Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 1899 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Koovam Kavithai Silver 1886
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2438
My Love Kavithai Christin moses 2004
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 1947
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1632
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 1985
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2269
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2184
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4798
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2778
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 22448
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1742
amma Kavithai vijay 4191
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4863
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2189