Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enakkenava Un Pudhu Udayam

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1481 Times

ftpij - Poem

vdf;nfdth cd; GJ cjak;? rpZq;fy;fs; Gupe;jgb cd; rpupg;gpdpy; vd;id ftu;e;Jtpl;lha; eyk;jhdh? moNf nrhy; eykha; vd;dUNf epy;. ,jkha; ,jio tpupj;jha; kyu;e;Njd; Rfkha; cd; Gd;difapy;! jd; Nghf;fpNy NghapUf;Fk; vd; kdij cd; ghu;itf;F ghj;jpukha; Mf;fpaNjd;? jtpg;gpdpNy vdJ epiy> jsu;j;jpl th ,Wf;f epiy. ,d;Dk; Vd; ,uf;fkpy;iy? ehis tUk; tuhJ NghFk; ,d;Nw fhz;Nghk; tUk;? tuhj ehisf;fhf ,d;iw jtpu;g;gNjd; ? epiyj;j epyKk; efu;fpwJ tpupe;j thdk; fiyfpwJ vd; epoYk; $l tpau;f;fpwJ ehd; cd; mUfpy; epw;ifapNy ! [d;dy;fspd; fk;gpfSk; vjpu;ghu;g;gpd;
typia czu;e;jJ vjpu;ghu;j;j ve;jd; fd;dk; gl;L Nja;e;J
nkype;J NghdJ kio fhy Nkf Ftpay; Nghy vd;
fz;zpy; <uk; Nfhu;j;jJ tpOq;f gofp nfhz;Nld;> vd; neQ;rk;
nfhQ;rk; fdj;jJ. gdpapDk; Fspu;e;j cdJ neQ;rpy; vd; epidit gjpj;J itj;Njd; gdp cUfp NghdJNghy; vd; epidTk; fiye;J NghdJ Vd; ?>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vali Kavithai Manibharathi 1728
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1714
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1555
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1554
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1524
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2154
Unnodu Naan Kavithai Shanthi Abe 1895
Sahi Kavithai Thanippiravi 1844
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7419
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 1851
Mother Kavithai Niskhan 3860
aiyo Kavithai fairoze 1913
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 949
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1699
Aaha Kavithai ts raj 1881