Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1369 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1326
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2422
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1502
Love Kavithai cellisudha 1747
Ithalvali Kavithai Rasmy 1340
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2027
Yaar Panakaaran Kavithai R. Kanirajan 1387
Kadan Kavithai R. Kanirajan 1673
Ottrumai Kavithai Indumathi 3932
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 1751
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 1761
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 2659
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3261
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2433
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1395