Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamilan

Author : Tamildasan
Added On : 8/25/2009
Viewed 2833 Times

ftpij - Poem

KbTw;w NghH
KbTwhj Nghuhl;lk;

cwitapoe;j cwTfs;
,dNk epue;ju cwT

nrhy;ypf;nfhs;s jdp ehL ,y;iy
nrhy;ypf;nfhs;s gy ehL cz;L

Kiw thry; nra;Ak; jha;
mz;il tPl;by; Ntiy nra;Ak; gps;isfs;

fw;W je;j MrpupaH
,d;W Foe;ij njhopyhspaha;

nts;shl;L ke;ijapy; Nka;f;fg;gLfpwJ Ntq;if

rpq;fj;jpw;F Njitah gRj;Njhy;

vd;d ,J xd;Wk; Gupatpy;iy...

jd;khdk; cs;stDf;F Gupe;jpUf;Fk;...

jd;khdk; ,y;yhjtd;... czHe;J nfhs;sl;Lk;..>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1969
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 2891
Eppothu Varuvai Kavithai Aarthi 2469
Arasiyalvaadhi Kavithai Beggyyy 1611
ENNUL NEE Kavithai LIVING_4FRIENDS 1998
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1664
kaathirukindren Kavithai Meera 4456
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2238
Pongalthina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1794
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1547
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1629
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1520
Sila Nodigal Kavithai supriya 2261
Vithi Kavithai vijaymohan 2121
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2136