Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19725 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Illaamai Kavithai Manibharathi 1675
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2407
Muyarchi Kavithai Thainis A 3707
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1663
Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1773
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1705
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1743
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1921
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2941
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1749
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1699
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1782
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1713
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1784
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1934