Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2874 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Bathil Kavithai R. Kanirajan 2246
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 2494
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2548
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 3496
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4856
Sol Kavithai R. Kanirajan 2233
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2495
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 2323
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 2341
Beram Kavithai ts raj 2317
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2903
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 3176
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 2230
Kavithai Kuzhanthai Kavithai ts raj 8853
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 2195