Maanavargal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maanavargal

Author : R. Kanirajan
Added On : 2/8/2011
Viewed 2754 Times

ftpij - Poem

khzth;fs;


ehqfs; khzth;fs;
ehl;bd; ehisaj jiyth;fs;!

tuyhW gilf;f
tuyhW gbj;Jf; nfhz;bUg;gth;fs;!

Vl;ilg;Gul;b ehl;ilj; jPUj;j
kdf;Nfhl;ilf;
fl;bf;nfhz;bUg;gth;fs;!

ehq;fs;
,we;jfhy epfo;tpy;
Njhd;wpath;fs;!

ehq;fs;
epfo;fhy epoypy;
tho;gth;fs;!

vjph;fhyk; vq;fSf;Fg;
Gjph;fhyk;!

ehq;fs;
tFg;giwapy; cliytl;L
thdtPjpapy; kdij
cyttpl;L
fw;gidj; NJNuhl;Lk;
nrhg;gdj; rpj;jpuq;fs;!

ehq;fs;
gbj;Jg; gl;lk; ngw
vq;fs; ngw;Nwhh;fis
rKjhaj;jpy;
'fldhsp'g; gl;lk;
ngwitj;jth;fs;!

,e;jpahtpd; vjph;fhyk;
Rikaha;
vq;fs; Njhspy;!
vq;fspd; vjph;fhyk;
Nfs;tpaha;
vq;fs; neQ;rpy;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 2473
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 2277
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3864
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 2137
Ulagam Kavithai Viji Kannan 3176
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 4488
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 2544
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 2226
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2326
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2183
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2526
Siragugal Kavithai Supriya 3597
Maatram Kavithai Vijaynimi 2683
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2975
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 2212