Vaazhnthu Paarungal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhnthu Paarungal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 946 Times

ftpij - Poem

mw;Gjkhd kf;fs; ek;ik Rw;wp
mwpTiu $Wtjpy; kd;du;fs;
mLj;jtd; Jd;gj;j;jpy; ,Uf;f
mauhky; mruhky; cWjpAld; ,Uf;f
Mapuk; cjhuzk; nrhy;Ytu;
kPwp xU f\;lk; jdf;F te;jhy;
,be;J Ngha; mOtjpy; mfhaR+uu;
tho;tpy; cr;rj;ij kl;LNk ghu;j;jtu;fs;
tha; [k;gk; nra;thu; Nghuhl;lj;ij gw;wp
tho;e;J ghUq;fs; gpd; NgRq;fs; >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9945
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1925
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4265
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1813
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1928
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2449
Koovam Kavithai Silver 2121
Kadan Kavithai R. Kanirajan 2261
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2868
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2388
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 2294
Ladies Bus Kavithai Beggyyy 2654
Anjali Kavithai Umarani 2408
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1813
Neengal Yaar Kavithai R. Kanirajan 2228