Unarvugal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarvugal

Author : nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2814 Times

ftpij - Poem

czu;Tfs; top jhd; cs;sj;ij jpwf;f KbAk; vdpy;
cs;sNk czu;it kiwg;gJ Vd;?
czu;T ngha;ik mwpahJ..
cUtk; ngha;ikaha; czu;tpd;wp NgRtJ Vd;?
cs;sk; nfhz;Ls;s czu;Tfs;
cjLfs; Ngr kWg;gJ Vd;?
cd;id Rw;wpAs;s cUtq;fSf;fhf
cd; czu;Tfis kiwg;gJ Vd; Njhoh?
cUtj;jpd; mofpw;F nfhLf;Fk;
cd; kjp kaq;fpa epiyia tpl
cd; czu;Tfs; kjpg;gJ
cs;sj;jpd; moif jhNd? rup ...
czu;Tfs; ,d;Dk; vQ;rp epw;gJ...
el;gpYk; fhjypYk; jhNd.. Mjyhy; ...
fhjy; nra;tPu;... el;Gld; fhjy; nty;tPu;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2325
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2476
God Kavithai aravinda babu. n 4250
Pongal Kavithai Corus 3622
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1853
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 3454
Maayaii Kavithai Padma 2282
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 1925
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2735
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2600
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 3332
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1939
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1850
Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 3027
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1897