Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18005 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithalvali Kavithai Rasmy 1335
Mazhalai Selvam Kavithai silver 2114
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1516
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2004
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1519
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2058
Kadhal Kavithai D. Parthipan 2347
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3152
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 1502
Aval Kavithai Bagavathy 2048
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 1765
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 1748
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 5409
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1378
Unnal mattum Kavithai Sella 1386