Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2314 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1729
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1712
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3451
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1599
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1570
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2228
Thaai.! Kavithai M Rufinas 1854
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 1947
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1559
Lanjam Kavithai Beggyyy 2865
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1980
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2162
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1608
Kathali Kavithai vsasikala 971
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2154