Manjal Manakkum Pookkal (2)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 1400 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 2068
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1868
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 6149
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 2164
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2486
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 2224
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 2194
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 2061
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1936
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1897
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2116
Anbu Thaai Kavithai Silver 3027
Kaathalum Kadavulum Kavithai ts raj 2049
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2194
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1884