Endrum Unn Vasam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Endrum Unn Vasam

Author : Scorpion
Added On : 2/6/2008
Viewed 2313 Times

ftpij - Poem

eP vd; mUfpy; tUifapy;
ehd; tpOe;Njd; cd; trk;...
rpwF ,uz;L fpilf;ifapy;
tpz;ntspapy; ehd; gwg;NgNd gutrk;...
cd; Kfj;jpd; [hilapNy
ehd; fz;Nld; eturk;...
cd; ghu;itapy; tho;e;jhNy
vd;nwd;Wk; vd; capu; vd; trk;.....
,Jtiu ehd; Nrkpj;j ,d;gk; vy;yhk;
cd;dplk; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk;...
,dpNky; Jd;gk; vd;gJ VJk; ,d;wp - Mde;j uhfj;ij kl;Lk; cd; neQ;rpy; ,irf;f Ntz;Lk;... fz;fspy; kl;Lk; xU mirit fhl;L ngz;Nz.. eP ciuf;Fk; jpirapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd; - fl;bg; Nghl;lhYk; vd; iffspy; cd;id Ve;jp
,e;j cyfj;ijAk; Rw;wp tUNtd;..>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2869
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2813
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 2525
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2770
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 3091
World Kavithai Corus 2427
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 4061
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2827
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 2576
Sahi Kavithai Thanippiravi 2719
Ennaingalllllll Kavithai Andda-Arul 2466
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 2241
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 3534
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 3366
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2379