Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/31/2010
Viewed 1584 Times

ftpij - Poem

kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!

md;id
tapw;Wf; fUtiwapy;
tsh;e;jtd;
mtd; tPl;by;
jdpaiw ju
kWf;fpdwhd;!

jd;
kbakh;j;jp
ghY}l;bg; grpakh;j;jpa
md;idia
KJikapy; mtd;
jd;
cld;mkh;j;jp
eyk; Nfl;L
Nrh;e;Jz;z
kWf;fpd;whd;!

jd;
ifgpbj;J
eilgof;fpa
je;ij
js;shj tajpy;
js;shb elf;ifapy;
jd;
ifnfhLj;J cjt
kWf;fpdwhd;!


jd;idg;
ngw;wth;fspd;
neQ;rpYk; NjhspYk;
Js;sp tpisahbatd;
mtd;
ngw;w gps;isia
mth;fs;
ms;spf; nfhQrpl
kWf;fpd;whd;!

mtd; je;ij
'kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!'
kD ePjpia kwf;fhNj!'
vd kfdplk; $wpdhd;
gpd;G mtd;
jd; kidtpiaj;
jdpahfg; ghh;j;J
'tho;f;if vd;gJ
rf;fuk; jhNd!'
vdf; $wpr; rphpj;jhd;
mtSk rphpj;jhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 1846
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2932
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1665
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1710
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1756
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2490
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 1759
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 1935
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4310
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2350
Natpu Kavithai Priya 3226
Ezhuthukal Kavithai Preetha 3211
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1563
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1804
Varuga Kavithai Vettarattai 1955