Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 3611 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1679
Maayai Kavithai Kavee 1889
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1735
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2578
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1566
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1659
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2038
Sadhi Kavithai sella 1822
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1809
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2747
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1757
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2082
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 2066
Maayam Kavithai ts raj 1756
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1702