Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 1955 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Remix of love Kavithai M Rufinas 1839
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3351
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2383
Thanthai Kavithai Charan 3111
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3724
Thaai Kavithai nizhal 2106
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1835
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 3076
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 2984
Maram Kavithai mr.daywalker 2986
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1847
Happy Christmas Kavithai ts raj 7196
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 2090
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1877
Pasi Kavithai Kumbakarnann 2047