Nool (Puthagam)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2748 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 3484
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1974
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2205
Natppu Kavithai Anitha 4399
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 2176
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2612
Oodal Kavithai ts raj 3751
Kaathal Raagam Paadum Poove Kavithai R. Kanirajan 1912
Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 2319
Aasaigal Kavithai Jehanki 2504
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 2026
Vazhthukiren Kavithai R. Kanirajan 2044
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 2151
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 2302
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2482