Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthusu Kannaa Puthusu

Author : ts raj
Added On : 5/28/2010
Viewed 1637 Times

ftpij - Poem

vj;jid ehs; fhj;jpUe;Njd; ..
Mcwh..! ,Njh te;Jtpl;lJ..
GJ tz;b..!

GJRf;F GJrhf ..
vLj;Jk; nfhz;;Nld;..
GJ rl;il GJ Ngz;l ..
Vd; .. GJ nrUg;Gk; $l..

vy;yhk; vjw;fhf..??..
gofpg; Nghd gioa
kdrpw;fhf..!

GJirg; ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;
Jbf;fpwJ kdJ..
GJrhfNt Mfptpl..!

Jbg;G Jhz;b tpl ..
Jilj;J tpl;Nld;.. ml..!
jahuhfptpl;lJ gsgsntd..

,J ..
fz;zhb kdR..
GJR fz;zh GJR..!

rpd;d rhtp..
jpwe;J fhl;LNj
ngupa ghij..!
vd tpae;J..
tpRf;nfd fpsk;gpaJ tz;b..
vk;ngUkhd; ghly; ghb..!

“ tpirAW ge;jpidg; Nghy; - cs;sk;
Ntz;bagb nry;Yk; cly; Nfl;Nld;..
eiraW kdk; Nfl;Nld; - epj;jk;
etnkdr; Rlu;jUk; capu; Nfl;Nld;..
jirapidj; jP RbDk; rpt
rf;jpiag; ghL ey;yfq; Nfl;Nld;..
mirtW kjpNfl;Nld; - ,it
mUs;tjpy; cdf;NfJk; jilAsNjh?.. “>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vidumurai Kavithai saranyan 2592
Idhayam Kavithai Raji Kannan 2842
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 1977
Thunbam Kavithai Sashi 4585
Saarathi Kavithai Deeparaja 1867
Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 1910
Vali Kavithai Manibharathi 1752
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2172
Sahi Kavithai Thanippiravi 1867
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 1585
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2455
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1477
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2399
Aalayam Kavithai ts raj 2351
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1508