Aeroplane era aasai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aeroplane era aasai

Author : Silver
Added On : 9/9/2009
Viewed 2070 Times

ftpij - Poem

gfypy; gl;lhk;G+r;rpaha; gwf;fpwha;
,utpy; kpd;kpdpG+r;rpaha; n[hypf;fpwha;!

fiuaTk; kiwaTNk rupahf ,Uf;Fk; epyit tpl
$r;rypl;Nl xa;ahukha; thDyh tUk; cd;id ek;gpj; jhd;
,d;W gy jha;khu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;..

jiy epkpu;e;J jpdKk; ghu;f;fpNwd; cd;id
jiy Fdpe;J vd; jha;jpUehl;il
xU Kiw ghu;f;f Ntz;lhkh...

mq;Fk; ,q;Fk; mrj;jyha; nry;fpwha;
cyif cd;dplj;jpy; cs;slf;Ffpwha;!!

gzk; gilj;jtu;fSf;F kl;Lkha; ,Ue;jhy; vg;gb
vd;idg; Nghy; VioAk; VwNtz;lhkh

vl;b ,Ue;Nj ghu;f;Fk; cd;Ds;
Vwpg; gwf;f Ntz;lhkh
Nkfq;fNshL Nkfkha; fyf;f Ntz;lhkh

,wq;fp th...
jiuapy; kl;Lk; my;y
tpiyapYk; jhd;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1908
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2325
Love Kavithai Amarnath 2513
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1764
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4280
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2795
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 2028
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1860
Anbu Kavithai silent dolphy 2507
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 2179
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1798
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2385
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2538
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2926
Love Kavithai Dineshvinitha 2430