Tamil Poem - Tamil Kavithai

Endrum Unn Vasam

Author : Scorpion
Added On : 2/6/2008
Viewed 1621 Times

ftpij - Poem

eP vd; mUfpy; tUifapy;
ehd; tpOe;Njd; cd; trk;...
rpwF ,uz;L fpilf;ifapy;
tpz;ntspapy; ehd; gwg;NgNd gutrk;...
cd; Kfj;jpd; [hilapNy
ehd; fz;Nld; eturk;...
cd; ghu;itapy; tho;e;jhNy
vd;nwd;Wk; vd; capu; vd; trk;.....
,Jtiu ehd; Nrkpj;j ,d;gk; vy;yhk;
cd;dplk; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk;...
,dpNky; Jd;gk; vd;gJ VJk; ,d;wp - Mde;j uhfj;ij kl;Lk; cd; neQ;rpy; ,irf;f Ntz;Lk;... fz;fspy; kl;Lk; xU mirit fhl;L ngz;Nz.. eP ciuf;Fk; jpirapy; ehd; fhj;jpUg;Ngd; - fl;bg; Nghl;lhYk; vd; iffspy; cd;id Ve;jp
,e;j cyfj;ijAk; Rw;wp tUNtd;..>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2131
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 4805
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2333
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 1591
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1576
Vali Kavithai R. Kanirajan 1941
Viralgal Kavithai Raji Kannan 1706
Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1560
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2398
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3530
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2705
Thiruttu Kavithai David Thavamani 1943
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1511
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1510
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2117