Tamil Poem - Tamil Kavithai

Oru Vari Oru Pulli Appa

Author : Alwyn Ebinezer
Added On : 11/27/2011
Viewed 3552 Times

ftpij - Poem

mg;gh.
vd; tho;f;ifapd;
mu;j;jq;fis
Mokhf;fpatu;.

vd; Njitfis
czu;e;jtu;.

vdf;F czT
gupkhwg;gl;bUf;Fk;>
ePq;fs;
grpaha; ,Ug;gPu;fs;.

vd; Njhy;tpfspd; NghJ
J}uj;jpy; epd;W
mOJ nfhz;L
,Ug;gPu;fs; .

mUfpy; te;J
MWjy;
nrhy;tPu;fs;.vd; ngaiu
mu;j;jgLj;j
,d;Dk; vt;tsT
jpahfk; ,Uf;fpwnjd;W
cq;fSf;Fk; njupahJ...
vdf;Fk; njupahJ...!

Vd; ehd;
cq;fis Nghy;
,y;iy?

Raeyf;fhud; – ehd;.

ehd; gpwe;jJ
Kjw;nfhz;L
xt;nthd;wha;
mwpKfg; gLj;jpdPu;fs;...

fhjiy
ehNd njupe;Jnfhz;Nld;..

vdf;F cq;fshy;
fw;gpf;fg; glhjjhy;
Njhw;Nwd;...

cq;fs; fz;zPUf;F
epiwa tpsf;fq;fs;
vdf;F Njitg;glhJ ..

fhuzk; – ehd; kl;Lk; jhd; .

cq;fs; ,jak;
gOjile;Jk; $l
vdf;fhf
Jbj;J nfhz;bUf;fpwPu;fs;...

ahUf;F njupAk;?

ehd; cq;fspd;
Nghd n[d;kj;J
ghtkha; $l
,Uf;fyhk; ...!

vd; tho;f;ifia
vOj
mjpf gf;fq;fs;
Njit ,y;iy .

xNu gf;fk;.
xNu tup.
xU Kw;Wg;Gs;sp ....

mg;gh.
- vgp.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yaen Kavithai R. Kanirajan 1615
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1705
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1514
Vilai Magal Kavithai MadTricks 2903
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1680
Somberi Kavithai R. Kanirajan 1943
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1623
Kadhal Kavithai Supriya 1795
Maatrangal Kavithai siva sargunam 1939
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1569
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1643
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1552
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 3883
Aalayam Kavithai ts raj 2400
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1549