Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 20949 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 2483
The King Kavithai R. Kanirajan 2667
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1878
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2942
Mazhai Kavithai Vimal 2735
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 2367
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2830
NATPU...POO Kavithai supriya 2513
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 3001
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1930
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6690
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 2041
Pongalthina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2288
Ezhuthu Kavithai Thamil 2414
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 2460