Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/31/2010
Viewed 1531 Times

ftpij - Poem

kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!

md;id
tapw;Wf; fUtiwapy;
tsh;e;jtd;
mtd; tPl;by;
jdpaiw ju
kWf;fpdwhd;!

jd;
kbakh;j;jp
ghY}l;bg; grpakh;j;jpa
md;idia
KJikapy; mtd;
jd;
cld;mkh;j;jp
eyk; Nfl;L
Nrh;e;Jz;z
kWf;fpd;whd;!

jd;
ifgpbj;J
eilgof;fpa
je;ij
js;shj tajpy;
js;shb elf;ifapy;
jd;
ifnfhLj;J cjt
kWf;fpdwhd;!


jd;idg;
ngw;wth;fspd;
neQ;rpYk; NjhspYk;
Js;sp tpisahbatd;
mtd;
ngw;w gps;isia
mth;fs;
ms;spf; nfhQrpl
kWf;fpd;whd;!

mtd; je;ij
'kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!'
kD ePjpia kwf;fhNj!'
vd kfdplk; $wpdhd;
gpd;G mtd;
jd; kidtpiaj;
jdpahfg; ghh;j;J
'tho;f;if vd;gJ
rf;fuk; jhNd!'
vdf; $wpr; rphpj;jhd;
mtSk rphpj;jhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1773
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2483
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1509
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1643
Poda Kavithai PADMA 2130
Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 1795
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1646
Nijam Kavithai G B 2173
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 1854
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1753
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 1964
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2183
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1720
Nambikkai Kavithai sarayu 2750
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 1768