Manjal Manakkum Pookkal (2)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manjal Manakkum Pookkal (2)

Author : H D Raj
Added On : 4/4/2017
Viewed 1461 Times

ftpij - Poem

fha; fdpahf
mjw;F Kd;ghf
fhyk; fdpa Ntz;Lnkd;gij
filrp fhj;jpUg;gpYk;
njupe;jpUf;ftpy;iyjhd;.

kbAk; tiu
Jbj;Jf; nfhz;bUf;Fk;
<ry; ,jaj;ijAk;
mikjpg;gLj;j Kbatpy;iyjhd;.

nksdj;jpy; Ntz;Lnkd;why;
fijNah> fhtpaNkh
Gide;J nfhs;syhk;.
nkhop Klq;fpf;fplf;Fk;
jw;rkak;
Ngdh Kidapy;
rpWFwpg;Gf;$l tha;g;gpy;iy.

ele;Jnfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
Ngrpf;nfhz;LjhdpUf;fpNwd;.
gofpf;nfhz;Ljhd; ghu;fpNwd;.

jpdrup khiyapy;
<f;fs; Urpj;j
NjePu; bd;dpy;
xU Nfhg;ig
NjePu; mUe;j>
$iu Nta;e;j
ehYfhy; kz;lgj;jpw;F
fhjYk; tUk;>
fhjypAk; tUths;.

Njtij tUthnsd;W A+fpj;j
ehl;fspnyy;yhk;
ehDk; tUNtd;.

fhjy; vd;idf; fz;Lnfhz;lhy;>
filrp tha;tiu cwpa epw;fhky;
tpau;j;j cliy
ntapypy; cyu;j;jpagb
tpuryha; tpLjpf;F
klq;FNtd;>
$l;l neuprypYk;
flTs; fz;Lnfhz;l gf;jd;
ehndd;w ngUkpjj;jpy;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pasi Kavithai Silver 3216
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 3134
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 2076
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 2223
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 2035
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 2113
Ninaivuhal Kavithai hajfir 2232
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 2256
Natppu Kavithai Anitha 4416
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1526
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2542
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 2082
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2227
Snegathirkuriyavan Nee Kavithai Divya S 1963
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2504