Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vazhkkaip Payanam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 1875 Times

ftpij - Poem

tho;f;ifg; gazk;


tpe;ijahd cyfk;
tpsq;fplh khdplk;
tpjpapd; ghij tpyf;fp
kjpapd; topapy; gazk; nra;!

cdJ tho;tpd;
tpbaiyf; fhz....
tpopj;jp;;U!
grpj;jpU!
jdpj;jpU!

cdJ tho;tpd;
cauk; fhz.....
cz;ikahapU!
cioj;jpU!
cWjpahapU!

cdJ tho;tpd;
cz;ikahd ,d;gk; fhz...
cdf;Fs; nghJeyj;ijg; gjpT nra;!
cdJ eyj;ijf; flTsplk; gjpT nra;!
caphpdq;fsplk; md;gpidg; gjpT nra;!
cjTk; Fzj;ij tho;f;ifapy; gjpT nra;!

cdJ tho;f;ifapd;
cz;ikahd nghUswpa.....
md;id je;ijia
Mokhfg; gb!
Mrphpahpd; Nghjidfis
mbkdjpy; gjp!
Md;Nwhh; rhd;Nwhh;fspd;
mbr;RtLfis
mhpr;Rtbahf kjp!
ciog;ghspapd;
cz;ikahd ciog;igg; gb!

cdJ tho;f;ifapd;
Nehf;fk;.....
cd;idAk; cah;j;jP
cd;idr; Rw;wpAs;sth;fisAk;
cah;j;JtJ!
ePAk; rphpj;J
eP thOk; kz;izAk;
rphpf;f itg;gJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2081
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1913
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1525
Anbullam Kavithai Shanthi Abe 1843
aiyo Kavithai fairoze 1913
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1482
Unnodu Naan Kavithai Shanthi Abe 1896
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1706
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2193
Varuga Kavithai Vettarattai 1836
Kaakkai Kavithai SURYA 1717
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1686
Iravu Kavithai Sharatha 2122
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1628
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1561