Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 746 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sumai Kavithai R. Kanirajan 1853
Kanneer Kavithai Vimal 1780
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1755
Indru Kavithai Thavasi 1423
Unarvugal Kavithai nizhal 2353
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 1906
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1572
Marathi Kavithai Corus 1714
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1707
Sahi Kavithai Thanippiravi 1817
Palan Kavithai R. Kanirajan 1627
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2077
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 2783
kadhal Kavithai Pradeep kannan 1954
Mounam Kavithai Thanippiravi 2399