Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasiriyar Dinam

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/29/2011
Viewed 17394 Times

ftpij - Poem

Mrphpah;jpdk;!(5-9-)G+kpia
ekf;Ff; fhl;bath;fs;
ekJ ngw;Nwhh;fs;!
G+kpf;F
ek;ikf; fhl;Lgth;fs;
ekJ Mrphpah;fs;!

"mk;kh" vd
jha;nkopapy;
thankhop nrhy;ypj;je;j
md;idAk;
tpuy; gpbj;J
eil gofpj; je;j
je;ijAk;
ekJ Kjy; Mrphpah;fs;!

gs;spapy; ekf;F
ghlk; nrhy;yp
ghijfhl;Lk;
Mrphpah;fs;
ekJ ,uz;lhtJ ngw;Nwhh;fs;!

Mrphpah;fs;...
khzth;fis
fy;tpf;fiu Nrh;j;J
fspg;gpy; kpjf;Fk;
Njhzpfs;!

khzth;fspd;
epiy cah;j;jp
epyk; epw;Fk;
Vzpfs;!

khzth;fis
xOf;fg; gLj;jp
cs;sk; nrJf;fp
mwpit
moFgLj;Jk;
rpw;gpfs;!

gbf;fk; fhyk;tiu
kl;LNk
gbg;gth;fs;
khzth;fs;!

fw;Wf;nfhLj;Jf;
fw;Wf;nfhs;Sk;
Mrphpah;fs;
fhynky;yhk; khzth;fs;!

midj;J khzth;fSk;
mth;fsJ ngw;Nwhh;fSk;
mwpTf;fz; jpwf;Fk;
mrphpag; ngUkf;fSf;F
Mrphpah;jpd
tzf;fq;fisAk;
tho;j;Jf;fisAk;
njhptpj;J kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1626
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2262
Pirappu Kavithai Kvg 1616
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1224
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 1601
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1262
Kadhal Katral Kavithai Babloo 1332
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 1538
Oru Nodi Kavithai Devi priya 2689
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2122
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 1331
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 3418
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 1679
kaadhal Kavithai Anitha 3383
Kaadhal Thunbam Kavithai silver 1371