Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18304 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 1929
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1730
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1545
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3442
Vilai Magal Kavithai MadTricks 2674
Oru Sol Kavithai Scorpion 2012
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1265
Paasa malar Kavithai Kuthub G 2782
Sattam Kavithai R. Kanirajan 1905
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1406
Thookkam Kavithai Naughty 1800
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1451
Koovam Kavithai Silver 1654
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1400
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1542