Tamil Poem - Tamil Kavithai

T.Nagar

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1438 Times

ftpij - Poem

jpUtpoh vd;dNth tUlj;jpw;F xUKiwjhd; tUfpwJ
Mdhy; ,q;Nfh tUlk; KOJk; jpUtpohjhd;!

tz;z tpsf;Ffs;
thDau;e;j fl;blq;fs;

Ms;Fiwg;G rk;gs Fiwg;G vd;fpwhu;fs; MapDk;
kf;fs; $l;lk; kl;Lk; FiwaNt ,y;iy ,q;F

thq;f tUgtu;fs; gyu;
thq;f tUgtu;fis Ntbf;if ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;
thq;fhky; Ntbf;if kl;LNk ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;!!

Nfhb Ugha; nfhz;L NghdhYk;
njUf;Nfhbapy; tUk;NghJ xU Vf;fg; ngU%r;R kpQ;Rk;

fhf;fprl;ilf;F mQ;rp
mQ;Rf;Fk; gj;Jf;Fk; ehs; vy;yhk;
my;Nyhy gLk; Nuhl;Nlhu tpahgupfs; xUgf;fk;

Vkhw;w ahu; fpilg;ghu;fs; vd;W
Vkhw;w fhj;J epw;Fk; Fk;gy; xU gf;fk;

kf;fis top gLj;jTk;
Ml;Nlh xl;Ldu;fis xU topahf gLj;jTk;
fhf;fpr;rl;il kW gf;fk;

xd;iw epidj;J thq;f tUtjw;Fs;
te;J tpLfpwJ kw;nwhd;W
Ntz;baJ ekf;F if epiwa gzk; kl;Lk; ,q;F
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1742
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1578
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 1686
Verumai Kavithai ts raj 1552
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1365
Natpu Kavithai vettiarattai 2047
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 691
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2628
Annan thanggai Kavithai Nathalie 3878
Natpu Kavithai Thanippiravi 6868
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1656
confucious Kavithai ts raj 1499
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2046
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2063
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1386