Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 535 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Enakul oruvan Kavithai Preetha 1488
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1535
Annan thanggai Kavithai Nathalie 3861
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1292
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1435
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1293
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2566
Un Kaathal........! Kavithai Saranyan 1697
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 1855
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1359
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1377
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1671
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 4760
Kaathal Kavithai Soulz 1496
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 1820