Nool (Puthagam)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2916 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaatru Kavithai Madan 6108
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 2479
Yarukkaaga Kavithai Wilson 2158
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 2295
Nandri Kavithai Silver 5674
Life Kavithai Farhan Kariapper 3032
Kaakkai Kavithai SURYA 2533
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 2008
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2616
Ego Kavithai ts raj 2846
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2767
Thayee Un Kavithai Sajitharan 2202
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2912
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2616
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 2478