Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 19160 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

amma Kavithai vijay 4101
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1154
Kadhal Kavithai Corus 1829
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1738
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 2021
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 1706
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1540
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1948
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 1850
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2988
Pirivu Kavithai celisudha 2113
Naan Iyatriyadhu Kaviyalla Kavithai Kingmartine 1535
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1620
Manaivi Kavithai Kaniarajan 2063
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1716