Rayil Payanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 2424 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 4395
Avalam Kavithai R. Kanirajan 2492
Paasa malar Kavithai Kuthub G 3574
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 3692
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 2234
PIRIVU Kavithai Bagavathy 2984
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 2221
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 2158
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 2218
Kaatre En Ethiri Kavithai Usha Giridhar 1297
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 2180
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 2257
Iniya indru Kavithai PADMA 2367
En maranam Kavithai surenthiran 3075
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 2276