Maatrangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maatrangal

Author : siva sargunam
Added On : 4/19/2009
Viewed 2645 Times

ftpij - Poem

khw;wq;fs;....

fhiy gdpj;Jsp
fz;zPuha; khwpaJ
vd;dts; ghjk;
jPz;ltpy;iy vd;W.....

Nrhiyapy; G+f;fs;
Nrhfkha; Njhd;wpd
vd;dts; vLj;J
#bf;nfhs;stpy;iy vd;W.....

fhiyf; fjputDk;
Nkfj;jpiu ,l;Lf;nfhz;lJ
vd;dts; Kfj;ij kl;LNk
Kjypy; fhz Ntz;Lnkd;W....

vd;dtNs...!
cd; tuit vz;zp
Vq;fp jtpg;gJ
,aw;if kl;Lky;y
vd; ,jaKk; $lj;jhd;....!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Valigal Kavithai Usha Giridhar 1443
Maayaii Kavithai Padma 2586
kaathal vali Kavithai Bala 3595
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 3073
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2570
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 2364
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 2126
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4832
Sadhi Kavithai sella 2285
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 3696
Anjali Kavithai Umarani 2701
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 2273
Thedal Kavithai Usha Giridhar 1582
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2596
Thirudan Kavithai Mitran 1833