Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 18544 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1483
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2103
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 2688
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1432
Vaazhvu Enbathu Saabam Kavithai Kingmartine 1431
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 970
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 649
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2291
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2138
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1553
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2014
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 578
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1422
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3263
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 1445