Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 854 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4049
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 717
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1560
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2567
Kanneer Kavithai Thanippiravi 2028
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3933
Perundhu Jannal Kavithai Silver 1996
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2787
Nila Kavithai Nandhini.R 2982
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 1654
Aasai Kavithai Baskaran 2236
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 1084
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2053
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1779
Mounam Kavithai Vimal 1789