Puthusu Kannaa Puthusu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthusu Kannaa Puthusu

Author : ts raj
Added On : 5/28/2010
Viewed 2172 Times

ftpij - Poem

vj;jid ehs; fhj;jpUe;Njd; ..
Mcwh..! ,Njh te;Jtpl;lJ..
GJ tz;b..!

GJRf;F GJrhf ..
vLj;Jk; nfhz;;Nld;..
GJ rl;il GJ Ngz;l ..
Vd; .. GJ nrUg;Gk; $l..

vy;yhk; vjw;fhf..??..
gofpg; Nghd gioa
kdrpw;fhf..!

GJirg; ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;
Jbf;fpwJ kdJ..
GJrhfNt Mfptpl..!

Jbg;G Jhz;b tpl ..
Jilj;J tpl;Nld;.. ml..!
jahuhfptpl;lJ gsgsntd..

,J ..
fz;zhb kdR..
GJR fz;zh GJR..!

rpd;d rhtp..
jpwe;J fhl;LNj
ngupa ghij..!
vd tpae;J..
tpRf;nfd fpsk;gpaJ tz;b..
vk;ngUkhd; ghly; ghb..!

“ tpirAW ge;jpidg; Nghy; - cs;sk;
Ntz;bagb nry;Yk; cly; Nfl;Nld;..
eiraW kdk; Nfl;Nld; - epj;jk;
etnkdr; Rlu;jUk; capu; Nfl;Nld;..
jirapidj; jP RbDk; rpt
rf;jpiag; ghL ey;yfq; Nfl;Nld;..
mirtW kjpNfl;Nld; - ,it
mUs;tjpy; cdf;NfJk; jilAsNjh?.. “>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2636
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2537
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2339
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2716
Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 3373
Semippu Kavithai Padma 3229
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 2462
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 2177
Mudhal Mazhai Kavithai DS Kuttyma 2712
Kathal Kavithai Pandy 2576
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1955
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2876
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 2203
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 3050
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2536