Tamil Poem - Tamil Kavithai

Oru Vari Oru Pulli Appa

Author : Alwyn Ebinezer
Added On : 11/27/2011
Viewed 3478 Times

ftpij - Poem

mg;gh.
vd; tho;f;ifapd;
mu;j;jq;fis
Mokhf;fpatu;.

vd; Njitfis
czu;e;jtu;.

vdf;F czT
gupkhwg;gl;bUf;Fk;>
ePq;fs;
grpaha; ,Ug;gPu;fs;.

vd; Njhy;tpfspd; NghJ
J}uj;jpy; epd;W
mOJ nfhz;L
,Ug;gPu;fs; .

mUfpy; te;J
MWjy;
nrhy;tPu;fs;.vd; ngaiu
mu;j;jgLj;j
,d;Dk; vt;tsT
jpahfk; ,Uf;fpwnjd;W
cq;fSf;Fk; njupahJ...
vdf;Fk; njupahJ...!

Vd; ehd;
cq;fis Nghy;
,y;iy?

Raeyf;fhud; – ehd;.

ehd; gpwe;jJ
Kjw;nfhz;L
xt;nthd;wha;
mwpKfg; gLj;jpdPu;fs;...

fhjiy
ehNd njupe;Jnfhz;Nld;..

vdf;F cq;fshy;
fw;gpf;fg; glhjjhy;
Njhw;Nwd;...

cq;fs; fz;zPUf;F
epiwa tpsf;fq;fs;
vdf;F Njitg;glhJ ..

fhuzk; – ehd; kl;Lk; jhd; .

cq;fs; ,jak;
gOjile;Jk; $l
vdf;fhf
Jbj;J nfhz;bUf;fpwPu;fs;...

ahUf;F njupAk;?

ehd; cq;fspd;
Nghd n[d;kj;J
ghtkha; $l
,Uf;fyhk; ...!

vd; tho;f;ifia
vOj
mjpf gf;fq;fs;
Njit ,y;iy .

xNu gf;fk;.
xNu tup.
xU Kw;Wg;Gs;sp ....

mg;gh.
- vgp.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1463
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1660
Anjali Kavithai Umarani 1920
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2289
Pongal Kavithai Bella Thomas 1021
Deepavali Kavithai Nivetha 4116
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1471
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1657
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1651
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2484
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1673
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3029
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1599
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 1823
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 1927