Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2178 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 1914
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1567
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2712
THUNAI..... Kavithai supriya 1521
Love Kavithai R.Neelakandan 3528
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1424
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2585
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 1983
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1581
Aval Kavithai Bagavathy 2161
Enakul oruvan Kavithai Preetha 1565
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1883
Azhagu Kavithai Manibharathi 2135
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1424
Appa Kavithai Sharatha 2884