Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 552 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1475
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 2887
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2503
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3235
Jakirathai Kavithai Baskaran 1489
Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1462
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1492
Mother Kavithai Niskhan 3685
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1408
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 18154
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1400
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2182
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 3815
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1378
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 1744