Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18973 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 1687
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2577
Daanam Kavithai kindu 1777
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2590
En Irappu Kavithai abimanyu 2370
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1583
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1680
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1620
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2213
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1878
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2399
Beram Kavithai ts raj 1717
Eppadi Kavithai Kodai 1717
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 1655
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2734