Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2205 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1438
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 1826
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 1721
anuman - seethai Kavithai ts raj 1514
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2265
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1578
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1693
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1508
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 1882
Vithai Kavithai Thainis A 1974
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1723
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1565
En maranam Kavithai surenthiran 2342
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2503
Punnagai Kavithai Damodaran 2657