Rakshabanthan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rakshabanthan

Author : ts raj
Added On : 8/6/2009
Viewed 1842 Times

ftpij - Poem

kdrpd; $l;il tpl;L
tpLjiyahjy; rpwf;Fk; jtk;..!
,dpf;Fk; md;gpd; fl;by;
mlq;fpapUj;jy; Mde;j Rfk;..!

tpl;L tpLjiyahfp.. md;ghfp Mde;jkhfp..
RankhspUk; Re;juf; fz;zz;..

"md;nwhU ehs;
mb gl;l ifapy; ,uj;jk; topa epd;whd; ..

ghu;j;j ghQ;rhyp..
Jb Jbj;jhs;.. XNlhb te;jhs;..
Jau; ePq;f Jzp nfhz;L md;GlNd fl;bl;lhs;..!

"fl;byhjtd; ehd;.. epd; md;gpd; fl;Lf;Fs;.. fl;Lg;gl;Nld;..
Njitf;F Nrit nra;tij tpl rpwg;G NtNwJ..??
rpwg;gpd; Nrit fz;Nld;.. rpe;ij kfpo;e;Njd;..!

,dpAd; fz;zpaj;jpw;Ff; fhty; ehd;..
cd;wd; cau;tpDf;Ff; fhg;G ehd;.."
vd;Nw fl;bak; nrhd;dhd;.. fz;zd;..


rpwg;ghd ,d;dpfo;it epidtpUj;jp..
ctg;GlNd ,d;Wk; nfhz;lhLfpNwhk;..
"uf;\h ge;jd;" vd;Dk; cd;dj jpUtpoh.
Mk;.. "uf;\h ge;jd;".. vd;gJ..

rNfhjudpd; eyk; Nru;f;Fk;
rNfhjupapd; "md;Gf; fl;L"

rNfhjupapd; cau;T fhf;Fk;
rNfhjudpd; "fhg;Gf; fl;L" ..!


M`h..
..
thdj;jpd; "trPfuj; Jhwy;" mts; ..
fhdj;jpd; ,dpikr; rhuy;...mts;
md;gpy; kzf;Fk; ke;jpu kyuts;..
gz;gpy; ,dpf;Fk; ru;f;fiu epytts;
ez;ghy; vdf;Fk; fl;b itj;jhs; ,dpats;..

fl;b itj;jts; Nfl;Lk; itj;jhs; cupikr; rpwg;ghf..
",l;L ita;Nad; jk;gp.. xU ftpij guprhf..
eyk; Nru;f;Fk; "uf;\h ge;jd;" jiyg;ghf.."

vl;b vl;b mb itf;Fk; rpd;dQ;rpWtd; ehd;..
tpl;L tpLNtdh.. Kaw;rp ngupnjd;whYk;..
njhl;L njhl;Lr; Nru;j;J itj;Njd;.. gbAq;fNsd;..
fl;Lg; gl;ltd; fl;b itj;j.. "ftpijf; Nfhapy;";..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhayam Kavithai Corus 2105
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3930
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1803
Oru Sol Kavithai Scorpion 2404
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1776
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2214
Nijam Kavithai R. Kanirajan 2107
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1964
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2168
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 2217
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2390
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1978
Kaakkai Kavithai SURYA 1946
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 2009
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3096