Ozhukkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 5393 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 2378
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2177
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 28627
Software Life Kavithai vijay.S 2587
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2789
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2837
Pasi Kavithai Kumbakarnann 2513
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 2249
Vithi Kavithai vijaymohan 2682
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2422
kaathal vali Kavithai Bala 3580
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4310
Nagaipu Kavithai Manibharathi 2431
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 3041
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 3470