpd;dQ;rpWtd; ehd;..
tpl;L tpLNtdh.. Kaw;rp ngupnjd;whYk;..
njhl;L njhl;Lr; Nru;j;J itj;Njd;.. gbAq;fNsd;..
fl;Lg; gl;ltd; fl;b itj;j.. "ftpijf; Nfhapy;";..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 2004
Swasam Kavithai kumaran 2121
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2138
Manaivi Kavithai Kaniarajan 2625
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2784
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 3419
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3388
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2180
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1869
Kaathalan Kavithai saranyan 2386
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1938
Poi Kavithai Chandru 2626
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 2078
Thirumanam Kavithai Thainis A 3165
Echarikai Kavithai Kanirajan 2075