Tamil Poem - Tamil Kavithai

Enakkenava Un Pudhu Udayam

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1568 Times

ftpij - Poem

vdf;nfdth cd; GJ cjak;? rpZq;fy;fs; Gupe;jgb cd; rpupg;gpdpy; vd;id ftu;e;Jtpl;lha; eyk;jhdh? moNf nrhy; eykha; vd;dUNf epy;. ,jkha; ,jio tpupj;jha; kyu;e;Njd; Rfkha; cd; Gd;difapy;! jd; Nghf;fpNy NghapUf;Fk; vd; kdij cd; ghu;itf;F ghj;jpukha; Mf;fpaNjd;? jtpg;gpdpNy vdJ epiy> jsu;j;jpl th ,Wf;f epiy. ,d;Dk; Vd; ,uf;fkpy;iy? ehis tUk; tuhJ NghFk; ,d;Nw fhz;Nghk; tUk;? tuhj ehisf;fhf ,d;iw jtpu;g;gNjd; ? epiyj;j epyKk; efu;fpwJ tpupe;j thdk; fiyfpwJ vd; epoYk; $l tpau;f;fpwJ ehd; cd; mUfpy; epw;ifapNy ! [d;dy;fspd; fk;gpfSk; vjpu;ghu;g;gpd;
typia czu;e;jJ vjpu;ghu;j;j ve;jd; fd;dk; gl;L Nja;e;J
nkype;J NghdJ kio fhy Nkf Ftpay; Nghy vd;
fz;zpy; <uk; Nfhu;j;jJ tpOq;f gofp nfhz;Nld;> vd; neQ;rk;
nfhQ;rk; fdj;jJ. gdpapDk; Fspu;e;j cdJ neQ;rpy; vd; epidit gjpj;J itj;Njd; gdp cUfp NghdJNghy; vd; epidTk; fiye;J NghdJ Vd; ?>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 1691
Ilaatha Pothu Kavithai Kavithalayan 1652
Kaakkai Kavithai SURYA 1796
anuman - seethai Kavithai ts raj 1649
Vayathaana Pertrorin Vali Kavithai R. Kanirajan 1599
Thaai Kavithai R. Kanirajan 2475
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1772
Thanthai Kavithai Charan 3035
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 1717
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 1855
Life Kavithai Corus 7852
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1843
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1978
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1721
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1569