Nalamaana Vazhvu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 3100 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4179
Nijam Kavithai G B 2730
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3994
Kanneer Kavithai Thanippiravi 2671
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1925
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1974
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 3081
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 2031
Minnal Mugam Kavithai ts raj 2548
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4786
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 1986
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2471
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 2094
Maayam Kavithai ts raj 2141
Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1852