Tamil Poem - Tamil Kavithai

Endrum Unn Vasam

Author : Scorpion
Added On : 2/6/2008
Viewed 1566 Times

ftpij - Poem

eP vd; mUfpy; tUifapy;
ehd; tpOe;Njd; cd; trk;...
rpwF ,uz;L fpilf;ifapy;
tpz;ntspapy; ehd; gwg;NgNd gutrk;...
cd; Kfj;jpd; [hilapNy
ehd; fz;Nld; eturk;...
cd; ghu;itapy; tho;e;jhNy
vd;nwd;Wk; vd; capu; vd; trk;.....
,Jtiu ehd; Nrkpj;j ,d;gk; vy;yhk;
cd;dplk; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk;...
,dpNky; Jd;gk; vd;gJ VJk; ,d;wp - Mde;j uhfj;ij kl;Lk; cd; neQ;rpy; ,irf;f Ntz;Lk;... fz;fspy; kl;Lk; xU mirit fhl;L ngz;Nz.. eP ciuf;Fk; jpirapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd; - fl;bg; Nghl;lhYk; vd; iffspy; cd;id Ve;jp
,e;j cyfj;ijAk; Rw;wp tUNtd;..>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1422
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1590
Baalapaadam Kavithai ts raj 1508
Anbe Kavithai Thangam 2170
Maunam Kavithai Saranyan 1759
Kanavu Kavithai KRISH 1645
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2035
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2036
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 2537
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1804
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2073
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1390
Aasaigal Kavithai Abirami 2079
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1648
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1387