Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 17502 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1197
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2381
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1248
Vettri Naal Kavithai Naughty 1766
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1266
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2137
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 1441
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 1175
Deepavali Kavithai Nivetha 3754
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 1262
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 1462
Pasi Kavithai Silver 1838
Vali Kavithai Kumbakarnann 1785
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 1689
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1471