Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rakshabanthan

Author : ts raj
Added On : 8/6/2009
Viewed 1620 Times

ftpij - Poem

kdrpd; $l;il tpl;L
tpLjiyahjy; rpwf;Fk; jtk;..!
,dpf;Fk; md;gpd; fl;by;
mlq;fpapUj;jy; Mde;j Rfk;..!

tpl;L tpLjiyahfp.. md;ghfp Mde;jkhfp..
RankhspUk; Re;juf; fz;zz;..

"md;nwhU ehs;
mb gl;l ifapy; ,uj;jk; topa epd;whd; ..

ghu;j;j ghQ;rhyp..
Jb Jbj;jhs;.. XNlhb te;jhs;..
Jau; ePq;f Jzp nfhz;L md;GlNd fl;bl;lhs;..!

"fl;byhjtd; ehd;.. epd; md;gpd; fl;Lf;Fs;.. fl;Lg;gl;Nld;..
Njitf;F Nrit nra;tij tpl rpwg;G NtNwJ..??
rpwg;gpd; Nrit fz;Nld;.. rpe;ij kfpo;e;Njd;..!

,dpAd; fz;zpaj;jpw;Ff; fhty; ehd;..
cd;wd; cau;tpDf;Ff; fhg;G ehd;.."
vd;Nw fl;bak; nrhd;dhd;.. fz;zd;..


rpwg;ghd ,d;dpfo;it epidtpUj;jp..
ctg;GlNd ,d;Wk; nfhz;lhLfpNwhk;..
"uf;\h ge;jd;" vd;Dk; cd;dj jpUtpoh.
Mk;.. "uf;\h ge;jd;".. vd;gJ..

rNfhjudpd; eyk; Nru;f;Fk;
rNfhjupapd; "md;Gf; fl;L"

rNfhjupapd; cau;T fhf;Fk;
rNfhjudpd; "fhg;Gf; fl;L" ..!


M`h..
..
thdj;jpd; "trPfuj; Jhwy;" mts; ..
fhdj;jpd; ,dpikr; rhuy;...mts;
md;gpy; kzf;Fk; ke;jpu kyuts;..
gz;gpy; ,dpf;Fk; ru;f;fiu epytts;
ez;ghy; vdf;Fk; fl;b itj;jhs; ,dpats;..

fl;b itj;jts; Nfl;Lk; itj;jhs; cupikr; rpwg;ghf..
",l;L ita;Nad; jk;gp.. xU ftpij guprhf..
eyk; Nru;f;Fk; "uf;\h ge;jd;" jiyg;ghf.."

vl;b vl;b mb itf;Fk; rpd;dQ;rpWtd; ehd;..
tpl;L tpLNtdh.. Kaw;rp ngupnjd;whYk;..
njhl;L njhl;Lr; Nru;j;J itj;Njd;.. gbAq;fNsd;..
fl;Lg; gl;ltd; fl;b itj;j.. "ftpijf; Nfhapy;";..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 1877
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 1916
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1512
Adimai Kavithai Manibharathi 1528
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1724
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2230
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 1869
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2002
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 1592
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2372
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2241
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1488
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 3945
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2026
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1657