Puthusu Kannaa Puthusu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthusu Kannaa Puthusu

Author : ts raj
Added On : 5/28/2010
Viewed 1818 Times

ftpij - Poem

vj;jid ehs; fhj;jpUe;Njd; ..
Mcwh..! ,Njh te;Jtpl;lJ..
GJ tz;b..!

GJRf;F GJrhf ..
vLj;Jk; nfhz;;Nld;..
GJ rl;il GJ Ngz;l ..
Vd; .. GJ nrUg;Gk; $l..

vy;yhk; vjw;fhf..??..
gofpg; Nghd gioa
kdrpw;fhf..!

GJirg; ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;
Jbf;fpwJ kdJ..
GJrhfNt Mfptpl..!

Jbg;G Jhz;b tpl ..
Jilj;J tpl;Nld;.. ml..!
jahuhfptpl;lJ gsgsntd..

,J ..
fz;zhb kdR..
GJR fz;zh GJR..!

rpd;d rhtp..
jpwe;J fhl;LNj
ngupa ghij..!
vd tpae;J..
tpRf;nfd fpsk;gpaJ tz;b..
vk;ngUkhd; ghly; ghb..!

“ tpirAW ge;jpidg; Nghy; - cs;sk;
Ntz;bagb nry;Yk; cly; Nfl;Nld;..
eiraW kdk; Nfl;Nld; - epj;jk;
etnkdr; Rlu;jUk; capu; Nfl;Nld;..
jirapidj; jP RbDk; rpt
rf;jpiag; ghL ey;yfq; Nfl;Nld;..
mirtW kjpNfl;Nld; - ,it
mUs;tjpy; cdf;NfJk; jilAsNjh?.. “>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aattam Kavithai ts raj 1816
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2086
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1807
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 1982
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 1892
wealth Kavithai ts raj 1906
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1872
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 2040
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1839
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1857
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 1810
Thanthai Kavithai Charan 3244
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2452
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 2009
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1799