Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2218 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Azhagu Kavithai Manibharathi 2188
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1752
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1554
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 3841
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1847
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1604
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1462
Amma Kavithai C.Mohana 14193
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1424
Naane Malaragi Ponene Kavithai ts raj 1512
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1736
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2005
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2236
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1536
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1831