Vazhkkaip Payanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vazhkkaip Payanam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 2561 Times

ftpij - Poem

tho;f;ifg; gazk;


tpe;ijahd cyfk;
tpsq;fplh khdplk;
tpjpapd; ghij tpyf;fp
kjpapd; topapy; gazk; nra;!

cdJ tho;tpd;
tpbaiyf; fhz....
tpopj;jp;;U!
grpj;jpU!
jdpj;jpU!

cdJ tho;tpd;
cauk; fhz.....
cz;ikahapU!
cioj;jpU!
cWjpahapU!

cdJ tho;tpd;
cz;ikahd ,d;gk; fhz...
cdf;Fs; nghJeyj;ijg; gjpT nra;!
cdJ eyj;ijf; flTsplk; gjpT nra;!
caphpdq;fsplk; md;gpidg; gjpT nra;!
cjTk; Fzj;ij tho;f;ifapy; gjpT nra;!

cdJ tho;f;ifapd;
cz;ikahd nghUswpa.....
md;id je;ijia
Mokhfg; gb!
Mrphpahpd; Nghjidfis
mbkdjpy; gjp!
Md;Nwhh; rhd;Nwhh;fspd;
mbr;RtLfis
mhpr;Rtbahf kjp!
ciog;ghspapd;
cz;ikahd ciog;igg; gb!

cdJ tho;f;ifapd;
Nehf;fk;.....
cd;idAk; cah;j;jP
cd;idr; Rw;wpAs;sth;fisAk;
cah;j;JtJ!
ePAk; rphpj;J
eP thOk; kz;izAk;
rphpf;f itg;gJ!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2773
Vithi Kavithai Kavi 2516
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 3098
Nee Kavithai Manimagan 2934
Kadhal Katral Kavithai Babloo 2293
Kaadhal Por Kavithai Nilavan 2680
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 2284
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2629
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 4690
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 2365
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 2118
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2570
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 2523
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 2267
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 2022