Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19539 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4747
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2118
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1715
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2777
amma Kavithai vijay 4189
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1713
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2365
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1603
Bathil Kavithai R. Kanirajan 1786
Picture Kavithai R. Kanirajan 2185
Nodigalil Kavithai Karthika AK 1601
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 1965
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7106
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3614
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1795