Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2127 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Valii Kavithai PADMA 1636
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3341
Pirappu Kavithai Kvg 1877
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1400
Kallarai Kavithai silver 1595
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1469
Amma Kavithai cellisudha 2508
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2662
Potti Kavithai Vimal 1571
Old Man Love Kavithai Raavanan 2083
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1903
Unakaaga Kavithai kumaresan 1596
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 14487
Anjali Kavithai Umarani 1689
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2253