Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1698 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9266
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1640
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 1948
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2262
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1312
Deivame Kavithai ts raj 1746
Kalvi Kavithai Naughty 11400
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 1676
Aasaigal Kavithai Jehanki 1926
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2653
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1746
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 1685
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1641
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1518
En kadhal Kavithai Vengadesh 8679