Manjal Manakkum Pookkal (2)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 1201 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1920
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1962
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3726
Kodai Kavithai R. Kanirajan 2073
Yemaali Kavithai mr.musicc 2358
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1818
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 2058
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1917
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2593
Jothi Nee Kavithai ts raj 1892
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1731
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1975
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1996
Nadpu Kavithai Nila 5221
Suyam Kavithai Manibharathi 1896