Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2394 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 2039
Muran Kavithai R. Kanirajan 2097
Uyir Kavithai Neelakandan 2286
En Anbey Kavithai Nivi 2832
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1833
Malligai Kavithai cillajenny 2049
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2122
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1612
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 2800
Maunam Kavithai Saranyan 2123
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1616
Kadhal Kavithai Supriya 1896
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 2120
Agathi Kavithai GeeVee 1114
Paasa malar Kavithai Kuthub G 3077