Kadhaliyin Kai Pidiyil

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2824 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 2116
kadhal Kavithai thamizhini 2243
Kaathal Kavithai Ruvan 2401
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 5399
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1975
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 2300
Ninaivugal Kavithai Uma 3016
Kallarai Kavithai silver 2085
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 3040
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 2034
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2864
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2247
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 2080
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 2014
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1843