Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kallarai

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 1673 Times

ftpij - Poem

jhapd; fUtiwapy; fpilj;j
epk;kjpahd epj;jpiu
filrpapy; fpilg;gJ fy;yiuapy; jhd;!

tho;f;if jj;Jtj;ij mofhf vLj;Jiuf;Fk;
gs;sp miw ,e;j fy;yiu
"ek; rhk;gy; $l ekf;nfd;W kpQ;rhJ"

,wg;gpyhtJ ,ize;jpUf;fyhk; vd;W epidj;jhy;
,q;Fk; [hjpia nfhz;L te;J
vd;id vupj;Jk; mtis Gijj;Jk;
gpupj;Jtpl;lhu;fs; ghtpfs;!!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1735
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1448
Unnodu Naan Kavithai Shanthi Abe 1841
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 1635
Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2065
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2330
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1702
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 3643
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1521
Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 2041
Kanneer Kavithai Vimal 1765
Kadhal Kavithai D. Parthipan 2487
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 1672
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1731
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2355