Ponguvom Nanbargale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 1279 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1962
Sadhi Kavithai sella 1946
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1936
Valii Kavithai PADMA 2026
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 5070
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2347
Vaasam Kavithai R. Kanirajan 1912
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2441
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1823
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 2078
Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 1815
En Semippu Kavithai Saranyan 6553
En Idhayam Kavithai idhayathai_thirudathe 2462
Pennu Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1917
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 2110