Panithuliyum Kanneerthuliyum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Panithuliyum Kanneerthuliyum

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2102 Times

ftpij - Poem

gdpj;JspAk;> cd; fz;zPu;j;JspAk; xd;wy;y
Mdhy;> ,uz;Lk; ,Uf;Fkplk; xd;Wjhd;...
gdpj;Jsp trpg;gNjh kyu; ,jopy;
fz;zPu;j;Jsp trpg;gNjh - kyu;
Nghd;w cd; tpoptpspk;gpy;...

gdpf;fhw;wpy; thLNkh cd; Nkdp
mij ehDk; ghu;j;jpUg;NgNdh fz;kzp!

thLk; cd; Nkdpapy; - thba
vd; Nkdpahy; jpiu ,LNtd;
jpiuapl;l vd; Nkdpia
rpiwapl;L gpbf;fhNj
eP! rpiwapLk; NghJ - vd;
,jak; vd;id tpLj;J
cdf;F fhtyd; MfpwJ...

mJNt> cdf;F fhjyDk; MfpwJ...!

- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 2361
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2537
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 3030
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2516
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2367
Nijam Kavithai G B 2847
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 2223
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 2425
Ninaivuhal Kavithai hajfir 2325
Thavippu Kavithai MUEETH 2306
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 2358
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2106
Anbe Kavithai Thangam 2891
Vali Kavithai Kanirajan 3108
Kanmalar Kavithai Baskaran 2124