Valigal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1231 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 2358
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2096
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 2002
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2867
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2247
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2083
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3573
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 2030
Manikka Maatten Kavithai Shalini 2086
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2593
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2453
Nilavil Neer Kavithai Kannan 3411
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 2157
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2530
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 2051