Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1555 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kanmalar Kavithai Baskaran 1505
Koovam Kavithai Silver 1719
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1635
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 1954
PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 1502
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 1949
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 1921
Software Life Kavithai vijay.S 1904
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 1832
Maayam Kavithai ts raj 1576
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2090
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2735
Vali Kavithai Kumbakarnann 2050
Sirippu Kavithai ts raj 2501
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1568