Endrum Unn Vasam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Endrum Unn Vasam

Author : Scorpion
Added On : 2/6/2008
Viewed 1804 Times

ftpij - Poem

eP vd; mUfpy; tUifapy;
ehd; tpOe;Njd; cd; trk;...
rpwF ,uz;L fpilf;ifapy;
tpz;ntspapy; ehd; gwg;NgNd gutrk;...
cd; Kfj;jpd; [hilapNy
ehd; fz;Nld; eturk;...
cd; ghu;itapy; tho;e;jhNy
vd;nwd;Wk; vd; capu; vd; trk;.....
,Jtiu ehd; Nrkpj;j ,d;gk; vy;yhk;
cd;dplk; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk;...
,dpNky; Jd;gk; vd;gJ VJk; ,d;wp - Mde;j uhfj;ij kl;Lk; cd; neQ;rpy; ,irf;f Ntz;Lk;... fz;fspy; kl;Lk; xU mirit fhl;L ngz;Nz.. eP ciuf;Fk; jpirapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd; - fl;bg; Nghl;lhYk; vd; iffspy; cd;id Ve;jp
,e;j cyfj;ijAk; Rw;wp tUNtd;..>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2022
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2204
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1700
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2899
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 2694
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2324
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2694
Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1927
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2015
En Anbey Kavithai Nivi 2813
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1814
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1700
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1737
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2010
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2080