Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 1863 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Anbe Kavithai Thangam 2347
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 2322
Vaazhkai Kavithai Thangaraj 2038
munna Kavithai mubeen begum 1914
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2851
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2707
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1738
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1513
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1717
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2201
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 1728
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1569
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 1561
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4068
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3599