Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamilan

Author : Tamildasan
Added On : 8/25/2009
Viewed 2857 Times

ftpij - Poem

KbTw;w NghH
KbTwhj Nghuhl;lk;

cwitapoe;j cwTfs;
,dNk epue;ju cwT

nrhy;ypf;nfhs;s jdp ehL ,y;iy
nrhy;ypf;nfhs;s gy ehL cz;L

Kiw thry; nra;Ak; jha;
mz;il tPl;by; Ntiy nra;Ak; gps;isfs;

fw;W je;j MrpupaH
,d;W Foe;ij njhopyhspaha;

nts;shl;L ke;ijapy; Nka;f;fg;gLfpwJ Ntq;if

rpq;fj;jpw;F Njitah gRj;Njhy;

vd;d ,J xd;Wk; Gupatpy;iy...

jd;khdk; cs;stDf;F Gupe;jpUf;Fk;...

jd;khdk; ,y;yhjtd;... czHe;J nfhs;sl;Lk;..>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Muthal iravu Kavithai NASAR-AMT 5744
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1627
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1820
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2829
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3259
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1592
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 1095
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1506
Pathasuvadu Kavithai Kirthika Devi 1611
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3940
En Anbey Kavithai Nivi 2710
Somberi Kavithai R. Kanirajan 1909
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1899
Kavithai Kavithai ts raj 2870
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5103