Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 4576 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4710
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2771
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1906
Panbu Nalangal Kavithai Atri 2485
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1467
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 1948
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1732
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 3957
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2064
Katrathalum Purithalum Kavithai R. Kanirajan 1433
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1731
anuman - seethai Kavithai ts raj 1560
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 2864
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2718
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1550