Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2278 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 1788
Vaeli Kavithai Thanippiravi 1650
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 934
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1757
Vendiyathai Kel - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1492
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2083
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1529
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1902
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 2879
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1976
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1554
Thirudan Kavithai Mitran 928
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 1831
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1822
Varam Kavithai R. Kanirajan 1780