Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19222 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pirivu Kavithai easwari 2898
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1504
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2415
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1552
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1712
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2056
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1894
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1571
Engum Nee Kavithai Vijaynimi 1871
Naai Kutti Kavithai ts raj 3198
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2193
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2036
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2202
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1672
Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 2146