Amaithi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 4109 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 2215
Varuga Kavithai Vettarattai 2207
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1799
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 3078
Kadavule! Kavithai Padma 2446
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2022
Paadam Kavithai R. Kanirajan 2405
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2387
Nirvaanam Kavithai ts raj 2092
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 2178
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2941
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1934
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 2141
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2640
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2597