Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 20382 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3314
Poi Kavithai Chandru 2579
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2674
Ilaatha Pothu Kavithai Kavithalayan 1884
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2281
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1853
abimanyu Kavithai ts raj 1916
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2998
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2357
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2460
Pirivu Kavithai easwari 3181
Devathai Kavithai Arun 3077
Tragic Love Kavithai Sindu I 1870
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 2110
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1997