Tamilan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamilan

Author : Tamildasan
Added On : 8/25/2009
Viewed 3169 Times

ftpij - Poem

KbTw;w NghH
KbTwhj Nghuhl;lk;

cwitapoe;j cwTfs;
,dNk epue;ju cwT

nrhy;ypf;nfhs;s jdp ehL ,y;iy
nrhy;ypf;nfhs;s gy ehL cz;L

Kiw thry; nra;Ak; jha;
mz;il tPl;by; Ntiy nra;Ak; gps;isfs;

fw;W je;j MrpupaH
,d;W Foe;ij njhopyhspaha;

nts;shl;L ke;ijapy; Nka;f;fg;gLfpwJ Ntq;if

rpq;fj;jpw;F Njitah gRj;Njhy;

vd;d ,J xd;Wk; Gupatpy;iy...

jd;khdk; cs;stDf;F Gupe;jpUf;Fk;...

jd;khdk; ,y;yhjtd;... czHe;J nfhs;sl;Lk;..>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2643
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 2000
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 2314
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 2110
Kangal Kavithai Sharatha 3153
Paradesi Kavithai Kuthub 2333
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1929
Palan Kavithai R. Kanirajan 2013
Sammadham Kavithai silent dolphy 2086
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1611
Aathangam Kavithai Kavi 2136
My Love Kavithai Christin moses 2186
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1995
Deivame Kavithai ts raj 2321
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2789