Idhuthaan Kaathalo

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhuthaan Kaathalo

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 2071 Times

ftpij - Poem

,Jjhd; fhjNyh ?

tha;f;fhnjhU tuk; cd; tuthy; tag;gl
jpifj;jy; Ngha;j; njhiye;jJ J}uk; njd;gl.
fz; xsp gha;r;rp fye;jha;e;jjpNy
fye;jJ ,jak;> ,d;g fhjypd; Cw;wpdpy;.
mfj;jpiz nray;gl> md;ig gug;gpl
mofhf tPRk;> xU Mytl;lk;
mopahJ Ml;Lk; > capu; XAkl;Lk; .
,Utpop jpwg;gpy;> <f;fhy; gug;gpy;
Nehf;fhjpUg;gpd; ,e;Neha; tha;f;fhjpUf;Fk;
NehNa kUe;jhk;> kUe;Nj Nehahk;;
vjpu;kiw nraypy; ,jw;nfhU ngUik!
vspjpy; ftUk;> Vf;fk; jtpu;f;Fk;
fhay; Nghf;Fk;> fhak; kha;f;Fk;
tha;f;fh jpUe;jhy; ,t;tho;ntd; tsik ?
cs;sf; fsT fhjypd; cau;T>
Cly; Nru;j;jy; mjw;nfhU nrwpT
fsTk;> kiwTk; fhjypd; ngUik
tag;gl ngUf;Fk;> mJ mjd; typik.
Ik;Gyd; Ja;g;gpy; mjw;f;fhde;jk;
xg;gpyhikf;nfhg;ghd Xu; Ngupd;gk; .
kw;wau; fhzh cs;sf;fyit
xw;wd; gzpaha; kdkJ jpdk; jpdk;
kjpaplk; XJk;; mjw;fJ NghJk;.
xstpak; mwpah mUk;ngUk; nrayhy;
mirj;jpLk; capiu> m/njhU ghu;it !
,J vd;d khak;? mjd; ngau; fhjy;.........>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 2365
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 2072
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2112
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2576
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1963
Kaadhal Por Kavithai Nilavan 2539
Aalayam Kavithai ts raj 2779
Kadhal Kavithai karthikeyan 2328
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 2064
Kaadal Kavithai nilavan 3844
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 4687
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2834
kadhal Kavithai thamizhini 2331
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 4209
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 2182