Rayil Payanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 2251 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 2547
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2163
Allah! Atha! Kavithai Ismail 2654
My Love Kavithai Christin moses 2342
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 3249
Kadhal Kavithai Corus 2447
Thavikkiren Kavithai Malar 5196
Varuga Kavithai Vettarattai 2316
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2117
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2454
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 2269
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4787
Natppu Kavithai Anitha 4415
Aasai Kavithai Kavithalayan 2761
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1998