Nalamaana Vazhvu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 3287 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ninaivugal Kavithai Easwari 2606
Maram Kavithai mr.daywalker 3508
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2577
NILAAA Kavithai supriya 2480
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 2276
Azhagu Kavithai Vimal 2505
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 2264
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2602
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 3507
Kaathal Kavithai living4_friends 2418
Kannaamoochi Kavithai ts raj 2152
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2628
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3650
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 2197
Alukku Kavithai Karu 2840