Rayil Payanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 2101 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2171
Vali Kavithai R. Kanirajan 2367
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1931
Sammadham Kavithai silent dolphy 2086
Kaayam Kavithai GeeVee 1786
Urakkam Kavithai Supriya 2089
Thanthai Kavithai Charan 3365
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1927
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2218
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2418
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4351
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1973
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 5156
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 2124
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 1567