Manjal Manakkum Pookkal (2)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 1319 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1869
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2697
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2418
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 2238
Yematram Kavithai R. Kanirajan 2981
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2068
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2434
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2099
Thaai.! Kavithai M Rufinas 2221
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2331
Kallarai Kavithai silver 2064
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 1588
Mounam Kavithai Vimal 2142
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 2174
no idea Kavithai TricKs 2511