Ozhukkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 5168 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vaeli Kavithai Thanippiravi 1975
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2811
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 3217
Roja Kavithai David 3310
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2325
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1786
Nila Kavithai Nandhini.R 3388
Swasam Kavithai kumaran 2146
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 2079
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2307
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 3078
Natpu Kavithai Renu 3072
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 2335
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 2300
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 5970