Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 17817 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1525
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 1736
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 2260
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1484
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 1459
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 1419
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1294
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 1692
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 1832
Enakkupirakkum Valigal Kavithai Sendhil 1606
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1804
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1294
Natpu Kavithai Joshua Daniel 1972
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1700
Kadan Kavithai R. Kanirajan 1637