Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 17572 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathali Kavithai vsasikala 330
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 1788
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 1633
Kavithai Kuzhanthai Kavithai ts raj 7889
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1464
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1225
Thodarbu Kavithai R. Kanirajan 1290
Aasaigal Kavithai Jehanki 1495
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 322
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1291
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1332
NATPU...POO Kavithai supriya 1679
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1709
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1277
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1556