Aeroplane era aasai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 2309 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kadavule! Kavithai Padma 2627
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 2243
Pen Kavithai Kvg 2822
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2703
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 2130
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 2134
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2708
Vithi Kavithai vijaymohan 2631
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2913
Kavithai Kavithai ts raj 3307
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2598
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 2326
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 2470
Vidumurai Kavithai saranyan 3067
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 2362