Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 854 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1601
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2195
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 1722
Kaamam Kavithai ts raj 3540
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1585
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1822
Amma Kavithai cellisudha 2664
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3523
kaathirukindren Kavithai Meera 4470
Pathini! Kavithai Thanippiravi 1667
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4778
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2262
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1546
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1857
Neengal Yaar Kavithai R. Kanirajan 1796