Valii

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valii

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2403 Times

ftpij - Poem

typ ngw;w nkhl;L G+tha; kyUk;
csp nfhLj;j typapy; rpiyAk; rpupf;Fk;
typ ,y;yh tho;f;if itaj;jpy; ,y;iy
fyp vd;wpy;iy ,J fhyj;jpd; cz;ik
kdjpd; typapy; kdJ kyUkh?
gpuptpd; typapy; cwT njhlUkh?
jdpik typapy; ,dpik tUkh?
kuz typjdpy; [ddk; gpwf;Fkh?
typapd; tpisT ty;yNj MdhYk;
typNa tho;thdhy; tho;tnjq;fzk;???
typf;F ty;yik je;j ,iwtdtd;
typ jhq;Fk; ,jak; kl;Lk; ju kwe;jNjd;??
typf;F tho;f;ifg; gl;l epoy; NjLk; neQ;rq;fs;
type;J tUk; Jauj;ij tho;newp vd czUNkh?
,y;iy typAzuh kuzk; tuf; fhj;jpUf;FNkh??
typf;F typ tUk; Neuk; ,iwtDk; czu;thdh mij?
tope;NjhLk; fz;zPu; khw;w tpiue;Njhb tUthdh? epid!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Echarikai Kavithai Kanirajan 2356
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 8145
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2284
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3465
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 2034
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2683
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 1810
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 4042
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 2317
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2488
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2561
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2710
Natpu Kavithai Manimaran 3404
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 3201
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 2447