Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 1034 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2054
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1714
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1670
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 1944
Pasi Kavithai Kumbakarnann 2049
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2375
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1907
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1682
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2093
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2070
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2106
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 1975
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2089
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1637
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 1843