Idhuthaan Kaathalo

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhuthaan Kaathalo

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1796 Times

ftpij - Poem

,Jjhd; fhjNyh ?

tha;f;fhnjhU tuk; cd; tuthy; tag;gl
jpifj;jy; Ngha;j; njhiye;jJ J}uk; njd;gl.
fz; xsp gha;r;rp fye;jha;e;jjpNy
fye;jJ ,jak;> ,d;g fhjypd; Cw;wpdpy;.
mfj;jpiz nray;gl> md;ig gug;gpl
mofhf tPRk;> xU Mytl;lk;
mopahJ Ml;Lk; > capu; XAkl;Lk; .
,Utpop jpwg;gpy;> <f;fhy; gug;gpy;
Nehf;fhjpUg;gpd; ,e;Neha; tha;f;fhjpUf;Fk;
NehNa kUe;jhk;> kUe;Nj Nehahk;;
vjpu;kiw nraypy; ,jw;nfhU ngUik!
vspjpy; ftUk;> Vf;fk; jtpu;f;Fk;
fhay; Nghf;Fk;> fhak; kha;f;Fk;
tha;f;fh jpUe;jhy; ,t;tho;ntd; tsik ?
cs;sf; fsT fhjypd; cau;T>
Cly; Nru;j;jy; mjw;nfhU nrwpT
fsTk;> kiwTk; fhjypd; ngUik
tag;gl ngUf;Fk;> mJ mjd; typik.
Ik;Gyd; Ja;g;gpy; mjw;f;fhde;jk;
xg;gpyhikf;nfhg;ghd Xu; Ngupd;gk; .
kw;wau; fhzh cs;sf;fyit
xw;wd; gzpaha; kdkJ jpdk; jpdk;
kjpaplk; XJk;; mjw;fJ NghJk;.
xstpak; mwpah mUk;ngUk; nrayhy;
mirj;jpLk; capiu> m/njhU ghu;it !
,J vd;d khak;? mjd; ngau; fhjy;.........>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 3636
Salippu Kavithai R. Kanirajan 1987
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2103
Beram Kavithai ts raj 1967
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1837
Idhayam Kavithai Raji Kannan 4699
Amma Kavithai Jasal 1628
Oru Sol Kavithai Scorpion 2403
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3705
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1964
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2346
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 3948
Life Kavithai Corus 8061
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 2057
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 2316