Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vazhkkaip Payanam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 1942 Times

ftpij - Poem

tho;f;ifg; gazk;


tpe;ijahd cyfk;
tpsq;fplh khdplk;
tpjpapd; ghij tpyf;fp
kjpapd; topapy; gazk; nra;!

cdJ tho;tpd;
tpbaiyf; fhz....
tpopj;jp;;U!
grpj;jpU!
jdpj;jpU!

cdJ tho;tpd;
cauk; fhz.....
cz;ikahapU!
cioj;jpU!
cWjpahapU!

cdJ tho;tpd;
cz;ikahd ,d;gk; fhz...
cdf;Fs; nghJeyj;ijg; gjpT nra;!
cdJ eyj;ijf; flTsplk; gjpT nra;!
caphpdq;fsplk; md;gpidg; gjpT nra;!
cjTk; Fzj;ij tho;f;ifapy; gjpT nra;!

cdJ tho;f;ifapd;
cz;ikahd nghUswpa.....
md;id je;ijia
Mokhfg; gb!
Mrphpahpd; Nghjidfis
mbkdjpy; gjp!
Md;Nwhh; rhd;Nwhh;fspd;
mbr;RtLfis
mhpr;Rtbahf kjp!
ciog;ghspapd;
cz;ikahd ciog;igg; gb!

cdJ tho;f;ifapd;
Nehf;fk;.....
cd;idAk; cah;j;jP
cd;idr; Rw;wpAs;sth;fisAk;
cah;j;JtJ!
ePAk; rphpj;J
eP thOk; kz;izAk;
rphpf;f itg;gJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 1716
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1919
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1722
En Seiven ! Kavithai Digi King 1575
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 917
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4088
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1849
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2650
Kaadhal Kavithai Soulz 1918
Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2381
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2454
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1750
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 2012
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 2832
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1784