Aasiriyar Dinam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 20717 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4489
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2360
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2724
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2096
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 2143
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 2233
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 2439
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 2578
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 2051
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3689
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2750
Bachelor Kavithai Karmegakannan 2277
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 2263
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 2337
Indru Kavithai Thavasi 2044