Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2822 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 2441
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2499
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3354
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2919
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 3329
aiyo Kavithai fairoze 2529
Abatham Kavithai R. Kanirajan 2063
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2990
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 2140
Anjali Kavithai Umarani 2634
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2209
Nila Kavithai Nandhini.R 3538
Naane Malaragi Ponene Kavithai ts raj 2096
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 2035
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 2113