Tamilan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamilan

Author : Tamildasan
Added On : 8/25/2009
Viewed 3079 Times

ftpij - Poem

KbTw;w NghH
KbTwhj Nghuhl;lk;

cwitapoe;j cwTfs;
,dNk epue;ju cwT

nrhy;ypf;nfhs;s jdp ehL ,y;iy
nrhy;ypf;nfhs;s gy ehL cz;L

Kiw thry; nra;Ak; jha;
mz;il tPl;by; Ntiy nra;Ak; gps;isfs;

fw;W je;j MrpupaH
,d;W Foe;ij njhopyhspaha;

nts;shl;L ke;ijapy; Nka;f;fg;gLfpwJ Ntq;if

rpq;fj;jpw;F Njitah gRj;Njhy;

vd;d ,J xd;Wk; Gupatpy;iy...

jd;khdk; cs;stDf;F Gupe;jpUf;Fk;...

jd;khdk; ,y;yhjtd;... czHe;J nfhs;sl;Lk;..>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 2152
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1669
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1742
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1786
Aids Kavithai varshini 5698
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2609
Sunday Kavithai vettiarattai bala 1966
Smile Kavithai David 3477
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1935
Kaathal Kavithai living4_friends 2037
Nanbargal Kavithai Rasmy 3934
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1947
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2688
The King Kavithai R. Kanirajan 2067
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 3340