Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthusu Kannaa Puthusu

Author : ts raj
Added On : 5/28/2010
Viewed 1656 Times

ftpij - Poem

vj;jid ehs; fhj;jpUe;Njd; ..
Mcwh..! ,Njh te;Jtpl;lJ..
GJ tz;b..!

GJRf;F GJrhf ..
vLj;Jk; nfhz;;Nld;..
GJ rl;il GJ Ngz;l ..
Vd; .. GJ nrUg;Gk; $l..

vy;yhk; vjw;fhf..??..
gofpg; Nghd gioa
kdrpw;fhf..!

GJirg; ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;
Jbf;fpwJ kdJ..
GJrhfNt Mfptpl..!

Jbg;G Jhz;b tpl ..
Jilj;J tpl;Nld;.. ml..!
jahuhfptpl;lJ gsgsntd..

,J ..
fz;zhb kdR..
GJR fz;zh GJR..!

rpd;d rhtp..
jpwe;J fhl;LNj
ngupa ghij..!
vd tpae;J..
tpRf;nfd fpsk;gpaJ tz;b..
vk;ngUkhd; ghly; ghb..!

“ tpirAW ge;jpidg; Nghy; - cs;sk;
Ntz;bagb nry;Yk; cly; Nfl;Nld;..
eiraW kdk; Nfl;Nld; - epj;jk;
etnkdr; Rlu;jUk; capu; Nfl;Nld;..
jirapidj; jP RbDk; rpt
rf;jpiag; ghL ey;yfq; Nfl;Nld;..
mirtW kjpNfl;Nld; - ,it
mUs;tjpy; cdf;NfJk; jilAsNjh?.. “>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Megam Kavithai Thirumalai Raj M 2727
Uzhaipaali Kavithai R. Kanirajan 1637
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1589
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1710
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3661
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1554
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1687
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 1594
Nila Kavithai Deeparaaja 2428
Nodigalil Kavithai Karthika AK 1534
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2426
Kallarai Kavithai silver 1780
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 1763
Therthal Kavithai Thainis A 2177
Nagaipu Kavithai Manibharathi 1828