Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 471 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 1982
aiyo Kavithai fairoze 1626
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1435
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2421
Nee Kavithai Manimagan 1836
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1676
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1387
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2086
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 1617
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2418
Kaatru Kavithai Madan 5186
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 1798
En Anbey Kavithai Nivi 2462
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 1442
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1327