Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2472 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1983
Malare Kavithai Govindarajoo 2058
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3462
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1828
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 2152
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2229
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1915
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1816
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 3736
Thaai Kavithai nizhal 2221
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1261
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2528
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 1077
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2342
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2152