Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kallarai

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 1624 Times

ftpij - Poem

jhapd; fUtiwapy; fpilj;j
epk;kjpahd epj;jpiu
filrpapy; fpilg;gJ fy;yiuapy; jhd;!

tho;f;if jj;Jtj;ij mofhf vLj;Jiuf;Fk;
gs;sp miw ,e;j fy;yiu
"ek; rhk;gy; $l ekf;nfd;W kpQ;rhJ"

,wg;gpyhtJ ,ize;jpUf;fyhk; vd;W epidj;jhy;
,q;Fk; [hjpia nfhz;L te;J
vd;id vupj;Jk; mtis Gijj;Jk;
gpupj;Jtpl;lhu;fs; ghtpfs;!!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2499
Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 1656
Pongal Kavithai Corus 3108
Amma Kavithai Anupriya 2589
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2694
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2210
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 2094
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2287
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1569
Paambu Kavithai ts raj 1736
Veshangalum Nilaipathillai Kavithai Usha Giridhar 654
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 1501
Nilavil Neer Kavithai Kannan 2930
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2028
Nodigalil Kavithai Karthika AK 1370