Puthusu Kannaa Puthusu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthusu Kannaa Puthusu

Author : ts raj
Added On : 5/28/2010
Viewed 1935 Times

ftpij - Poem

vj;jid ehs; fhj;jpUe;Njd; ..
Mcwh..! ,Njh te;Jtpl;lJ..
GJ tz;b..!

GJRf;F GJrhf ..
vLj;Jk; nfhz;;Nld;..
GJ rl;il GJ Ngz;l ..
Vd; .. GJ nrUg;Gk; $l..

vy;yhk; vjw;fhf..??..
gofpg; Nghd gioa
kdrpw;fhf..!

GJirg; ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;
Jbf;fpwJ kdJ..
GJrhfNt Mfptpl..!

Jbg;G Jhz;b tpl ..
Jilj;J tpl;Nld;.. ml..!
jahuhfptpl;lJ gsgsntd..

,J ..
fz;zhb kdR..
GJR fz;zh GJR..!

rpd;d rhtp..
jpwe;J fhl;LNj
ngupa ghij..!
vd tpae;J..
tpRf;nfd fpsk;gpaJ tz;b..
vk;ngUkhd; ghly; ghb..!

“ tpirAW ge;jpidg; Nghy; - cs;sk;
Ntz;bagb nry;Yk; cly; Nfl;Nld;..
eiraW kdk; Nfl;Nld; - epj;jk;
etnkdr; Rlu;jUk; capu; Nfl;Nld;..
jirapidj; jP RbDk; rpt
rf;jpiag; ghL ey;yfq; Nfl;Nld;..
mirtW kjpNfl;Nld; - ,it
mUs;tjpy; cdf;NfJk; jilAsNjh?.. “>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2012
Lanjam Kavithai Beggyyy 3192
Kaathal Kavithai living4_friends 2113
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 1084
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 2033
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2046
Natpu Kavithai Amsa 5172
Ettappan Kavithai ts raj 2054
Verumai Kavithai ts raj 2049
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2571
Thodarbu Kavithai R. Kanirajan 1910
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2106
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2397
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1964
Unarvugal Kavithai nizhal 2789