Nalamaana Vazhvu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nalamaana Vazhvu

Author : Thainis A
Added On : 7/11/2012
Viewed 2942 Times

ftpij - Poem

fUf;fy; fiyAk; NghNj
Js;sp Fjpj;J Japy; fiye;jpL
cw;rhf fhw;iw - fhiy
nghOjpdpNy Rthrpj;J kfpo;e;jpL
cly; gapw;rp nra;Nj
cly; cs;s Nrhu;it mfw;wpL
,iwtid njhOjpL ek;gpf;ifapy;
Gjpa ehis njhlq;fpL
RWRWg;ig mzpe;Jf; nfhz;L
gk;gukha; Rod;W
ehs; nghOJk; cioj;jpL
cz;ikfs; cjLfs; cjpu;j;jpl
ed;ikia vq;Fk; tpijj;jpL
cyf nra;jpfs; mwpe;jpL
cjtpnad;why; Xb nra;jpL
kdk; kfpo Ngrp
cz;L cwthb tho;e;jpL
nghOij ,dpNj Kbj;J
,utpy; mau;e;Nj cwq;fpL
Neuj;ij kjpj;J - eP
tho fw;Wf; nfhz;lhy;
cly; cs;s Md;k RfKk;
kjpg;G kpFe;j tho;Tk;
vd;Wk; cdf;F cz;L>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2083
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 2169
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2711
THUNAI..... Kavithai supriya 2254
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1972
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1914
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3971
Thavippu Kavithai Hawwa 2711
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2462
Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 2740
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3344
Illaamai Kavithai Manibharathi 1907
Love Kavithai cellisudha 2409
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2247
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2249