Tamil Poem - Tamil Kavithai

T.Nagar

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1374 Times

ftpij - Poem

jpUtpoh vd;dNth tUlj;jpw;F xUKiwjhd; tUfpwJ
Mdhy; ,q;Nfh tUlk; KOJk; jpUtpohjhd;!

tz;z tpsf;Ffs;
thDau;e;j fl;blq;fs;

Ms;Fiwg;G rk;gs Fiwg;G vd;fpwhu;fs; MapDk;
kf;fs; $l;lk; kl;Lk; FiwaNt ,y;iy ,q;F

thq;f tUgtu;fs; gyu;
thq;f tUgtu;fis Ntbf;if ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;
thq;fhky; Ntbf;if kl;LNk ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;!!

Nfhb Ugha; nfhz;L NghdhYk;
njUf;Nfhbapy; tUk;NghJ xU Vf;fg; ngU%r;R kpQ;Rk;

fhf;fprl;ilf;F mQ;rp
mQ;Rf;Fk; gj;Jf;Fk; ehs; vy;yhk;
my;Nyhy gLk; Nuhl;Nlhu tpahgupfs; xUgf;fk;

Vkhw;w ahu; fpilg;ghu;fs; vd;W
Vkhw;w fhj;J epw;Fk; Fk;gy; xU gf;fk;

kf;fis top gLj;jTk;
Ml;Nlh xl;Ldu;fis xU topahf gLj;jTk;
fhf;fpr;rl;il kW gf;fk;

xd;iw epidj;J thq;f tUtjw;Fs;
te;J tpLfpwJ kw;nwhd;W
Ntz;baJ ekf;F if epiwa gzk; kl;Lk; ,q;F
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1349
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 1541
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1338
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 1484
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1392
Thayee Un Kavithai Sajitharan 1423
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 1642
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1393
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2252
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1514
Deepavali Kavithai Nivetha 3903
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 4829
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4295
Thookkam Kavithai Naughty 1716
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2117