Amaithi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amaithi

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 4400 Times

ftpij - Poem

mikjp...


thia xLf;FtJ nksdk;!
nksdk; ePl;bg;gJ mikjp!
mikjpapd; xspapy;
mwpag;gl;lJjhd;
Mapuk; cz;ikfs;!

mikjpfhj;jy;
ciuahlypy; xU
cah;e;jfiy!

mikjp fhf;f Ntz;ba
jUzq;fs;....
nta;tj;ij topgLk; nghOJ
FU Nghjid nra;Ak;nghOJ
ngw;Nwhh;fs; nghpNahh;fs; NgRk;nghOJ
jha;je;ij rNfhjuh; fz;bfFk;nghOJ
gpwiug;gw;wp xUth; cd;dplk; Gwk; $Wk; nghOJ
xUth; cd;id GfOk;nghOJ
xUth; cd;id ,fOk;nghOJ
cdJ Nfhgczh;Tfs; J}z;lg;gLk;nghOJ

mikjpfhg;gtd;
Mde;jk; fhz;ghd;!
Mde;jk; mile;jtd;
mikjpngWthd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Poi Kavithai R. Kanirajan 2596
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2484
Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 2057
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 2168
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 2284
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 2045
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 2446
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 3255
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 2141
Un kangal.......! Kavithai saranyan 3922
Muran Kavithai Thanippiravi 2264
Muran Kavithai MULLAINATHAN 2362
nEsam Kavithai ts raj 2362
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1910
Kaathal Kavithai G B 2656