Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maruppavargal Marukkapaduvaargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/31/2010
Viewed 1489 Times

ftpij - Poem

kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!

md;id
tapw;Wf; fUtiwapy;
tsh;e;jtd;
mtd; tPl;by;
jdpaiw ju
kWf;fpdwhd;!

jd;
kbakh;j;jp
ghY}l;bg; grpakh;j;jpa
md;idia
KJikapy; mtd;
jd;
cld;mkh;j;jp
eyk; Nfl;L
Nrh;e;Jz;z
kWf;fpd;whd;!

jd;
ifgpbj;J
eilgof;fpa
je;ij
js;shj tajpy;
js;shb elf;ifapy;
jd;
ifnfhLj;J cjt
kWf;fpdwhd;!


jd;idg;
ngw;wth;fspd;
neQ;rpYk; NjhspYk;
Js;sp tpisahbatd;
mtd;
ngw;w gps;isia
mth;fs;
ms;spf; nfhQrpl
kWf;fpd;whd;!

mtd; je;ij
'kWg;gth;fs;
kWf;fg;gLthh;fs;!'
kD ePjpia kwf;fhNj!'
vd kfdplk; $wpdhd;
gpd;G mtd;
jd; kidtpiaj;
jdpahfg; ghh;j;J
'tho;f;if vd;gJ
rf;fuk; jhNd!'
vdf; $wpr; rphpj;jhd;
mtSk rphpj;jhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal Kavithai cellisudha 1944
Vidaathu Karupu Kavithai Tricks 1622
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1758
Punnagai Kavithai Damodaran 2711
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1599
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2520
Mazhai Kavithai Vimal 2187
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7728
Nila Kavithai Deeparaaja 2364
Varam Kavithai PADMA 1891
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1570
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1762
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4523
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 1927
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1446