Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 1765 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3556
En Annai Kavithai Rathinavel Muniyandi 3087
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 3923
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2044
Thadumaatram Kavithai PADMA 1779
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 813
Love Kavithai cellisudha 2417
Manitham Kavithai R. Kanirajan 2015
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 3014
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1629
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1423
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1538
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1471
Neengal Yaar Kavithai R. Kanirajan 1665
Radham Kavithai Saranyan 1772