Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 1810 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2023
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2223
Natpu Kavithai Priya 3179
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1607
Nadpu Kavithai Nila 4931
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2008
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1485
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1800
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1675
The King Kavithai R. Kanirajan 1842
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26595
En maranam Kavithai surenthiran 2450
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2078
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1573
Poi Kavithai Chandru 2209