Nalamaana Vazhvu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 2685 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2205
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2244
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2526
Enakul oruvan Kavithai Preetha 1898
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 1947
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1904
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 1133
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 2059
Kavithai Kavithai ts raj 3072
Yaar Panakaaran Kavithai R. Kanirajan 1986
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2448
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 2091
Mother Kavithai Pradeepkannan 9482
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1731
Natpu Kavithai Manimaran 3061