Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1502 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pirappu Kavithai Kvg 1918
En Annai Kavithai Rathinavel Muniyandi 3027
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1746
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 4695
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2684
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1572
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1650
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 1912
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2009
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 1873
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2020
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1469
Thedal Kavithai Andda 2352
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2280
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2516