Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhamai Ponathu Enge

Author : Jeya Mohan
Added On : 7/15/2011
Viewed 1975 Times

ftpij - Poem

rpupg;gpw;Fk; czu;r;rpf;Fk;
tpw;Wg;Nghdtu;fs; my;y
,U capiu xd;wha; jhq;Fk;
fhyk; fle;j Njhou;fs; ehq;fs;.

rhl;bq; jhuifapy;
%o;fpatu;fs; my;y
fhyj;jpd; rpiwia
cilj;J tho;e;jtu;fs; ehq;fs;.

ngsu;zkp epytha;
tho;e;j el;G
,d;W mkhthir epytha;
Nja;e;jJ VNdh?

tpOJfs; xt;nthd;Wk;
tuyhW nrhy;Yk;
mirf;f Kbahj ehq;fs;
Mykuk; vd;W.

mbj;J nrd;w
tpjp #whtspapy;
tpOJfs; cjpu;e;J mtd;
jdpkukha; thLtJ VNdh?

,ize;j fuq;fspd;
<uk; fhahj NghJk;
el;gpd; Nuiffs; kl;Lk;
kiwe;jJ VNdh?

ehDk; cz;L
NjhoDk; cz;L
Mdhy; fhyk; fle;j Njhoik
NghdJ vq;Nf?

ftpijf;Fk; tho;tpw;Fk;
tpj;jpahrk; njupe;j vdf;F
Vd; capUf;Fk; czu;Tf;Fk;
njupahky; NghdJ?

Njhoik ,d;wp thLk;
Njhodplk; vg;gb nrhy;Ntd;
ekJ Njhoikia njhiyj;J
NjLk; ghtp ehd; vd;W.

tpQ;Qhdk; njupe;jtu;fs; ahNuDk;
ehb gpbj;J nrhy;Yq;fNsd;
vdJ Njhoikapd; capu; jhd;
vd;d ntd;W.

kdpjd; gilj;j flTsplk;
Kjy;Kiw cjtp xd;W Nfl;fpNwd;
njhiye;J Nghd Njhoikia
vg;gbahtJ Njb jhUq;fs; vd;W.

fhfpjj;jpd; Nky; tpOe;j
fz;zPu;j;Jspapd; tpistha;
vdJ Njhoik ,d;wp thLk; NjhoDf;F
ftpij xd;W G+j;jJ ,q;Nf!...

-vd;Wk; md;Gld;
n[a Nkhfd;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Tamilan Kavithai Tamildasan 2832
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1507
Verumkagitham Kavithai R. Kanirajan 1577
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1749
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2136
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1634
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3597
Natta vithai Kavithai ts raj 1591
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1571
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2118
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1584
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 1955
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1638
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1654
Happy Christmas Kavithai ts raj 6941