Ponguvom Nanbargale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ponguvom Nanbargale

Author : Mohammed Aasique
Added On : 4/3/2017
Viewed 1685 Times

ftpij - Poem

mbik vd;Dk; ,UspUe;J
tpbtjw;F gfytid cjpj;jpLNthk;
Kbah fhyq;fspUe;J njspa
ntbia ntbj;J vOe;jpLNthk;

neQ;ir fLQ;nrhy;yhy; jfu;j;J
eQ;nrd mfj;ij nfhy;thu;fs;
gQ;rj;jpy; tho;T fle;jhYk;
fQ;ir mwpe;J NghupLNthk;

gzk; kpFjpaha; Ntz;lhk; - vk;
rdk; rpwe;jpl Ntz;Lk;
jpdk; Njitfs; G+u;j;jpaile;jhy; - vk;
kdk; G+upg;gpy; epiwe;jpLk;

,isQu;fs; Mfpa ehk; - r%fj;jpYs;s
fisfis gpLq;fp vwpe;JLNthk;
jiyfsha; tsu;e;jpUf;Fk; ehk;
risf;fhky; cupikia NjbLNthk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2793
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 2059
Natppu Kavithai Anitha 4481
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2590
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1910
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 6230
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3525
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3354
Yemaali Kavithai mr.musicc 2627
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 2474
Jothi Nee Kavithai ts raj 2198
kadhal Kavithai Corus 2190
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 8057
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 2511
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 2224