Nanbane Enathu Uyir Nanbane

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nanbane Enathu Uyir Nanbane

Author : Malargal
Added On : 8/23/2009
Viewed 5232 Times

ftpij - Poem

ez;gNd vdJ capu; ez;gNd

fhy jhkjkha; te;jha;
fhyj;Jf;Fk; vd;NdhL ,Ug;gha;
Nrhfj;jpypUe;J tpLglTk;
Nrhjidfis rhjidfshf;fTk;
fw;Wj; je;jha;
eP ve;jd; ee;jtdj;jpy; tPrpa G+q;fhw;W
cdf;F <lha; nrhy;y
cyfpy; nghUs; ,y;iy
cd; ghly; vdf;fhf xypj;jNghJ
tz;zk; nfhz;l ntz;zpytha; ehd; kyu;e;Njd;
ghupf;F xU fgpyd; Nghy
ghupdpy; eP vdf;F fpilj;jha;
cd; fz;zpy; Jhrp tpOe;jhy;
vd; fz;fspy; fz;zPu; - Vndd;why;
ghu;f;Fk; tpop ehd; cdf;F
Kfkwpah eP vd;Wk; el;gpd; Kftup

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2538
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 2176
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 2285
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2254
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 3269
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 2416
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 2317
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2731
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2541
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 3589
Nilavil Neer Kavithai Kannan 3636
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2512
Natpaal Kavithai Dayas 2533
Ninaivugal Kavithai Easwari 2571
Puthu Varuda Theermanam Kavithai R. Kanirajan 3843