Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhamai Ponathu Enge

Author : Jeya Mohan
Added On : 7/15/2011
Viewed 1881 Times

ftpij - Poem

rpupg;gpw;Fk; czu;r;rpf;Fk;
tpw;Wg;Nghdtu;fs; my;y
,U capiu xd;wha; jhq;Fk;
fhyk; fle;j Njhou;fs; ehq;fs;.

rhl;bq; jhuifapy;
%o;fpatu;fs; my;y
fhyj;jpd; rpiwia
cilj;J tho;e;jtu;fs; ehq;fs;.

ngsu;zkp epytha;
tho;e;j el;G
,d;W mkhthir epytha;
Nja;e;jJ VNdh?

tpOJfs; xt;nthd;Wk;
tuyhW nrhy;Yk;
mirf;f Kbahj ehq;fs;
Mykuk; vd;W.

mbj;J nrd;w
tpjp #whtspapy;
tpOJfs; cjpu;e;J mtd;
jdpkukha; thLtJ VNdh?

,ize;j fuq;fspd;
<uk; fhahj NghJk;
el;gpd; Nuiffs; kl;Lk;
kiwe;jJ VNdh?

ehDk; cz;L
NjhoDk; cz;L
Mdhy; fhyk; fle;j Njhoik
NghdJ vq;Nf?

ftpijf;Fk; tho;tpw;Fk;
tpj;jpahrk; njupe;j vdf;F
Vd; capUf;Fk; czu;Tf;Fk;
njupahky; NghdJ?

Njhoik ,d;wp thLk;
Njhodplk; vg;gb nrhy;Ntd;
ekJ Njhoikia njhiyj;J
NjLk; ghtp ehd; vd;W.

tpQ;Qhdk; njupe;jtu;fs; ahNuDk;
ehb gpbj;J nrhy;Yq;fNsd;
vdJ Njhoikapd; capu; jhd;
vd;d ntd;W.

kdpjd; gilj;j flTsplk;
Kjy;Kiw cjtp xd;W Nfl;fpNwd;
njhiye;J Nghd Njhoikia
vg;gbahtJ Njb jhUq;fs; vd;W.

fhfpjj;jpd; Nky; tpOe;j
fz;zPu;j;Jspapd; tpistha;
vdJ Njhoik ,d;wp thLk; NjhoDf;F
ftpij xd;W G+j;jJ ,q;Nf!...

-vd;Wk; md;Gld;
n[a Nkhfd;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2143
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1452
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2062
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1614
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1403
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3509
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1781
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1409
Iyarkai Kavithai Indumathi Thangarasu 7915
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2091
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 1742
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2067
Naai Kutti Kavithai ts raj 2972
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1646
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2296