Maatrangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maatrangal

Author : siva sargunam
Added On : 4/19/2009
Viewed 2453 Times

ftpij - Poem

khw;wq;fs;....

fhiy gdpj;Jsp
fz;zPuha; khwpaJ
vd;dts; ghjk;
jPz;ltpy;iy vd;W.....

Nrhiyapy; G+f;fs;
Nrhfkha; Njhd;wpd
vd;dts; vLj;J
#bf;nfhs;stpy;iy vd;W.....

fhiyf; fjputDk;
Nkfj;jpiu ,l;Lf;nfhz;lJ
vd;dts; Kfj;ij kl;LNk
Kjypy; fhz Ntz;Lnkd;W....

vd;dtNs...!
cd; tuit vz;zp
Vq;fp jtpg;gJ
,aw;if kl;Lky;y
vd; ,jaKk; $lj;jhd;....!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 2131
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 2086
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2251
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2632
Nandri Kavithai Silver 5473
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 2196
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2362
Nambikkai Kavithai sarayu 3374
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1969
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2148
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 2073
Ninaivugal Kavithai Uma 3193
Kaathal Kavithai Soulz 2090
Amma Kavithai Kvg 14445
Nambikkai Kavithai Nathalie 5217