Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 3189 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2452
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 1789
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1436
Annan thanggai Kavithai Nathalie 3818
Smile Kavithai David 2721
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1329
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 1488
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3152
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1386
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1325
Love Kavithai cellisudha 1742
Happy Christmas Kavithai ts raj 6454
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1360
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1467
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 1923