Endrum Unn Vasam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Endrum Unn Vasam

Author : Scorpion
Added On : 2/6/2008
Viewed 2031 Times

ftpij - Poem

eP vd; mUfpy; tUifapy;
ehd; tpOe;Njd; cd; trk;...
rpwF ,uz;L fpilf;ifapy;
tpz;ntspapy; ehd; gwg;NgNd gutrk;...
cd; Kfj;jpd; [hilapNy
ehd; fz;Nld; eturk;...
cd; ghu;itapy; tho;e;jhNy
vd;nwd;Wk; vd; capu; vd; trk;.....
,Jtiu ehd; Nrkpj;j ,d;gk; vy;yhk;
cd;dplk; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk;...
,dpNky; Jd;gk; vd;gJ VJk; ,d;wp - Mde;j uhfj;ij kl;Lk; cd; neQ;rpy; ,irf;f Ntz;Lk;... fz;fspy; kl;Lk; xU mirit fhl;L ngz;Nz.. eP ciuf;Fk; jpirapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd; - fl;bg; Nghl;lhYk; vd; iffspy; cd;id Ve;jp
,e;j cyfj;ijAk; Rw;wp tUNtd;..>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yemaali Kavithai mr.musicc 2478
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3276
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2382
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2334
Siriya Matram Kavithai Baskaran 2090
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2089
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1892
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 2276
Varam Kavithai R. Kanirajan 2174
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2962
Maatram Kavithai Vijaynimi 2420
Thavippu Kavithai MUEETH 2067
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 2367
no idea Kavithai TricKs 2533
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 2145