Nool (Puthagam)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2796 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5291
Sweet Nothings Kavithai ts raj 2352
Sirippu Kavithai ts raj 3253
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2458
Kaathal Raagam Paadum Poove Kavithai R. Kanirajan 1957
anuman - seethai Kavithai ts raj 2257
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 2573
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2943
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 2010
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2757
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 2115
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2596
Godfather Kavithai Nathalie 2806
NILAAA Kavithai supriya 2325
Munne Pinne Kavithai ts raj 2049