Varam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2338 Times

ftpij - Poem

Ntnwhd;Wk; Nfl;ftpy;iy cd;dplk; ehd;..
kzf;Fk; kyu;fs; Ntz;lhk;>
kaf;Fk; cilfs; Ntz;lhk;>
,dpf;Fk; ,dpa gazq;fs; Ntz;lhk;>
nghd;eif Ntz;lhk;..... Nghfq;fs; Ntz;lhk;.
,it vJTk; Ntz;lhk;........
mYtyfr; rpe;jidapd;wp
,ilawhj miog;gpd;wp
kw;w ez;gu;fspd; epidg;gpd;wp
ehisapd; ftiyapd;wp
vg;NghjhtJ xU Kiw...
,ilA+Nw ,y;yhj ekf;Nf ekf;fhd
rpy kzpj;Jspfs; kl;Lk;
,J jtpu Ntnwd;d Nfl;fg; NghfpNwd; cd;dplk; ehd;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2210
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2281
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 2208
Un Thevai En Anbu Kavithai Usha Giridhar 1025
Allah! Atha! Kavithai Ismail 2347
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 3064
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 2093
Unnalllll.... Kavithai supriya 1772
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1830
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1936
Paadam Kavithai R. Kanirajan 2391
Vithai Kavithai Thainis A 2379
kaathal vali Kavithai Bala 3179
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1788
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2645