Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1328 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1437
Thavikkiren Kavithai Malar 1127
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1334
Kaatru Kavithai Madan 5166
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 1783
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 603
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3483
Ladies Bus Kavithai Beggyyy 1742
Aalayam Kavithai ts raj 2004
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 1967
Ottrumai Kavithai Indumathi 3890
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1416
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 1674
Ninaivuhal Kavithai hajfir 1470
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3077