Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/31/2010
Viewed 1556 Times

ftpij - Poem

kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!

md;id
tapw;Wf; fUtiwapy;
tsh;e;jtd;
mtd; tPl;by;
jdpaiw ju
kWf;fpdwhd;!

jd;
kbakh;j;jp
ghY}l;bg; grpakh;j;jpa
md;idia
KJikapy; mtd;
jd;
cld;mkh;j;jp
eyk; Nfl;L
Nrh;e;Jz;z
kWf;fpd;whd;!

jd;
ifgpbj;J
eilgof;fpa
je;ij
js;shj tajpy;
js;shb elf;ifapy;
jd;
ifnfhLj;J cjt
kWf;fpdwhd;!


jd;idg;
ngw;wth;fspd;
neQ;rpYk; NjhspYk;
Js;sp tpisahbatd;
mtd;
ngw;w gps;isia
mth;fs;
ms;spf; nfhQrpl
kWf;fpd;whd;!

mtd; je;ij
'kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!'
kD ePjpia kwf;fhNj!'
vd kfdplk; $wpdhd;
gpd;G mtd;
jd; kidtpiaj;
jdpahfg; ghh;j;J
'tho;f;if vd;gJ
rf;fuk; jhNd!'
vdf; $wpr; rphpj;jhd;
mtSk rphpj;jhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1887
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2004
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1666
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1755
Deivame Kavithai ts raj 1780
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1817
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1801
Lanjam Kavithai Beggyyy 2898
Marathi Kavithai Corus 1867
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2079
Ninaivugal Kavithai Uma 2484
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 1192
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 1759
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2074
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1598