Ammavin Anbu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ammavin Anbu

Author : RameshKumar Balan
Added On : 12/1/2012
Viewed 3402 Times

ftpij - Poem

mk;khtpd; md;G
cUthd gpd;G
G+kpapy; capu; te;jJ

flTspd; cs;sk;
ngupJjhd; vd;why;
jha;f;F mJ epfuhFkh

nja;tj;jpd; epoypy;
vtu; epw;f KbAk;
epd;Nwd; ehd;
vd; jhapd; epoy; mbapNy

G+kpapy; nfாQ;rk;
capUs;s neQ;rk;
jhad;wp NtNwjlh

fhy; nfYR rg;jk;
Nfl;Fk; jpdk; epj;jk;
jha; md;G tpisahl;bNy

cyfpy; capu; epw;Fk;
filrp nehb kl;Lk;
jha; md;G mopahjJ
mijad;wp cau;NtjJ..........>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thirudan Kavithai Mitran 1383
Kangal Kavithai Sharatha 3153
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 6902
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1946
Pillai Kavithai Geetha 2736
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 2052
KK Kavithai Yaroo 2211
Thirumanam Kavithai Thainis A 3150
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2052
Amma Kavithai Jasal 1798
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1957
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2398
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1964
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1847
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 3321