Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2249 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nilavil Neer Kavithai Kannan 3039
mathiyin kathal payanam Kavithai mathi selva 1592
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1482
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1578
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1753
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1958
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 1840
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1947
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3398
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1586
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1753
en anbu thozhi Kavithai thozhi from sg 4065
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2155
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1615
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2160