Valii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2295 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 2505
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2231
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 3647
Urakkam Kavithai Supriya 2358
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1977
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 2115
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2485
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 2473
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2552
Kaakkai Kavithai SURYA 2477
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 2163
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1951
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2962
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 2090
Ethu Kaaranam? Kavithai R. Kanirajan 2074