Amaithi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 4340 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 2027
Vithi Kavithai Kavi 2375
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2146
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 3345
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1945
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2796
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2724
Unnal mattum Kavithai Sella 1979
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 2092
Thavippu Kavithai Hawwa 2845
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 2119
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 3249
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2176
Thayee Un Kavithai Sajitharan 2072
Kallarai Kavithai silver 2185