Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19319 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1745
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 1905
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 1707
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1564
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2113
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1534
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2193
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1548
Mozhi Kavithai Easwari 2582
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1966
Poi Kavithai R. Kanirajan 1936
Mazhalai Selvam Kavithai silver 2456
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2943
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1754
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3919