Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 683 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2226
Aasaigal Kavithai Abirami 2154
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1448
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1436
Thavikkiren Kavithai Malar 2257
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1817
Muran Kavithai R. Kanirajan 1790
Kavithai Kavithai Sakthi 3146
Neethaan! Kavithai M Rufinas 1659
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2435
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1509
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2206
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1541
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 4824
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1585