Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 651 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2646
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 1656
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2287
Old Man Love Kavithai Raavanan 2116
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1420
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 2934
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1553
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 1714
World Kavithai Corus 1662
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1469
Eppadi Kavithai Kodai 1591
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 1682
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1459
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1601
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 1800