Tamil Poem - Tamil Kavithai

Rayil Payanam

Author : M Rufinas
Added On : 9/1/2013
Viewed 1759 Times

ftpij - Poem

cwq;fypUf;if Mrdq;fspy;
cwq;fhkypUf;Fk; ePAk; ehDk;..
iffs; njhLk; J}uj;jpypUe;Jk;
fz;fshy; kl;LNk njhl;Lf;nfhs;fpNwhk;..

vd; ghu;it KbAk; Xuj;jpy;
vd;idg; ghu;j;J rpkpl;Lk;
cd; fz;fs;..

,lg;gf;fk; tyg;gf;fk; jpUk;Gk; NghJ
,ilapy; nfhQ;rk;
cd; Kfj;jpy; jupj;Jr; nry;Yk;
vd; fs;sg;ghu;itfs;..

rhjj;jpw;F njhl;Lf;nfhs;Sk; CWfhaha;;
ghrj;jpy; njhl;Lf;nfhs;fpd;wd‌
ek; ghu;itfs;..

Xbf;nfhz;bUe;jJ NeuKk; uapYk;jhd;..
cd; rhu;ghf ehDk;;
vd; rhu;ghf ePAk;
G+r;rpa Ntfj;jpy;..

ehkpUtUk;
ahnud;W mwpahjtu;fsha;
gpwUf;F fhl;bf;nfhs;s‌
Nghl;bUe;j Rtnuhd;W cile;jJ;
nkJthf mtdplk; ehd; nrhd;d‌
"I kPd;"w;F>
rj;jkhf eP rpupj;j rpupg;gpy;...

rj;jj;jpy; tpopj;njOe;j
rf gazpfSf;Nfh>
ehafDk; ehafpAk;
mau;e;j J}f;fj;jpy;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1993
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2018
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 2070
Mozhi Kavithai Easwari 2599
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2860
Pillai Kavithai Neelam 1932
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4371
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2026
Vithi Kavithai vijaymohan 2192
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1789
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2129
munna Kavithai mubeen begum 1951
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3021
Sshhss..Ithayam Pesuhirathu.. Kavithai M Rufinas 1595
Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2214