Ponguvom Nanbargale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 1587 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2548
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2474
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7477
Ai Nila Penney Kavithai Digi King 3002
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1758
Maranthuvidu Marakaathe Kavithai R. Kanirajan 2691
Adangamai Kavithai Purushothaman 2431
Love Kavithai cellisudha 2493
Natpu Kavithai Amsa 5291
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2223
Veshangalum Nilaipathillai Kavithai Usha Giridhar 1209
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7509
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1937
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2542
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2877