Nalamaana Vazhvu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 3171 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 2188
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2449
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4202
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 2151
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 2122
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 3518
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 2180
Remix of love Kavithai M Rufinas 2210
munna Kavithai mubeen begum 2407
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 3354
Naai Kutti Kavithai ts raj 3743
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2755
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2514
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3813
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3908