Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2310 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1830
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1573
Smile Kavithai David 3126
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1784
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1672
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1930
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 1822
Amma Kavithai Anupriya 2765
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1808
Nanbargal Kavithai Rasmy 3735
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1548
Kadhal Kavithai Corus 1859
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1052
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1934
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2299