Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19089 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2332
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1563
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2498
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1720
Maranthuvidu Marakaathe Kavithai R. Kanirajan 2297
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1784
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 1926
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1518
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1641
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2578
En Pirappu Kavithai Dency 1930
Muran Kavithai Thanippiravi 1645
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 1714
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2610
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 1888