Valii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2103 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1856
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2688
mathiyin vibachara kathal Kavithai mathi selva 1905
Love Kavithai cellisudha 2875
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 2166
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2438
Puyal Kavithai I3aa_I3aa 3004
Pitchai Kavithai Corus 2018
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2868
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1918
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 2028
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1829
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2425
NILAAA Kavithai supriya 2163
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 3131