Idhuthaan Kaathalo

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhuthaan Kaathalo

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 2134 Times

ftpij - Poem

,Jjhd; fhjNyh ?

tha;f;fhnjhU tuk; cd; tuthy; tag;gl
jpifj;jy; Ngha;j; njhiye;jJ J}uk; njd;gl.
fz; xsp gha;r;rp fye;jha;e;jjpNy
fye;jJ ,jak;> ,d;g fhjypd; Cw;wpdpy;.
mfj;jpiz nray;gl> md;ig gug;gpl
mofhf tPRk;> xU Mytl;lk;
mopahJ Ml;Lk; > capu; XAkl;Lk; .
,Utpop jpwg;gpy;> <f;fhy; gug;gpy;
Nehf;fhjpUg;gpd; ,e;Neha; tha;f;fhjpUf;Fk;
NehNa kUe;jhk;> kUe;Nj Nehahk;;
vjpu;kiw nraypy; ,jw;nfhU ngUik!
vspjpy; ftUk;> Vf;fk; jtpu;f;Fk;
fhay; Nghf;Fk;> fhak; kha;f;Fk;
tha;f;fh jpUe;jhy; ,t;tho;ntd; tsik ?
cs;sf; fsT fhjypd; cau;T>
Cly; Nru;j;jy; mjw;nfhU nrwpT
fsTk;> kiwTk; fhjypd; ngUik
tag;gl ngUf;Fk;> mJ mjd; typik.
Ik;Gyd; Ja;g;gpy; mjw;f;fhde;jk;
xg;gpyhikf;nfhg;ghd Xu; Ngupd;gk; .
kw;wau; fhzh cs;sf;fyit
xw;wd; gzpaha; kdkJ jpdk; jpdk;
kjpaplk; XJk;; mjw;fJ NghJk;.
xstpak; mwpah mUk;ngUk; nrayhy;
mirj;jpLk; capiu> m/njhU ghu;it !
,J vd;d khak;? mjd; ngau; fhjy;.........>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maatram Kavithai Vijaynimi 2633
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2322
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 2162
Maayai Kavithai Kavee 2316
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2746
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 3675
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 2416
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 2010
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2793
Love Kavithai Dineshvinitha 2691
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 3113
Kaatre En Ethiri Kavithai Usha Giridhar 1242
Pen Kavithai Kvg 2822
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2473
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2145