Rayil Payanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 2019 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1599
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1788
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1754
kadhal Kavithai thamizhini 2136
Aayul Kavithai Swasthika 2872
Mother Kavithai Niskhan 4225
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2577
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1773
Naan kadavul Kavithai Preetha 2634
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 2089
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1938
En kadhal Kavithai Vengadesh 8915
Nambikkai Kavithai Nathalie 4879
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1706
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3886