Enakkenava Un Pudhu Udayam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enakkenava Un Pudhu Udayam

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 2005 Times

ftpij - Poem

vdf;nfdth cd; GJ cjak;? rpZq;fy;fs; Gupe;jgb cd; rpupg;gpdpy; vd;id ftu;e;Jtpl;lha; eyk;jhdh? moNf nrhy; eykha; vd;dUNf epy;. ,jkha; ,jio tpupj;jha; kyu;e;Njd; Rfkha; cd; Gd;difapy;! jd; Nghf;fpNy NghapUf;Fk; vd; kdij cd; ghu;itf;F ghj;jpukha; Mf;fpaNjd;? jtpg;gpdpNy vdJ epiy> jsu;j;jpl th ,Wf;f epiy. ,d;Dk; Vd; ,uf;fkpy;iy? ehis tUk; tuhJ NghFk; ,d;Nw fhz;Nghk; tUk;? tuhj ehisf;fhf ,d;iw jtpu;g;gNjd; ? epiyj;j epyKk; efu;fpwJ tpupe;j thdk; fiyfpwJ vd; epoYk; $l tpau;f;fpwJ ehd; cd; mUfpy; epw;ifapNy ! [d;dy;fspd; fk;gpfSk; vjpu;ghu;g;gpd;
typia czu;e;jJ vjpu;ghu;j;j ve;jd; fd;dk; gl;L Nja;e;J
nkype;J NghdJ kio fhy Nkf Ftpay; Nghy vd;
fz;zpy; <uk; Nfhu;j;jJ tpOq;f gofp nfhz;Nld;> vd; neQ;rk;
nfhQ;rk; fdj;jJ. gdpapDk; Fspu;e;j cdJ neQ;rpy; vd; epidit gjpj;J itj;Njd; gdp cUfp NghdJNghy; vd; epidTk; fiye;J NghdJ Vd; ?>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 2108
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1988
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 3064
Valigal Kavithai Usha Giridhar 1339
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2674
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 2036
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 2072
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1544
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 2416
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2444
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1965
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 2386
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2779
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 2099
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 2246