Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2723 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 2443
Pongal Kavithai Padma 2860
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 3295
Thirudan Kavithai R. Kanirajan 1945
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 3262
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2332
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 2034
Maayaii Kavithai Padma 2398
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2829
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2526
En Kadhal Kavithai silent dolphy 2222
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1965
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 2149
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2369
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2053