Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 20055 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 2014
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 1247
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2239
Kavalai Agattru Kavithai Arisi Sriram 1790
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2298
En Semippu Kavithai Saranyan 6530
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1808
Kaathal Kavithai living4_friends 2023
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2231
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 2187
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1737
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1717
2010 Kavithai ts raj 2269
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2479
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1852