Ozhukkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 5333 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
World Kavithai Corus 2333
Love Kavithai Shanmugapriya 3030
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 4558
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 2513
Vaazhvu Enbathu Saabam Kavithai Kingmartine 2008
Naai Kutti Kavithai ts raj 3743
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 2322
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2257
Mounam Kavithai Vimal 2449
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1585
Pen Kavithai Kvg 2822
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 1373
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2663
En Annai Kavithai Rathinavel Muniyandi 3786
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2390