Tamil Poem - Tamil Kavithai

T.Nagar

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1329 Times

ftpij - Poem

jpUtpoh vd;dNth tUlj;jpw;F xUKiwjhd; tUfpwJ
Mdhy; ,q;Nfh tUlk; KOJk; jpUtpohjhd;!

tz;z tpsf;Ffs;
thDau;e;j fl;blq;fs;

Ms;Fiwg;G rk;gs Fiwg;G vd;fpwhu;fs; MapDk;
kf;fs; $l;lk; kl;Lk; FiwaNt ,y;iy ,q;F

thq;f tUgtu;fs; gyu;
thq;f tUgtu;fis Ntbf;if ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;
thq;fhky; Ntbf;if kl;LNk ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;!!

Nfhb Ugha; nfhz;L NghdhYk;
njUf;Nfhbapy; tUk;NghJ xU Vf;fg; ngU%r;R kpQ;Rk;

fhf;fprl;ilf;F mQ;rp
mQ;Rf;Fk; gj;Jf;Fk; ehs; vy;yhk;
my;Nyhy gLk; Nuhl;Nlhu tpahgupfs; xUgf;fk;

Vkhw;w ahu; fpilg;ghu;fs; vd;W
Vkhw;w fhj;J epw;Fk; Fk;gy; xU gf;fk;

kf;fis top gLj;jTk;
Ml;Nlh xl;Ldu;fis xU topahf gLj;jTk;
fhf;fpr;rl;il kW gf;fk;

xd;iw epidj;J thq;f tUtjw;Fs;
te;J tpLfpwJ kw;nwhd;W
Ntz;baJ ekf;F if epiwa gzk; kl;Lk; ,q;F
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Agathi Kavithai GeeVee 668
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1484
Pirivu Kavithai easwari 2634
Santhosham Kavithai Kodai 2355
Suyam Kavithai Manibharathi 1354
Kaamam Kavithai ts raj 3252
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1677
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1373
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 1844
Yean Kavithai Laxmi 1436
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1325
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2700
Katrathalum Purithalum Kavithai R. Kanirajan 1215
Natppu Kavithai Anitha 3686
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 1895