Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/31/2010
Viewed 1801 Times

ftpij - Poem

kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!

md;id
tapw;Wf; fUtiwapy;
tsh;e;jtd;
mtd; tPl;by;
jdpaiw ju
kWf;fpdwhd;!

jd;
kbakh;j;jp
ghY}l;bg; grpakh;j;jpa
md;idia
KJikapy; mtd;
jd;
cld;mkh;j;jp
eyk; Nfl;L
Nrh;e;Jz;z
kWf;fpd;whd;!

jd;
ifgpbj;J
eilgof;fpa
je;ij
js;shj tajpy;
js;shb elf;ifapy;
jd;
ifnfhLj;J cjt
kWf;fpdwhd;!


jd;idg;
ngw;wth;fspd;
neQ;rpYk; NjhspYk;
Js;sp tpisahbatd;
mtd;
ngw;w gps;isia
mth;fs;
ms;spf; nfhQrpl
kWf;fpd;whd;!

mtd; je;ij
'kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!'
kD ePjpia kwf;fhNj!'
vd kfdplk; $wpdhd;
gpd;G mtd;
jd; kidtpiaj;
jdpahfg; ghh;j;J
'tho;f;if vd;gJ
rf;fuk; jhNd!'
vdf; $wpr; rphpj;jhd;
mtSk rphpj;jhs;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1856
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 2133
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2969
Maranam Kavithai Manibharathi 2709
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 1444
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 3005
Kodai Kavithai R. Kanirajan 2314
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1635
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3867
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3329
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 2055
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1883
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 2112
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1877
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2441