Valigal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1071 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2003
Mozhigal Kavithai Swasthika 2258
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1940
Baalapaadam Kavithai ts raj 1855
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1859
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2153
Kathal Kavithai cellisudha 2545
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1883
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 2224
Maayaii Kavithai Padma 2054
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2237
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1699
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1925
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2006
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 3028