Aeroplane era aasai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 2248 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2703
Nidharsanam Kavithai Chitra 1331
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1985
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5978
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4139
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 2101
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 3258
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2722
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3870
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1960
Anbu Kavithai Manibharathi 3431
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 2079
Unarnthean Naan Kavithai Padma 2109
Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3650
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 2061