Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 769 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1721
Natpu Kavithai Thanippiravi 7018
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4152
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2217
Perundhu Jannal Kavithai Silver 1958
Deepavali Kavithai Nivetha 4114
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 1947
Natpu Kavithai Amsa 4784
MH 370 Kavithai GeeVee 614
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1475
Pirappu Kavithai Kvg 2003
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1577
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3444
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2396
Sahi Kavithai Thanippiravi 1831