Valii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2015 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1989
Sumaithangi Kavithai Divya 2230
Santhosham Kavithai Kodai 2910
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1893
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1700
Friends Kavithai ameer ali sifan 3686
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1781
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1799
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1725
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1692
KK Kavithai Yaroo 1948
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 2169
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 1960
Aaru Kavithai R. Kanirajan 3611
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2343