Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2256 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2076
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 2853
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2258
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 2194
Poi Kavithai Chandru 2143
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 2538
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1676
T.Nagar Kavithai Silver 1568
amma Kavithai vijay 4045
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1625
Ego Kavithai ts raj 2061
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2177
Verumkagitham Kavithai R. Kanirajan 1540
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1583
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1471