It is my Feelings

Tamil Poem - Tamil Kavithai

It is my Feelings

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 2085 Times

ftpij - Poem

vdf;Fk; Njit xU ghit

fhjy; nra;a kdk; cz;L
Mdhy;> fhjypf;f kdk; ,y;iy...

fhjy; nra;a xU kdk; ,y;iy
Mdhy;> fhjypf;fNt vd; kdk; cs;sJ...

fhjy; nra;a vdf;F Njit xU ghit
mts; vdf;F fpilj;jTld; - mtsplk;
nrhy;YNtd; vd; fhjiy...

ehd; nrhy;YNtd; vd; fhjiy
mts; Vw;f;fhtpl;lhy; - vd;
fhjYf;F kuzkpy;iy...

kuzkpy;iy vd; fhjYf;F
mtSk; ,y;iy vdf;F...

mts; ,y;iyNay; vdf;fhf
Mdhy;> ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf...

ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf
Mdhy;> vd; capNuh mtSf;fhf...

Nfsb vd; capNu! ehd; nrhy;tJ cz;ikjhNd!


- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 2253
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 3706
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2954
Natpu Kavithai Amsa 5430
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 2108
Nila Kavithai Nandhini.R 3620
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 2057
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2890
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 2256
Vaai Kavithai R. Kanirajan 2264
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 2429
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 4026
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 2288
Eppadi Kavithai Kodai 2687
Marathi Kavithai Corus 2651