Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 2522 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2095
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1631
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1629
Ilaignane Kavithai BALA 1749
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2727
Love Kavithai cellisudha 2139
Ilaignane Kavithai Kartik 2779
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1665
THUNAI..... Kavithai supriya 1757
Amma Kavithai Neelakandan 6008
Aasaigal Kavithai Abirami 2366
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2328
Tamilan Kavithai Tamildasan 2960
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1664
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1871