Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rakshabanthan

Author : ts raj
Added On : 8/6/2009
Viewed 1719 Times

ftpij - Poem

kdrpd; $l;il tpl;L
tpLjiyahjy; rpwf;Fk; jtk;..!
,dpf;Fk; md;gpd; fl;by;
mlq;fpapUj;jy; Mde;j Rfk;..!

tpl;L tpLjiyahfp.. md;ghfp Mde;jkhfp..
RankhspUk; Re;juf; fz;zz;..

"md;nwhU ehs;
mb gl;l ifapy; ,uj;jk; topa epd;whd; ..

ghu;j;j ghQ;rhyp..
Jb Jbj;jhs;.. XNlhb te;jhs;..
Jau; ePq;f Jzp nfhz;L md;GlNd fl;bl;lhs;..!

"fl;byhjtd; ehd;.. epd; md;gpd; fl;Lf;Fs;.. fl;Lg;gl;Nld;..
Njitf;F Nrit nra;tij tpl rpwg;G NtNwJ..??
rpwg;gpd; Nrit fz;Nld;.. rpe;ij kfpo;e;Njd;..!

,dpAd; fz;zpaj;jpw;Ff; fhty; ehd;..
cd;wd; cau;tpDf;Ff; fhg;G ehd;.."
vd;Nw fl;bak; nrhd;dhd;.. fz;zd;..


rpwg;ghd ,d;dpfo;it epidtpUj;jp..
ctg;GlNd ,d;Wk; nfhz;lhLfpNwhk;..
"uf;\h ge;jd;" vd;Dk; cd;dj jpUtpoh.
Mk;.. "uf;\h ge;jd;".. vd;gJ..

rNfhjudpd; eyk; Nru;f;Fk;
rNfhjupapd; "md;Gf; fl;L"

rNfhjupapd; cau;T fhf;Fk;
rNfhjudpd; "fhg;Gf; fl;L" ..!


M`h..
..
thdj;jpd; "trPfuj; Jhwy;" mts; ..
fhdj;jpd; ,dpikr; rhuy;...mts;
md;gpy; kzf;Fk; ke;jpu kyuts;..
gz;gpy; ,dpf;Fk; ru;f;fiu epytts;
ez;ghy; vdf;Fk; fl;b itj;jhs; ,dpats;..

fl;b itj;jts; Nfl;Lk; itj;jhs; cupikr; rpwg;ghf..
",l;L ita;Nad; jk;gp.. xU ftpij guprhf..
eyk; Nru;f;Fk; "uf;\h ge;jd;" jiyg;ghf.."

vl;b vl;b mb itf;Fk; rpd;dQ;rpWtd; ehd;..
tpl;L tpLNtdh.. Kaw;rp ngupnjd;whYk;..
njhl;L njhl;Lr; Nru;j;J itj;Njd;.. gbAq;fNsd;..
fl;Lg; gl;ltd; fl;b itj;j.. "ftpijf; Nfhapy;";..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 1633
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2721
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1911
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 1985
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 1932
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1754
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 1757
En Seiven ! Kavithai Digi King 1601
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3720
Jothi Nee Kavithai ts raj 1740
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2631
en anbu thozhi Kavithai thozhi from sg 4174
Oru Sol Kavithai Scorpion 2258
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 2264
Eelathin Aruvadai Naal Kavithai Alwyn Ebenezer 1954