Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarvugal

Author : nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2469 Times

ftpij - Poem

czu;Tfs; top jhd; cs;sj;ij jpwf;f KbAk; vdpy;
cs;sNk czu;it kiwg;gJ Vd;?
czu;T ngha;ik mwpahJ..
cUtk; ngha;ikaha; czu;tpd;wp NgRtJ Vd;?
cs;sk; nfhz;Ls;s czu;Tfs;
cjLfs; Ngr kWg;gJ Vd;?
cd;id Rw;wpAs;s cUtq;fSf;fhf
cd; czu;Tfis kiwg;gJ Vd; Njhoh?
cUtj;jpd; mofpw;F nfhLf;Fk;
cd; kjp kaq;fpa epiyia tpl
cd; czu;Tfs; kjpg;gJ
cs;sj;jpd; moif jhNd? rup ...
czu;Tfs; ,d;Dk; vQ;rp epw;gJ...
el;gpYk; fhjypYk; jhNd.. Mjyhy; ...
fhjy; nra;tPu;... el;Gld; fhjy; nty;tPu;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Anjali Kavithai Umarani 1990
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2492
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2056
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 1727
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2668
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1784
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1684
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2042
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1818
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1516
Hiqoo Kavithai tharanimohan 1891
Kathal Kavithai Pandy 1911
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1869
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1741
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2763