Amaithi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 3665 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1716
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1694
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1551
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2941
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1618
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1875
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 1005
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 1096
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1954
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1660
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1727
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1888
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1845
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4302
Ettappan Kavithai ts raj 1874