Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamilan

Author : Tamildasan
Added On : 8/25/2009
Viewed 2938 Times

ftpij - Poem

KbTw;w NghH
KbTwhj Nghuhl;lk;

cwitapoe;j cwTfs;
,dNk epue;ju cwT

nrhy;ypf;nfhs;s jdp ehL ,y;iy
nrhy;ypf;nfhs;s gy ehL cz;L

Kiw thry; nra;Ak; jha;
mz;il tPl;by; Ntiy nra;Ak; gps;isfs;

fw;W je;j MrpupaH
,d;W Foe;ij njhopyhspaha;

nts;shl;L ke;ijapy; Nka;f;fg;gLfpwJ Ntq;if

rpq;fj;jpw;F Njitah gRj;Njhy;

vd;d ,J xd;Wk; Gupatpy;iy...

jd;khdk; cs;stDf;F Gupe;jpUf;Fk;...

jd;khdk; ,y;yhjtd;... czHe;J nfhs;sl;Lk;..>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Maram Kavithai mr.daywalker 2969
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1750
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2604
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1802
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1753
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2193
Kanneer Kavithai Thanippiravi 2124
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1797
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1572
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1794
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2277
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1739
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1733
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1724
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1819