Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18857 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aeroplane era aasai Kavithai Silver 1769
Mounam Kavithai Thanippiravi 2403
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1887
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 1954
Natpu Kavithai Amsa 4763
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1601
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1496
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1906
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1580
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1631
Anbu Kavithai Hawwa 3097
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1485
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1631
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1513
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1609