Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 20138 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3237
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1779
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2231
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2503
Kaathu Iruthal Kavithai ramyaa_tirunelveli 2528
Thiruttu Kavithai David Thavamani 2357
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1729
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 2032
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1770
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3214
Puruvam Kavithai ts raj 2043
Agathi Kavithai GeeVee 1227
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 1813
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1704
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1719