Manjal Manakkum Pookkal (2)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 1018 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2142
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1617
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1759
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 2756
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7903
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 1338
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1687
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 1991
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1771
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2779
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1880
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2604
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2142
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5645
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3525