Ponguvom Nanbargale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 1791 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Saarathi Kavithai Deeparaja 2791
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2191
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2549
Maranam Kavithai Manibharathi 3148
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2540
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2628
En Kadhal Kavithai silent dolphy 2424
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 3582
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 2280
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3902
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 2505
T.Nagar Kavithai Silver 2158
Iravu Kavithai Sharatha 2765
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2959
Kaathal Kavithai living4_friends 2396