Ninaivirukkum Varai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivirukkum Varai

Author : Thanippiravi
Added On : 2/24/2007
Viewed 2537 Times

ftpij - Poem

epidtpUf;Fk; tiu


jpir mwpah glfha; kdk; js;shl
jiu fhz Jbf;Fk; glNfhl;baha;
jPuh typahy; jpdk; jpdk;
jtpaha; jtpj;Njd; jdpikapy;...

ghij khwp gazpj;Njd; gpj;J gpbj;J
NghFk; ,lnky;yhk; twz;l ghiytdk;
gioait kPz;Lk; Gayha; jhf;f
Gwg;gl;Nld; GJ Afk; Njb....

fiu fhl;Lk; fyq;fiu tpsf;fkha; - vd;
fz;zpy; gl;lJ jkpo;ehL xd;W miw
Fok;gpa Fl;ilaha; ,Ue;j ,jak;
fly; miyaha; nghq;f......

kdKUFk; ghly;fs;...xU jpdk; - xU Kfk;
vd;W tUk; ez;gu;fs;
Nkhf Ngr;Rf;fSk; Kl;ly; Nkhjy;fSk;
KOjha; %o;fp vd;id kwe;Njd;....

mikjpaha; nrd;w ,e;j tho;tpy; - ,d;W
mbj;jJ Rdhkp Nguiy Rod;W
mbNahL ngau;j;J nfhz;l Mykuk;Nghy;
mope;jJ vdJ Mo;kdJ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2334
Thavam Kavithai Tharanimohan 2098
Bell Sirippu Kavithai ts raj 2042
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1835
Kaathalan Kavithai saranyan 2371
Amma Kavithai Anupriya 3157
Natta vithai Kavithai ts raj 1872
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 1997
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2786
Siriya Matram Kavithai Baskaran 2044
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2970
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1984
Mozhigal Kavithai Swasthika 2356
Aiye Kavithai ts raj 2196
Old Man Love Kavithai Raavanan 2832