Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 794 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhayam Kavithai Corus 1827
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2009
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2352
MH 370 Kavithai GeeVee 626
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1614
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1727
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 1675
Thavikkiren Kavithai Malar 2700
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 1982
Natpu Kavithai Thanippiravi 7028
Pillai Kavithai Neelam 1851
Katrathalum Purithalum Kavithai R. Kanirajan 1448
Anbu Kavithai Hawwa 3130
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 1680
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1522