Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhuthaan Kaathalo

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1557 Times

ftpij - Poem

,Jjhd; fhjNyh ?

tha;f;fhnjhU tuk; cd; tuthy; tag;gl
jpifj;jy; Ngha;j; njhiye;jJ J}uk; njd;gl.
fz; xsp gha;r;rp fye;jha;e;jjpNy
fye;jJ ,jak;> ,d;g fhjypd; Cw;wpdpy;.
mfj;jpiz nray;gl> md;ig gug;gpl
mofhf tPRk;> xU Mytl;lk;
mopahJ Ml;Lk; > capu; XAkl;Lk; .
,Utpop jpwg;gpy;> <f;fhy; gug;gpy;
Nehf;fhjpUg;gpd; ,e;Neha; tha;f;fhjpUf;Fk;
NehNa kUe;jhk;> kUe;Nj Nehahk;;
vjpu;kiw nraypy; ,jw;nfhU ngUik!
vspjpy; ftUk;> Vf;fk; jtpu;f;Fk;
fhay; Nghf;Fk;> fhak; kha;f;Fk;
tha;f;fh jpUe;jhy; ,t;tho;ntd; tsik ?
cs;sf; fsT fhjypd; cau;T>
Cly; Nru;j;jy; mjw;nfhU nrwpT
fsTk;> kiwTk; fhjypd; ngUik
tag;gl ngUf;Fk;> mJ mjd; typik.
Ik;Gyd; Ja;g;gpy; mjw;f;fhde;jk;
xg;gpyhikf;nfhg;ghd Xu; Ngupd;gk; .
kw;wau; fhzh cs;sf;fyit
xw;wd; gzpaha; kdkJ jpdk; jpdk;
kjpaplk; XJk;; mjw;fJ NghJk;.
xstpak; mwpah mUk;ngUk; nrayhy;
mirj;jpLk; capiu> m/njhU ghu;it !
,J vd;d khak;? mjd; ngau; fhjy;.........>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manasu Kavithai R. Kanirajan 2585
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1457
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1681
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2418
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1581
Thervukkalamithu Kavithai R. Kanirajan 1641
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1602
Software Life Kavithai vijay.S 1957
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2631
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4018
En Semippu Kavithai Saranyan 6261
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4172
Siragugal Kavithai Supriya 2799
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1524
Nila Kavithai Deeparaaja 2377