Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhamai Ponathu Enge

Author : Jeya Mohan
Added On : 7/15/2011
Viewed 1937 Times

ftpij - Poem

rpupg;gpw;Fk; czu;r;rpf;Fk;
tpw;Wg;Nghdtu;fs; my;y
,U capiu xd;wha; jhq;Fk;
fhyk; fle;j Njhou;fs; ehq;fs;.

rhl;bq; jhuifapy;
%o;fpatu;fs; my;y
fhyj;jpd; rpiwia
cilj;J tho;e;jtu;fs; ehq;fs;.

ngsu;zkp epytha;
tho;e;j el;G
,d;W mkhthir epytha;
Nja;e;jJ VNdh?

tpOJfs; xt;nthd;Wk;
tuyhW nrhy;Yk;
mirf;f Kbahj ehq;fs;
Mykuk; vd;W.

mbj;J nrd;w
tpjp #whtspapy;
tpOJfs; cjpu;e;J mtd;
jdpkukha; thLtJ VNdh?

,ize;j fuq;fspd;
<uk; fhahj NghJk;
el;gpd; Nuiffs; kl;Lk;
kiwe;jJ VNdh?

ehDk; cz;L
NjhoDk; cz;L
Mdhy; fhyk; fle;j Njhoik
NghdJ vq;Nf?

ftpijf;Fk; tho;tpw;Fk;
tpj;jpahrk; njupe;j vdf;F
Vd; capUf;Fk; czu;Tf;Fk;
njupahky; NghdJ?

Njhoik ,d;wp thLk;
Njhodplk; vg;gb nrhy;Ntd;
ekJ Njhoikia njhiyj;J
NjLk; ghtp ehd; vd;W.

tpQ;Qhdk; njupe;jtu;fs; ahNuDk;
ehb gpbj;J nrhy;Yq;fNsd;
vdJ Njhoikapd; capu; jhd;
vd;d ntd;W.

kdpjd; gilj;j flTsplk;
Kjy;Kiw cjtp xd;W Nfl;fpNwd;
njhiye;J Nghd Njhoikia
vg;gbahtJ Njb jhUq;fs; vd;W.

fhfpjj;jpd; Nky; tpOe;j
fz;zPu;j;Jspapd; tpistha;
vdJ Njhoik ,d;wp thLk; NjhoDf;F
ftpij xd;W G+j;jJ ,q;Nf!...

-vd;Wk; md;Gld;
n[a Nkhfd;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2098
Varam Kavithai R. Kanirajan 1731
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1921
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1539
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1868
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1615
Mazhai Kavithai Hari 2301
Kadhal Kavithai Supriya 1713
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2771
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1510
Amma Kavithai Kvg 12610
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2189
Vali Kavithai R. Kanirajan 2784
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1552
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 1523