Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1455 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 2588
anuman - seethai Kavithai ts raj 1450
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 14487
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 1410
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 1979
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1474
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 1610
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7601
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 1813
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1518
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 21265
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2133
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3103
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1781
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1551