Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2355 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1715
Kalvi Kavithai Naughty 11508
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2563
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1611
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2082
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2280
Oru Naal Kavithai Sathish 1822
Aandavan Alitha Parisu Kavithai R. Kanirajan 1902
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1632
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2667
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3266
Kadavule! Kavithai Padma 2148
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1811
Thavippu Kavithai MUEETH 1700
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1653