Oru Vari Oru Pulli Appa

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Oru Vari Oru Pulli Appa

Author : Alwyn Ebinezer
Added On : 11/27/2011
Viewed 3850 Times

ftpij - Poem

mg;gh.
vd; tho;f;ifapd;
mu;j;jq;fis
Mokhf;fpatu;.

vd; Njitfis
czu;e;jtu;.

vdf;F czT
gupkhwg;gl;bUf;Fk;>
ePq;fs;
grpaha; ,Ug;gPu;fs;.

vd; Njhy;tpfspd; NghJ
J}uj;jpy; epd;W
mOJ nfhz;L
,Ug;gPu;fs; .

mUfpy; te;J
MWjy;
nrhy;tPu;fs;.vd; ngaiu
mu;j;jgLj;j
,d;Dk; vt;tsT
jpahfk; ,Uf;fpwnjd;W
cq;fSf;Fk; njupahJ...
vdf;Fk; njupahJ...!

Vd; ehd;
cq;fis Nghy;
,y;iy?

Raeyf;fhud; – ehd;.

ehd; gpwe;jJ
Kjw;nfhz;L
xt;nthd;wha;
mwpKfg; gLj;jpdPu;fs;...

fhjiy
ehNd njupe;Jnfhz;Nld;..

vdf;F cq;fshy;
fw;gpf;fg; glhjjhy;
Njhw;Nwd;...

cq;fs; fz;zPUf;F
epiwa tpsf;fq;fs;
vdf;F Njitg;glhJ ..

fhuzk; – ehd; kl;Lk; jhd; .

cq;fs; ,jak;
gOjile;Jk; $l
vdf;fhf
Jbj;J nfhz;bUf;fpwPu;fs;...

ahUf;F njupAk;?

ehd; cq;fspd;
Nghd n[d;kj;J
ghtkha; $l
,Uf;fyhk; ...!

vd; tho;f;ifia
vOj
mjpf gf;fq;fs;
Njit ,y;iy .

xNu gf;fk;.
xNu tup.
xU Kw;Wg;Gs;sp ....

mg;gh.
- vgp.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 2269
Naai Kutti Kavithai ts raj 3537
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3670
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 2177
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 4183
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2037
God Kavithai aravinda babu. n 4251
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1881
Beram Kavithai ts raj 2075
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 2125
To kvg and digi Kavithai ts raj 2079
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1983
Poovum Paniyum Kavithai Austin 1993
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3881
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1835