Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18916 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai Anupriya 2686
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1930
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 814
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1470
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1494
Thedal Kavithai Usha Giridhar 717
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 2697
Kavithai Kavithai ts raj 2823
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3572
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1546
Kaakkai Kavithai SURYA 1701
Idhayam Kavithai Raji Kannan 2477
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1455
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2372
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1733