Tamil Poem - Tamil Kavithai

T.Nagar

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1521 Times

ftpij - Poem

jpUtpoh vd;dNth tUlj;jpw;F xUKiwjhd; tUfpwJ
Mdhy; ,q;Nfh tUlk; KOJk; jpUtpohjhd;!

tz;z tpsf;Ffs;
thDau;e;j fl;blq;fs;

Ms;Fiwg;G rk;gs Fiwg;G vd;fpwhu;fs; MapDk;
kf;fs; $l;lk; kl;Lk; FiwaNt ,y;iy ,q;F

thq;f tUgtu;fs; gyu;
thq;f tUgtu;fis Ntbf;if ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;
thq;fhky; Ntbf;if kl;LNk ghu;f;f tUgtu;fs; rpyu;!!

Nfhb Ugha; nfhz;L NghdhYk;
njUf;Nfhbapy; tUk;NghJ xU Vf;fg; ngU%r;R kpQ;Rk;

fhf;fprl;ilf;F mQ;rp
mQ;Rf;Fk; gj;Jf;Fk; ehs; vy;yhk;
my;Nyhy gLk; Nuhl;Nlhu tpahgupfs; xUgf;fk;

Vkhw;w ahu; fpilg;ghu;fs; vd;W
Vkhw;w fhj;J epw;Fk; Fk;gy; xU gf;fk;

kf;fis top gLj;jTk;
Ml;Nlh xl;Ldu;fis xU topahf gLj;jTk;
fhf;fpr;rl;il kW gf;fk;

xd;iw epidj;J thq;f tUtjw;Fs;
te;J tpLfpwJ kw;nwhd;W
Ntz;baJ ekf;F if epiwa gzk; kl;Lk; ,q;F
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3488
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2062
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1476
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1814
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2078
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2057
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1448
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 534
Kallarai Kavithai silver 1673
Anbu Kavithai Easwari 3357
My Love Kavithai yaki.bala 1704
Punnagai Kavithai Damodaran 2662
Love Kavithai Sashi 2464
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1471
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 1899